Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

31 biblijnych powodów, dla których zwycięscy chrześcijanie powinni usunąć bałwana telewizji ze swoich domów
(Thirty-One Scriptural Reasons Why Overcoming Christians
Should Remove the Idol of Television From Their Homes)


Moje dokumenty + Indeks polskich kazań + Kaplica + Subscribe + Copyright


David Wilkerson
bez daty
__________

"Lecz Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa" (Izajasza 66,2).

1. Mamy bezpośredni nakaz nie przynosić tego do naszych domów.

"Nie przynoś tej obrzydliwości do twego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą tak, jak ono. Będziesz się tym brzydził i czuł do tego wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą" (5 Mojżeszowa 7,26).

2. To sprawia, że widzowie zasiadają w gronie szyderców.

"Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się" (Psalmów 1,1-3).

3. Zwycięscy mają nie stawiać przed swoje oczy żadnej niegodziwej rzeczy.

"Nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. W domu swoim będę chodził w niewinności serca. Nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy; nienawidzę zachowania się odstępców, nie przylgnie ono do mnie" (Psalmów 101,2-3).

4. Kiedy obraz zostaje ożywiony przez szatana, współdziała on z uczynkami ciemności.

"Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?" (2 Koryntian 6,14).

5. To zanieczyszcza czysty strumień prawych myśli.

"Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały" (Filipian 4,8).

6. Jest to dotykanie się nieczystej rzeczy, przed którą ostrzegał Paweł.

"Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie; a ja przyjmę was" (2 Koryntian 6,16-17).

7. Nie przystoi to oblubienicy przygotowującej się dla Chrystusa.

"I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego" (Objawienie 21,2).

"...przygotowując Panu lud prawy" (Łukasza 1,17).

8. Mamy nie marnować czasu, ale wykorzystywać go.

"Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe" (Efezjan 5,14-16).

9. Mamy nie mieć nie wspólnego z bałwanami nieposłusznych synów.

"A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne" (Efezjan 5,3-13).

10. Widzowie znajdują się w siedzibie gwałtu, co odbiera ubolewanie nad grzechem.

"Biada beztroskim na Syjonie... którzy oddalacie od siebie myśl o dniu nieszczęścia, a przybliżacie zgubę i gwałt. Wylegują się na łożach z kości słoniowej... lecz nie boleją nad zgubą Józefa" (Amosa 6,1.3.4.6).

"Biada bezpiecznym na Syonie... którzy mniemacie, że daleki jest dzień zły, a przystawiacie stolicę drapiestwa! Którzy sypiacie na łożach słoniowych... i nie bolejecie nad utrapieniem Józefowem" (Amosa 6,1.3.4.6 BG).

11. Z pewnością nie odnawia to umysłu.

"Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe" (Rzymian 12,1-2).

12. Reprezentuje to kwas tego świata i musi zostać usunięte z domu.

"Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; albowiem na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus" (1 Koryntian 5,6-7).

13. Mamy umartwiać wszystko, co nieczyste i bałwochwalcze.

"A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży" (Kolosan 3,1-3.5-6).

14. Są to nieprzyzwoite słowa, co do których mamy nakaz, aby je odrzucić.

"Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych" (Kolosan 3,8).

15. Nie jest to prowadzenie życia godnego Boga, świątobliwego i nienagannego.

"Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe, i nienaganne było postępowanie nasze między wami, wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali, i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego Królestwa i chwały" (1 Tesaloniczan 2,10-12).

16. Widzowie nie utrzymują swego ciała w czystości i w poszanowaniu.

"Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia" (1 Tesaloniczan 4,3.4.7).

17. Jest to zanieczyszczone źródło, z którego wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo.

"Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody" (Jakuba 3,10-12).

18. Odbiera to rumieńce z powodu grzechu.

"Czy się wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić, nie umieją także się rumienić. Dlatego padną wśród poległych, runą, gdy ich nawiedzę - mówi Pan" (Jeremiasza 8,12).

19. Chrystus nawołuje nas, abyśmy namaszczali nasze oczy, a nie zatruwali.

"Radzę ci, abyś nabył u mnie... maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał" (Objawienie 3,18).

20. Mamy oczyszczać się od wszelkiej zmazy ciała, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej.

"Mając tedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej" (2 Koryntian 7,1).

21. Służba Chrystusowi wymaga, abyśmy wyrzekli się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają.

"Dlatego, mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem" (2 Koryntian 4,1-2).

22. Jest to bałwan, który powoduje zamieszanie i trzeba go nienawidzić.

"A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza" (Marka 9,42).

23. To gorszy dzieci, sprawiając że one się potykają.

"A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza" (Marka 9,42).

24. Oglądanie telewizji staje się dominującym grzechem pychy.

"Prawo Pana doskonałe - krzepi ducha; świadectwo Pana niezawodne - poucza prostaczka; nakazy Pana słuszne - radują serce; przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy; bojaźń Pańska szczera, trwająca na wieki; sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem są słuszne. Cenniejsze niż złoto, niż złoto najczystsze, a słodsze od miodu płynącego z plastra. Chociaż Twój sługa na nie uważa, w ich przestrzeganiu zysk jest wielki, kto jednak dostrzega swoje błędy? Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną. Także od pychy broń swojego sługę, niech nie panuje nade mną! Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występku. Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie, moja Skało i mój Zbawicielu!" (Psalmów 19,8-15 BT).

25. Jest zbyt późno. Chrystus wkrótce powróci. Musimy odrzucać wszelkie uczynki ciemności.

"Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości; ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości" (Rzymian 13,12-14).

"I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty" (1 Jana 3,3).

26. Bóg nakazuje świętym ludziom, aby zburzyli i strącili wszelkie bałwany.

"Lecz tak z nimi postąpicie: ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie. Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością" (5 Mojżeszowa 7,5-6).

27. Jest to przyjaźń ze światem, powodująca wrogość wobec Boga.

"Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga" (Jakuba 4,3-4).

28. Oblicze Pańskie zwrócone jest przeciwko tym, którzy czynią zło, a widzowie nie odwracają się od złego, jak jest to nakazane.

"Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego?" (1 Piotra 3,10-13).

29. Jeśli uważasz to jedynie za plamę na swojej szacie, to i tak jest to złe.

"Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby /On/ was zastał bez plamy i skazy - w pokoju" (2 Piotra 3,14 BT).

"Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska" (2 Piotra 3,17).

30. Telewizja zawiera w sobie wszystkie trzy pokuszenia, jakie szatan wprowadził w ogrodzie Eden.

"Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki" (1 Jana 2,15-17).

31. Zwycięscy, którzy widzieli Pana w swojej chwale nie potrzebują tego!

"Na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego" (Ozeasza 14,8).

"Co... [mam] jeszcze... wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i Ja nań spoglądam" (Ozeasza 14,9 BT).


Zakończenie


Czy będziemy odnosić się z drżeniem do Jego Słowa i będziemy mu posłuszni -- czy też będziemy robić wymówki i nadal zasiadać w gronie szyderców? Czy staniemy się tak oczarowani Chrystusem, że nie będziemy mogli dłużej wpatrywać się w to, co by Go zasmuciło?

Czy oblubienica Chrystusa naprawdę oddzieli się od wszystkiego, co jest z tego świata? Czy są w tym narodzie tacy, którzy słuchają i akceptują to przesłanie? Czy też jesteśmy zbyt otępieni przez nałogi tego świata, aby usłuchać?

Czy kościół Jezusa Chrystusa nazwie mnie legalistą, sędzią ustanowionym przez samego siebie? Czy może Duch wzbudzi namaszczone ciało świętych, aby zrzuciło z siebie wszelkie usidlenie i wołało o oczyszczenie i oddzielenie?

Zobaczymy!

---
Wykorzystano za zgodą World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Moje dokumenty + Indeks polskich kazań + Kaplica + Subscribe + Copyright


Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z PRAW AUTORSKICH:

Plik ten jest wyłączną własnością World Challenge. Nie może być zmieniany i poprawiany w żaden sposób. Może być powielany jedynie w całości i wprowadzany do obiegu jako "freeware", za darmo. Każde powielanie tego pliku musi zawierać wzmiankę na temat praw autorskich (np. "Copyright (c) 2000 by World Challenge"). Plik ten nie może być odsprzedawany lub używany do wzbogacania innych sprzedawanych produktów bez pozwolenia World Challenge. Dotyczy to całej zawartości, z wyjątkiem kilu krótkich cytatów. W każdym przypadku należy powoływać się na Copyright (c) 2000 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Materiał ten przeznaczony jest wyłącznie do osobistego użytku i nie możebyć publikowany na innych stronach sieci. The Lorain County Free-Net Chapel posiada wyłączne prawo do publikowania tych kazań na swojej stronie, nadane przez World Challenge, Inc. Możesz przegrywać, kopiować, drukować i rozprowadzać ten materiał jeśli nie publikujesz go na innych stronach internetowych. Możesz jednak umieszczać odnośniki do tej strony.


This site is a service of The Missing Link, Inc.(R)
Włączanie młodzieży i dorosłych z problemami
w programy społeczne mające na celu poprawę ich życia.

Strona główna -
http://misslink.org
Kaplica -
http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright (c) 2000 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

GÓRA STRONY

Nasz administrator potrzebuje twoich komentarzy
aby zapewnić tej stronie największą funkcjonalność.
Prosimy powiadom nas,
jeśli coś nie jest w porządku
(nawet jeśli nie masz pewności).
          W przeciwnym wypadku możemy nigdy się o tym nie dowiedzieć !
Stronę zaktualizowano 22 grudnia 2001 r.

Dlaczego przebudzenie się opóźnia/ "Pomocy!"/ Co to ?/ Sponsorzy/ Wyznanie Wiary/ Studuim Biblijne/ Wokół fortepianu/ Biuletyn/ Biblioteka/ Dom/ Indeks polskich kazań/ Pulpit Series