Times Square Kerk Preken Serie

Je hebt de Heilige Geest nodig.
(You Need The Holy Ghost.)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
13 augustus 1990
___________

Sommigen van jullie zijn al een aantal jaren bekeerd (gered), misschien een jaar en sommigen pas maanden of een paar weken. Gered worden van de zonde is geweldig! Oude dingen vervagen en alles wordt nieuw, ik ben zo blij dat u gered bent!

Sommigen van jullie zijn al een aantal jaren bekeerd (gered), misschien een jaar en sommigen pas maanden of een paar weken. Gered worden van de zonde is geweldig! Oude dingen vervagen en alles wordt nieuw, ik ben zo blij dat u gered bent!

Maar om een goed soldaat in dienst van onze Heer Jezus Christus te zijn is het niet genoeg om gered te worden. Er is nog veel meer voor jou! Je moet gedoopt worden met de Heilige Geest!

In de tijd van Paulus wisten sommige gelovigen niet dat er een Heilige Geest was: “Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is.” (Handelingen 19:2). Deze mensen werden gered, maar het is duidelijk dat ze niet gevuld of gedoopt waren met de Heilige Geest.

Ik geloof dat we gered worden door de kracht en de bediening van de Heilige Geest. Maar de Schrift vertelt ons dat aansluitend daarop er ook een doop is, een invulling, een inbezitneming die de Heilige Geest in ons doet!

Jezus zelf had Zijn discipelen en volgelingen niet de wereld in gestuurd totdat ze in de Heilige Geest waren gedoopt. Uiteraard hadden zijn apostelen reine harten. Zij hadden geloof om de zieken te genezen, duivels uit te drijven. Zij hadden het Woord van de Heer en al over Christus gepreekt en er bekeerden bij gekregen. Zij waren getuige van Zijn wederopstanding. Wat kon er nog meer zijn? Zij waren bereid voor Jezus te sterven! Was hun liefde voor Hem genoeg om hen in de wereld te zenden om Zijn werk te doen?

Gelovigen, niets daarvan was genoeg! Het is duidelijk dat er meer was: “Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde” (Handelingen 1:8).

Deze geweldige apostelen - deze intieme groep van volgelingen die Hem zo van nabij kenden, die zulke machtige werken hadden gedaan, die in water waren gedoopt en volledig door Christus waren opgeleid - moesten nog steeds met de Heilige Geest gedoopt worden.

“En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken” (Handelingen 2:1-4).

De noodzaak voor de Heilige Geest was duidelijk toen Philippus naar Samaria ging. Daar zag hij een grote beweging naar God: “En Filippus kwam af in de stad van Samaria, en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, dewijl zij hoorden en zagen de tekenen, die hij deed. Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen dezelve uit, roepende met grote stem; en vele geraakten en kreupelen werden genezen. Als nu de apostelen, die te Jeruzalem waren, hoorden, dat Samaria het Woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes” (Handelingen 8:5-7,14).

Gods Heilige Geest kwam eraan! Er waren tekenen en wonderen, mirakels, onreine geesten die vluchten, mensen die het uitschreeuwden naar God. De stad was vol van vreugde vanwege al deze dingen. Toch was er meer! “Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleenlijk gedoopt in den Naam van den Heere Jezus. Toen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen den Heiligen Geest” (Handelingen 8:16-17).

We hebben nog een voorbeeld bij Cornelius. Hij was een toegewijd gelovige “een die God met heel zijn huis(familie) vreesde..die altijd tot God bad “en hij was ook een vriendelijk en gul iemand. Hij en zijn familie waren puur en heilig, hun harten geheel aan de Heer gegeven. Toch vertelde zijn toegewijde hart dat er meer was.

Cornelius liet Petrus komen op verzoek van een engel. Toen Petrus aankwam preekte hij een tijdje en plotseling kwam de Heilige Geest over de mensen: “Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden. En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen als met Petrus gekomen waren, ontzetten zich, dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen, en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke den Heiligen Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval, dat zij zouden gedoopt worden in den Naam des Heeren. Toen baden zij hem, dat hij enige dagen bij hen wilde blijven” (Handelingen 10: 44-48).

Dit Schriftgedeelte verduidelijkt het standpunt dat waterdoop geen doop in de Heilige Geest betekent. Johannes doopte echter met water: “En ik werd gedachtig aan het woord des Heeren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gij lieden zult gedoopt worden met den Heiligen Geest” (Handelingen 11:16).

Zelfs na zijn dramatische bekeringservaring met Christus op de weg naar Damascus had Saulus de Heilige Geest nodig. Hij had zich verborgen in een kamer in de stad, de geest gebroken en ontving een glorieuze openbaring van Jezus Christus! God stuurde Ananias naar hem toe met de woorden dat Saulus een speciaal gekozen klankbord was voor de Heer. Maar toch, Saulus had het nodig dat de Heilige Geest op hem zou vallen: “En Ananias ging heen en kwam in het huis; en de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder! de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, Die u verschenen is op den weg, dien gij kwaamt, opdat gij weder ziende en met den Heiligen Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende; en stond op, en werd gedoopt” (Handelingen 9:17,18).


Je hebt de Heilige Geest nodig
om je eens en voor altijd
te helpen te breken
met de wereld

Wanneer de Heilige Geest jou doopt neemt Hij je over! “Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 1 Corinthiers 6:19.

De Heilige Geest komt om alle resterende claims op het oude zondevolle leven uit te drijven! Hij zuivert je van alle kwade krachten. Hij slaat alle regels en autoriteit van de vijand neer. Het zet een heilige standaard neer en Hij geeft aan Satan en diens duivelse gevolg door dat deze tempel in zijn geheel aan Jezus toebehoort! “Alle prinsen en krachten van de duisternis let op: jullie claims zijn verloren! Dit is Mijn huis en Ik ben erin getrokken om Jezus Heer te maken van dit lichaam, ziel en geest.”

Als je de Geest van waarheid bezit, zal je snel in lijn staan met Gods Woord en dat graag volgen! Hij gaat de geest van Christus aan jou openbaren. En als je het Woord leest en hoort zal je beven en de kracht hebben om te gehoorzamen!

De eerste boodschap die Hij openbaart is deze: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb” (Johannes 14:26).

Ik heb mij al vaak afgevraagd hoe zij die zich Christen noemen het Woord van God kunnen vervormen - hoe ze duidelijk waarschuwingen die in de Bijbel staan lezen maar ze toch negeren. Ze leven een dubbelleven.

Ze bedenken hun eigen waarden en mengen zich vrijelijk met de wereld. Ze zijn twee mensen- gespleten persoonlijkheden. Een deel gaat door met alles wat zondig en slecht is terwijl de ander zegt “Maar dat ben ik niet. De ware ik houdt van Jezus!”

De Schrift maakt deze splitsing duidelijk: “Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?”

En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige” (2 Corinthiers 6:14-18). Hoe kan een geliefde van Jezus dit missen of vervormen?

Hoe kunnen een acteur en actrice spelen in ranzige, sex en geweldfilms en met een strak gezicht gezicht zeggen “God heeft gezegd dat ik dit moet doen?” Hoe kunnen Christenen kwaadaardige films huren of naar zondige plaatsen gaan en zeggen: “Ik ben een getuige voor Jezus?” Het komt doordat de Geest van waarheid niet in hen is! Ze hebben de Heilige Geest nodig die bij hen binnenkomt en hun blinde ogen opent!

Jezus zei: “En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn” (Johannes 14:16,17).

Al de preken, raadgevingen en Bijbellezen die je in je kan opnemen zijn dood tenzij je de Heilige Geest in je hebt! Hij zorgt ervoor dat je begrijpt en weet dat het God is die spreekt. Een aantal mensen in onze kerk hier in New York hadden deze woorden en waarschuwingen telkens weer gehoord. Toch, na zo’n twee jaar, zijn ze nog baby’s - nog niet afgescheiden, nog half in de wereld. Waarom? Het komt omdat ze de Heilige Geest niet in zich hebben! Hij is nog niet geroepen om de tempel van hun lichaam in bezit te nemen! Ze hebben nog controle over hun lichaam en ze willen die controle niet aan Hem overgeven!

Je hebt de Heilige Geest nodig want Hij is de Geest van waarheid “die je alle dingen zal leren”. Je zal niet afgeleid worden door een vervormd, aangetast evangelie.

“Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen” (Johannes 16:13,14).


De doop in de Heilige Geest
is voor jou!

Wil je echt de Heilige Geest ontvangen? Wil je dat Hij op je komt en je met vuur doopt? Je moet ervan overtuigd zijn dat dit voor jou is. Je moet naar de plek gaan waar je weet dat je niets bent, niets hebt en niets kunt doen zonder de kracht en leiderschap van de Heilige Geest.

Je moet weten dat Hij nog steeds doopt, nog steeds over gelovigen heen komt- bezitnemend van hun lichaam: “En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal” (Handelingen 2: 38,39).

Elk uur van de dag worden wereldwijd menigtes in de Heilige Geest gedoopt! Ze hebben de belofte in de Bijbel gelezen of het horen preken. Dus schreeuwden ze het uit, die belofte opeisend en ze werden gedoopt!

De doopt is in het bijzonder voor hen die in deze laatste dagen leven: “En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God). Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren” (Handelingen 2:17,18).

Jezus vertelt een parabel over een man die ’s nachts opstond, naar het huis van zijn vriend ging en drie broden vroeg (En Hij zeide tot hen: “Wie van u zal een vriend hebben, en zal ter middernacht tot hem gaan, en tot hem zeggen: Vriend! leen mij drie broden; Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niet, dat ik hem voorzette; En dat die van binnen, antwoordende, zou zeggen: Doe mij geen moeite aan; de deur is nu gesloten, en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer;ik kan niet opstaan, om u te geven. Ik zeg ulieden: Hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijner onbeschaamdheid wil,zal hij opstaan, en hem geven zoveel als hij er behoeft. En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. En wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?” (Lukas 11:5-13). Deze parabel gaat over de noodzaak van de Heilige Geest- over zoeken, vragen en aankloppen!

Deze man was thuis toen een vriend van een lange reis langs kwam en hongerig was. Maar de man had niets om te geven. Dit refereert aan gebrek aan kracht, geestelijke zwakheid! Dus ging de man die niets kon geven naar diegene die brood had.

Deze man, die niets had te geven, had de kracht van de Heilige Geest nodig. Hij was wanhopig!

Gelovigen, het is middernacht en je hebt familie en vrienden die hongerig en behoeftig zijn maar zelf heb je niets om aan te bieden. Je hebt de Heilige Geest nodig. En Hij komt als je er maar om vraagt: “Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?”

God wil dat je leeft en wandelt in de Geest. Je zou niet hoeven te rennen om iemand te vinden die aan de noden van een ander kan voldoen. Je wordt gevraagd het Woord van God te spreken als de Geest op je is en om handen op de zieken te leggen en duivels uit te drijven zoals de apostelen deden. We zijn allen geroepen om getuigen te zijn die vol zijn van de Heilige Geest en kracht!


Je moet je realiseren
dat je niet alles hebt wat Jezus wil
tenzij je met de Heilige Geest
bent gedoopt!

Johannes de Doper preekte: “Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel met water; maar Hij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben den riem van Zijn schoenen te ontbinden; Deze zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur” (Lukas 3;16).

Gelovigen, de Bijbel is er erg duidelijk over: als Jezus naar je komt, wenst Hij dat je met de Heilige Geest en vuur wordt gedoopt. De Heilige Geest brengt vuur- en vuurrood, verzwelgende liefde voor Jezus. Waarom zijn er zoveel gelovigen, de ene minuut heet en de andere weer koud, geven zich niet totaal over, verkopen zich niet geheel? Komt dat omdat ze Jezus weigeren hen te dopen in de Heilige Geest?

“En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel” (Johannes 16:8). Kan het zo zijn dat deze gelovigen niet veroordeeld zijn omdat de Heilige Geest nog niet is binnengekomen, dat Hij nog niet is uitgenodigd om Zijn verdiende plaats in hen in te nemen?

Als de Heilige Geest wel plaats had dan zou Hij veroordelen, overtuigen, testen, hen aan het Woord houden. Hij is Gods loodlijn. Alles wat zich niet kan meten met Christus wordt door Hem geopenbaard - en Hij veroordeelt ons en bekrachtigt om ons aan Zijn Woord te houden! Hierin wordt Hij waarlijk de Trooster want wanneer Hij ons veroordeelt voor zonde, bekrachtigt Hij ons om dit te verwijderen. Dat is ware troost!

Je moet het willen om decorum te laten varen! Dat is je trots: manieren - nauwkeurigheid - stijfheid!

In zowel Oude - als Nieuwe Testament valt de Heilige Geest op de meest ongebruikelijke manieren! Hij bewoog gebouwen. Tongen van mensen begonnen Hem te prijzen - in nieuwe tongen. De Heilige Geest nam volledig de controle over!

Met Pinksteren kwam Hij met een machtige, snelle wind! Vuur viel neer! “En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken” (Handelingen 2:4). Kan je je voorstellen hoe de menigte eruit zag voor toevallige voorbijgangers - 120 mensen - allen preekten en prezen God tegelijkertijd en in verschillende tongen? Het zal er uit gezien hebben als een dronken chaos!

Als de Heilige Geest neerkomt worden de dingen geschud: “En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid” (Handelingen 4:31).

Sommigen zeggen: “de Geest kwam neer met Pinksteren. We hoeven niet te bidden zodat Hij nu op ons zal vallen”. Maar door het boek Handelingen heen, na Pinksteren, viel de Heilige Geest nog steeds op gelovigen!

Hij viel in het huis van Cornelius: “Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden” (Handelingen 10:44). Weer spraken zij in tongen!

Hij viel in Efeze: “En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden” (Handelingen 19:6).

De Heilige Geest laat je nooit iets stoms doen. Maar Hij zal op zo’n manier op je komen dat zondaars zullen denken dat je dronken bent! Hij is in veel kerken niet welkom omdat wordt gedacht dat Hij te luidruchtig is, te schokkend, te onvoorspelbaar!


De Heilige Geest wordt met geloof
ontvangen!

“Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?” (Galaten 3:2). Heiligen, deze boodschap zou je geloof moeten aanvuren en door geloof zou je de grondslag moeten leggen voor Gods geweldige beloftes! “Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op en nedergeworpen wordt. Want die mens mene niet, dat hij iets ontvangen zal van den Heere” (Jacobus 1:6-7).

De Heer zegt “Er zal onder u geen uitlands god wezen, en gij zult u voor geen vreemden god nederbuigen” (Psalm 81:10). Bidden voor de gave van tongen zou niet onze meeste aandacht moeten hebben; we zouden moeten bidden om gedoopt te worden in de Heilige Geest - en spreken in tongen is een uitdrukking van Zijn aanwezigheid.

Heeft u God gevraagd om deze gave? Zoek je de heilige Geest? Ben je steeds aan het aankloppen? “Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?” (Lucas 11:13).

Vraag het gewoon en je zal ontvangen! Zoek je hemelse Vader voor het doopsel in de Heilige Geest en Hij zal het je geven!

Hier in New York zijn we onze wanhopige nood gaan realiseren om steeds maar door de Heilige Geest gevuld te worden, altijd vertrouwend op Zijn kracht en aanwezigheid en altijd vertrouwend op Hem die in staat is het onmogelijke te doen. Bijvoorbeeld: we zijn er toe gekomen om voor “zware gevallen” te bidden in de Heilige Geest voor de redding van hen die als verloren worden beschouwd om nog te worden gered: de mensen in de pornowereld, de drugshandelaren, de boosaardige grote zakenmensen die alle morele waarden hebben verloren.

Als resultaat daarvan zijn we getuige van grote wonderen. De meest slechte zondaars met een boze geest worden vreemde genoeg veroordeeld door de Heilige Geest en ze maken het in orde met God.

De Heilige Geest is de Hond van de Hemel en Hij jaagt overal op zondaren en afvalligen. Zij zijn slachtoffer van een ongelooflijke “ellende” en beginnen voor de eerste keer hun zonde te haten. Zij voelen een drang om geestelijke hulp te zoeken. Dat, vrienden, is de krachtige bediening van de Heilige Geest.

We staan tegenover een waanzinnige duivel die in ons wereld van vandaag rondloopt. De krachten waar hij over beschikt laat hij los en legioenen van kwade krachten graven zich in voor het uiteindelijke gevecht met de hemel. Er is meer nodig dan de dode, krachtloze religie die door de meeste geloven wordt uitgeoefend. Onze moderne kerkprogramma’s zijn gek - vleselijk - en een lachwekkend mikpunt voor de hel. Demonische hordes lopen eenvoudig over de teruggevallen, afvallige Christenen en pastors heen. Onreine, onheilige Christenen zijn zwak, krachteloos en bang voor satans kracht. Zij kunnen de slachting van satan net zo min stoppen als een mier die een tank probeert te stoppen.

Maar satan kan niet op tegen oprechte, door de Heilige Geest gevulde, kinderen van God die wandelen in geloof en gehoorzaamheid.

Als u mij een ware door de Heilige Geest bezeten gelovige toont dan zal ik u iemand tonen die de leugens van de hel op de vlucht doet slaan.

We hebben geen grotere kerken nodig of meer Christelijke TV of meer geavanceerde religieuze methodes! We hebben meer door de Heilige Geest gedoopte heiligen nodig- afgescheiden en geheiligd- die willen leven, wandelen en praten in de kracht die hen is gegeven! We moeten op ons gezicht liggen en uitroepen naar God om een vernieuwd Pinksteren: dat de Heilige Geest weer op ons zal vallen, op onze kerken, onze pastors en evangelisten en onszelf voor eens en altijd bevrijden van alles wat ontwijd en vleselijk is.

God stuurt ons de Heilige Geest! Kom, val op ons! Doop ons met alle macht. Zend ons uit tegen de duivelse bolwerken met een onaangetast geloof in Hem die in onze dagen zal overwinnen!

----
Gebruikt met toestemming van World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2003 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2003 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge. om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiëren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 2 september 2003 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series