Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Nsilie!
(Violence!)


Textov sbor + Czech & Slovak Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

By David Wilkerson
5. septembra 1994
__________

Na o si najskr spomenie, ke pouje slovo nsilie? Zrejme si pomysl na kared veci, ktor pouje v sprvach alebo vid v novinch:

Tisce boli povraden v bvalej Juhoslvii. Prelievanie krvi pokrauje v eensku a inde. Noviny a asopisy s naplnen obrazmi znetvorench tiel, zabitch det, bezmocnch starien a obeami bojov leiacimi na poliach a nmestiach miest.

Vetko o tu bolo spomenut je len jednou formou nsilia. A nae zmysly s u takmito udalosami tak preaen, e sa pred nimi chceme uzavrie. Ani noviny sa nm u nechce bra do rk!
Ak to boli druhy nsilia, ktor
za dn Noeho vyprovokovali Bo hnev,
e Boh konene povedal - U dos!


V Genesis tame, e m viac sa lovek rozmnooval na zemi, tm nsilnejm sa stval:

A zem bola poruen pred Bohom a zem bola naplnen ukrutnosou. A Boh videl zem, a ha, bola poruen, lebo kad telo bolo poruilo svoju cestu na zemi. (1. Mojiova 6:11,12)

Preto Boh povedal, Rozhodol som sa skoncova so vetkm tvorstvom, pretoe zem je pln udskho nsilia. Zahladm ich aj so zemou. (ver 13)

Boh sa rozhodol pre takto drastick rieenie, pretoe cel udstvo sa stalo tak nenapravitene nsilncke! Svojmu prorokovi Noemu dal intrukcie k postaveniu archy , aby unikol prichdzajcemu hnevu.

Zamysli sa nad jednou vecou: Pri vetkom nsil, ktor som vyie uviedol - tie hrozn, do neba volajce iny, ktor dnes vade naokolo vidme - Boh stle ete nevykonal na naej genercii, o uinil tej za Noeho! Ned sa asi ani domyslie k akmu nsiliu muselo vtedy dochdza, ke Boh musel poveda, Toto u nemem znies. Je mi to, e som loveka vbec stvoril!

Nosili sn vetci pri sebe zbrane a potom ich bezmylienkovite pouvali? Bolo to tak ako v Sodome, kde potulujce sa tlupy homosexulov prepadvali a znsilovali chodcov? Bol to sn as krvavch vojen a etnickch napt?

Zrejme i tieto druhy nsilia sa vyskytovali. Ale muselo tu by ete nieo in okrem vrd, krvipreliatia a perverzie. Psmo hovor v svislosti tch zlch doch plnch nsilia ete o inej veci.

... lebo jako v tch doch pred potopou jedli a pili , enili sa a vydvali (niektor anglick preklady - vstupovali do manelstva a potom sa rozvdzali) a do toho da, ktorho voiel Noe do korbu... (Mat 24:38)

Zrejme teda bolo bezpen vychdza do ulc. udia nakupovali a predvali na triskch. Pry sa zasnubovali a mali svadby. udia stavali domy a mali rodiny. Nikde iadna zmienka o tecej krvi. A aj cez to vetko Biblia hovor, e to boli nsilncki udia!

Polo tto scnu do nho sastnho da. Vie si predstavi, o by sa stalo, keby Noe zaal dnes stava archu v nejakej opustenej asti New Yorku. Ako dlho by tto prca vydrala?

Behom hodiny by boli preteky, ence sa dolu po 42. ulici! Plot z pletiva by bol prestrihnut. Noeho nradie by bolo ukradnut. Gangy teenegerov by vtali diery do trupu lode. asti z drahho goferovho dreva by boli rozmontovan a rchlo odnan. Nklaky by sa tu zaraovali cel noc. Do svitania by vetky exotick zvierat boli ukryt v apartmnoch po celom meste!

Op sa teda zamysli: Za dn Noeho nie je vidie iadne znmky lpe, zlodejov a vtrnkov snaiacich sa archu podpli. Nikto mu nerozkrdal nstroje a materil. Nikto mu nekradol zver ani seno. Nikto nemaoval sprejom npisy po bokoch lode. Jedol, kzal, pracoval, mohol s na svadbu a nebol v akomkovek nebezpe.

Nie! Za dn Noeho sa muselo dia nieo inho. Spolonos bola natoko udriavan v medziach zkona, e udia mohli pokraova vo svojom kadodennom ivote bez vnejch problmov. Musel to teda by in druh nsilia, druh v ktorom boli zapojen i obyajn udia, idci za svojimi kadodennmi povinnosami!
Ten druh nsilia, ktor rozhneval Boha,
bolo duevn nsilie!


A Hospodin videl, e sa mno zlos loveka na zemi, a e vetko, okovek vytvoria mylienky jeho srdca, je len zl po vetky dni. (1. Mojiova 6:5)

Tu to m jasne - duevn nsilnos! Kad predstava v mysli ud bola skazen! Ktorkovek lovek chyten v pazroch narkomnie ti povie, e ten nvyk sdli v mysli. Nieo sa muselo dia v mysliach celej zvrtenej spolonosti za Noeho dn!

Hebrejsk termn pre nsilie znamen zvrten spsoby, jednania, zle zachdzanie, tranie, kodliv, perverzn predstavy, krutos. Ak teda potom dochdzalo ku krviprelievaniu, vradm, znsilneniam, at., bolo to u ovocie korea nsilnctva v mysliach a srdciach ud! Cel spolonos - kad mu, ena a kad diea dos star, uvedomova si a by zodpovedn za svoje iny - bolo vtedy v zovret duevnho druhu nsilnctva!

Boh kladie vinu za vetko nsilie na mysly srdca: Ale no , zo srdca robte neprvosti; vite v zemi ukrutnos svojich rk. (alm 58:3)

To o Boh videl , e sa odohrva v udskch mysliach za Noeho dn, bolo bolestn a vemi Ho to trpilo. A Hospodin utoval, e uinil loveka na zemi, a mal boles vo svojom srdci. (1. Mojiova 6:6)

V rmci Boej defincie nsilia - teda toho druhu, ktor uchvacuje myse a vldne srdcu - mnoh, ktor teraz taj tieto riadky, mu teda by nsilncki udia! no, poul si dobre - mnoho kresanov je vinnch tmto druhom nsilia, pre ktor Boh nevhal znii svet!

Mono hovor, Ja som nikdy nikomu neublil! Nikdy som ani nepomyslel niekomu ukodi. Som jemnou, pokoj milujcou osobou. Mem ma nejak vadu ale nsilie nie je jednou z nich!

To vetko me by pravda. Napriek vetkmu je vak mon, e me by duevne nsilnckou osobou! Chcem ti teraz z Boieho slova ukza, o vetko me by duevnm nsilm. Dfam e potom porozumie, preo tento druh nsilia Boh tak nenvid.
1. Duevnm nsilm je ma z᚝ (horkos)!


Absoltnou nenvisou v Boch oiach je ma voi niekomu z᚝. Toto zahruje, ke m o niekom zl mylienky, ke to svojimi stami prena, i inmi spsobom spsobuje boles tomu, km pohda.

V 55. alme Dvid hovor. Zahub, , Pane, zmiatni ich jazyk, lebo som videl nsilie a rozbroj v meste. (ver 10) Dvid popisuje nsilie, ktorho sa stal obeou: Pozoruj na ma a ohls sa mi, lebo chodm sem-tam vo svojom pen a vzdychm pre krik nepriatea, pre tlak bezbonka, pretoe ma zahruj neprvosou a vo vzteku toia na ma. (ver 3,4)

Z᚝ou je akkovek zvis alebo zl va voi druhmu. Pretoe Dvid preval poehnanie po vetkch strnkach - finanne, fyzicky a duchovne, spsobovalo to v jeho okol zvis! Tto zvis sa stala tak silnou, e sa vyhrotila do najkrajnejej zte. Dvid lk, Moje srdce sa chveje vo mne, a strachy smrti pripadli na ma; bze prila na ma a tak strach, e sa trasiem, a hrza ma pokryla. (ver 5,6)

Prosm povimni si: Tu nelo o to , e Dvidovi niekto pritlail n na chrbt. Ani o to, e tlupa hrdlorezov sa ho pokala olpi, zabi i zrazi z trnu. A aj tak sa triasol, chvel hrzou. Preo? Pretoe bol nenviden blnym, pretoe voi nemu blny vo svojom srdci prechovval z᚝!

T vec bola o to horia, e ten niekto nebol Dvidov nepriate, ale priate.

... ale ty, biedny lovee, rovn mne sammu, mj druh a mj znmy... (ver 14)

Dvid narieka, Si to ty, ktor ma pozn, ktor si videl ruku Boiu na mne spova. A aj tak proti mne m tak z᚝!

Druh vrady, o ktorej tu Dvid hovor je vrada duevn. Ten druh, ktor sa vyskytuje medzi manelom a manelkou, medzi tebou a spolupracovnkom. Je to t hrozn prina rodinnho naptia - deti majce z᚝ voi rodiom, rodiia neodpajci svojim deom. Tento druh zlej vle narast vo vntri a rozoiera a a nakoniec sa zmocn vldy nad celm tvojim ivotom.

Milovan, ak toto popisuje teba, potom si vrah! Kad kto nenvid svojho brata, je vrahom, a viete , e niktor vrah nem venho ivota, zostvajceho v sebe. (1. Jna 3:15)

Ke raz bude st pred sdnou stolicou, Boh a bude sdi rovnako ako kadho zabijaka a vraha, ak kedy chodil na zemi. Poda Jeho Slova - vrada je vrada!

Kad z ns je nahnevan na vrahov, ktor zabjaj v uliciach. Hovorme, Boh sa na to u nebude dlho pozera! Ale Pn sa ete viac zameriava na to, o vid, e sa dnes deje v srdciach milinov - vrtane mnohch kresanov, ktor nosia vradu vo svojich srdciach kad de!

Biblia v tejto veci hovor plne jasne: Me chodi verne do kostola, dva desiatky, by ku kadmu lskav. Dr sa od drog, alkoholu, neviazanho pohlavnho ivota. M vak otca i matku, ktorm neme odpusti? Je tu niekto, kto ti vemi ublil a ty si tej osobe nikdy neopustil? Ak dr nenvistn z᚝ voi komukovek, v Boch oiach si vrah! A na ivot v nebi nem ani najmeniu ancu!
2. Biblia tie hovor o inom druhu
nsilia - mmen (lkanie, zvdzanie)!


Ukrutn lovek mmi a zvdza svojho blneho a vedie ho cestou nie dobrou. (Prslovie 16:29)

Slovo mmi(lka) tu znamen niekoho printi i zvies k zlmu inu. Boh a nazva nsilnkom, ak niekoho zlka k ineniu zla!

Koko manelov vtedy skoro uverili Noemovmu posolstvu o prichdzajcom sde? Mono, e sa naiel jeden, ktor poznal pravdu. Jeho srdce sa ohrialo a bol presveden Noemovm kzanm. Potom vak iiel domov k Jezbelskej manelke, ktor jeho presvedenie zosmieovala a spochybovala a tak ho zatiahla sp do hriechu, e svoju spsu stratil!

Koko maneliek poulo Noeho kza a boli skoro presveden? Mono sa Noe dokonca s jednou pomodlil. Doma vak na u akal manel pln tby, ktor potom urobil jej ivot peklom a vyhral sa, e ju vykopne z dver! Ak ete raz pjde pova toho ibnutho kazatea, tak polet! Rozumie?!

Kedysi som poznal bohho, u plne vyplenho narkomana, volal sa Roberto. Bol jednm z najhorch prpadov Brooklynu. Bol ochotn lpi, kradn i zabi, len aby mal na drogy. Mal enu a krsne mal dievatko, ale bol na nich hrozne zl.

Jeho ena ma prosila, aby sme ho vzali do nho strediska a pomohli mu. Urobili sme to a Boh ho ndherne premenil! Roberto sa stal novm lovekom, bol z neho jemn, citliv, sladk mu, pln lsky k Jeiovi Kristovi. Ke konil program na naej farme, til a teil ako d svoju rodinu znovu dohromady.

Robertova ena vak nebola kresankou. Nech sa to zd by akokovek neuveriten, tento znovuzroden manel sa jej nepil. Mala rada veierky, ale Roberto u na ne nechcel chodi. Miesto toho sa modlil a tal si svoju Bibliu. Bol k nej pozorn a vdny a to len je z᚝ posilovalo!

Jednho da ila a zakpila dva sky heronu a hodila ich pred nm na kuchynsk stl. Povedala Robertovi: Bu si so mnou d ihlu, alebo me vypadn! Tak zviedla svojho manela sp k fetu. Zakrtko sme sa dozvedeli, e Roberto zomrel na prli vek dvku. Tto manelka je nsilnckou enou - rovnako nsilnckou, ako ktorkovek vrah prahnci po obeti v dnench uliciach!

Poda knihy Prslov je nsilnkom ten, kto svojho blneho lka a zvdza na nedobr cestu. Preto ti to teraz hovorm, lebo ke nabudce uvid polonah enu na ulici, ako vystavuje svoje telo oiam muov, nazvy rovnako, ako to nazva Boh nsilm! Tto ena zavdza muov do pekla, aj ke sa jej nedotkli!

Jei povedal: Ale ja vm hovorm, e kad, kto by pozrel na enu s mylienkou poiada ju, u aj scudzoloil s ou vo svojom srdci. (Mat 5:28)

Apotol Pavol k tomu dodva: ... Nemte sa, ani smilnci ani modlri ani cudzolonci ani mkci ani samcolonci ani zlodeji ani lakomci ani opilci ani nadvai ani dri nezdedia krovstva Boieho. (1. Korinanom 6:9,10)

Tu je vne varovanie vetkm kresanskm enm: Ke sa obliekate a idete von, nech to nie je in nsilia! Radej sa modli: Pane viem, e sa pohybujeme medzi anjelmi. Nechcem svojim obleenm priahova pozornos k telu. Chcem prina slvu Tebe! Boe, pom kadej ene, ktor vychdza z dver zvodne obleen. Bude sa musie zodpoveda z pdu kadho mua, ktor s ou spchal oami akt cudzolostva!

K najhoriemu aktu nsilia proti Izraelu dolo bez preliatia jedinej kvapky krvi. Jedin p nebol vystrelen, jedin lovek nebol zabit i olpen. Namiesto toho mui Madjnov pouili svoje eny aby  zviedli muov Izraela! Vyviedli pred tbor krsne eny, aby prilkali Izraelcov!

Pochopitene netrvalo dlho a Izraelci jeden za druhm prichdzali bliie, aby si prehliadli tieto zvodne nalen, zvodne poloobleen eny, vlniace sa v tanci pred svojimi pohanskmi bostvami. Vade prepuklo smilstvo! Zvodn eny priviedli tchto muov na scestie a Izrael utrpel hanbu a potupu v rukch Madijncov. Biblia hovor, e Boh na to pozeral ako na nsilie a na mnoho z tch ien zoslal pohromu!

Pochopitene, nie s to vdy len eny, ktor zvdzaj na scestie. Je mnoho nsilnch muov, ktor privdzaj k pdu eny! Tto klamci mui sa nezastavia pred nim, aby sa dostali do srdca opustenej eny. Potom o zskali aliu trofej, zanechaj ju a id lovi aliu!

Tto mui s ako Amnon, Dvidov syn. Amnon bol lskou nemocn k polo sestre Tmar. S tby po nej nejedol a nespal. Nakoniec sa na radu priatea uchlil k pasci. ahol si na lko a predstieral nemoc a poprosil svojho otca, aby dovolil, aby sa o neho Tmar starala. Ke sa Tmar dostavila, nsilm sa jej zmocnil. Potom o dosiahol svoju tbu, jeho diabolsk srdce bolo odhalen.

A vak hne potom ju nenvidel Amnon nenvisou, vemi velikou, lebo via bola nenvis, ktorou ju nenvidel, ne bola jeho lska, ktorou ju predtm miloval. A Amnon jej povedal: Vsta a idi! (2. Samuelova 13:15)

Potom ju nechal nsilm vyhodi zo svojho domu!

I dnes s mui, ktor sa lkaj(vtieraj) kresanskm enm. Ty si t jedin! Nieo vemi duchovnho ns spja. Toto je od Boha! T ist vec vak hovoria i niekokm alm, ni netuiacim obetiam! asto vystupuj ako najduchovnej mui v zbore, len aby zskali telo eny!

Mohlo sn toto by to, o Boh videl za dn Noeho? Hrali sn udia tieto seduktvne hry, bez vneho zujmu jeden o druhho? Blny zneuvajci blneho, rozirujci pohlavn nkazy, ukjajci svoje tby na kor inch!

Toto vetko je nsilie! A Hospodin videl, e sa mno zlos loveka na zemi, a e vetko, okovek vytvoria mylienky jeho srdca, je len zl po vetky dni. (1. Mojiova 6:5)

Ak si kresanskou enou, ktor iada Boha o ivotnho partnera, urob dobre, ke bude vea asu trvi na kolench, vyhadvanm Pnovej tvre! Nes iadneho mua poda toho ako vyzer, ale popros Boha, aby ti ukzal, ak ma srdce. A Pn ti odhal kadho diabla!
3. Ten najhor druh nsilia,
ktor sa protiv Bohu najviac,
je popsan v Matovi 18:6!


... a ktokovek by pohoril jednho s tch malikch, veriacich vo ma, tomu by bolo uitonejie , aby bol zavesen osl arnov na jeho iju, a aby bol ponoren do hlbiny mora. (Mat 18:6)

Iste si u niekedy poul, ako sa mafia zbavuje nepriateov. Priviau im k nohm betnov tvrnice a zvrhn ich do rieky. Milovan, Jei hovor, e tak ist trest si zasli ten, kto olupuje deti o vieru v Neho!

o Jei videl, e sa dialo za dn Noeho? Videl, ako stovky nevinnch det milovalo toho starho fzatho kazatea! Radi sa chodili hra s jeho zvieratami a mali radi to o om kzal. Tieto deti sa iste potom doma museli pta rodiov preo nikto neposlchne Noeho slov. A vak ich rodiia Noeho zosmieovali a nabdali deti: Nech a u v blzkosti toho starho hlupka znovu nevidm!

Koko det bolo v Noeho doch olpene o prleitos k spse? Ich rodiia napadali ich prost vieru posmekami, vyhrkami a zlomysenmi poznmkami. Nakoniec i srdce tchto det sa stalo rovnako tvrd ako ich vlastn, e potom ako vrastkovia posedvali okolo a astovali Noeho spsnu archu posmechom!

Tto mlad udia potom utopili s ostatnm svetom! Ak aj ty in takto nsilie viere det, Boh je pripraven zvrhn a do najhlbch hlbn mora! Toto je Jeho spsob ako vyjadri Svoj hnev proti kadmu, kto vrh prekky do cesty k nieniu a oslabovaniu viery det a mldee.

Ke dnes hovorme o nsil v kolch, mme vinou na mysli pitole, noe, bitky a gangstersk tlupy. Je vak aleko hor druh nsilia, dnes tak rozrasten v naich triedach: Uitelia dnes patria k najnsilnckejm, najniivejm silm vo svete! Olupuj deti o ich vieru v Boha, o histriu Boieho stvorenia sveta, o spse posolstva evanjeli, o morlku, o absoltne hodnoty. Toto je nsilm v Boch oiach!

Potom sa nedivme, e deti dnes zabjaj bez najmenej tosti. Zabij pre bundu i pre nohavice. Zabij svojich rodiov. Preo? Pretoe boli znsilnen, pretoe boli okradnut o vetko, o malo vies k sprvne ceste! Ich morlny kompas bol roztrieten v ich kolskej triede!

Prli asto je najvm nsilie proti deom pchan doma, ich vlastnmi rodimi! Sme svedkami zplavy incestu, trania det, rozbitch domovov. Deti s zanedbvane, ponechan sebe, ranen v srdci a ochudobovan.

Boh vak vid ete zkernejiu formu nsilia voi deom. Skuton nsilie, skuton kame razu je otec, ktor zanedbva Bohom mu zveren povinnos k duchovnej vchove svojich ratolest. Kaje, nadva, berie Boie meno nadarmo. Hrubo zachdza so enou, pije a vedie ivot, ktor je prkladom samho diabla svojim deom! Toto u nie je len nsilie proti deom, toto je priam vrada!

Mono namieta: Nikdy by som na svoju enu nevztiahol ruku! Nikdy som svoje deti neudrel. Nie som iadnym nsilnkom! Ale tvoje naprost zanedbvanie Boha, Boch vec, zanedbvanie ivota v obecenstve a nedostatok duchovnho vedenia svojej rodiny to vetko predstavuje zl nsilie proti nim!

Vidm matky ktor fajia a trvia cel dni pri televzore, s plnm nezujmom o duchovn veci, ako sa potom snaia dva lekcie svojim dorastajcim deom, aby sa drali od drog! Matky maj vychovva svoje deti v bzni a v lske Boej. Prli mnoho ien je dnes Bohu plne odcudzench. S duchovne mtve, len slky svojim do pekla sa rtiacim deom! Boh o tchto rodioch hovor, e by pre nich bolo lepie sa utopi v mori!
Ak to asi bolo pre Noeho, kza 120 rokov
a nema ani jednho obrtenho?


Do Noeho kostola nikto nechodil. Boh vak aspo vedel kde udia stoja. Boli tvrd ako kame! Dnes ns vak Pn varuje:

Takto, e si vlan, ani studen ani horci, vypujem a zo svojich st. (Zjavenie 3:16)

Porozmaj nad dnenou situciou: Miliny dnes vyznvaj Jeia za svojho Pna ako tu v Spojench ttoch, tak okolo sveta. Dnes je skoro populrne o sebe poveda Som znovuzrodenm veriacim! o vak Pn o tejto genercii povedal?

Mnoh mi povedia tamtoho da: Pane, Pane, i sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene dmonov nevyhali a v tvojom mene mnoho divou neuinili? A vtedy im vyznm: Nikdy som vs neznal. Oddite odo ma, pchatelia neprvosti. (Mat 7:22,23)

Cel Noeho genercia odmietla jeho kzanie a Boh o nich povedal: Ich srdcia s tvrd a myse zvrten. Ale pozri sa na nau generciu. Miliny hovoria: Pane, Pane! Maj tvrnos pobonosti, ale kde je t moc v ich ivotoch? Nemaj silu presadi morlny tandard, ani moc, ktor evanjelium obsahuje. Bud prekvapen, ke pri sde im Jei Kristus povie: Nikdy som vs nepoznal!

Milovan, toto posolstvo nie je o vzraste nsilia v mestch. Nie je to o tom i pije, faj, pouva drogy i sa kriepi s blnym. Nie je to posolstvo o vradch, znsilneniach, incestu i inch druhoch vonkajej mravnej skazy.

Skr vak je o nsil proti pravde! Je to nsilie v udskch srdciach proti Jeiovi Kristovi a Jeho kru!
Nsiln viera!


Je tu vak in plne odlin druh nsilia, ktor sa zana formova v tchto poslednch doch. Istotne u vidm tento Bo ud, ako povstva a ktor m tto nsilncku vieru! Toto je ten zbytok, pln Jeia, milujci Ho celm svojm srdcom. Tto udia vidia do ialenstva rozzrenho diabla, ktor proti nim vyrukoval so vetkou svojou mocou a pekelnm arzenlom. S si dobre vedom toho, e bud musie eli viemu peklu, ne ktorkovek in genercia pred nimi!

Jei povedal:

A odo dn Jna Krstitea a doteraz trp nebesk krovstvo nsilie. A t, ktor inia nsilie uchvacuj ho. (Mat 11:12)

Tento svt zbytok povstane so svtm nsilm a odhodlanosou povie: Nedovolm diablovi, aby ma a moju rodinu pripravil o Kristovu rados a pokoj! Nedovolm mu zasadi do ma a mojich blnych semen horkosti, vrady, nenvisti a nsilia. Nie! Povstvam v Jeiovej moci k vaznmu ivotu nad touto dmonskou pinou!

Drah svt, Boh do teba chce vloi toto svt odhodlanie bojova! Ak si bol vinn ktoroukovek formou nsilia o ktorej bola re, rchlo urob poknie pred Pnom a bu u poslun Boiemu Slovu. To je to o o a iada Pn. Nech Boh do teba vlo svt zaplenie a vieru vysoko prevyujcu t, ktor si poznal a doteraz. elaj si, aby si bol schopn vazne vyst vetky zl satansk prostriedky!

Jedin druh nsilia, ktor smieme ma je nsiln viera! To je to siln, svt rozhorlenie, ktor sa s plnou silou oprie do brn pekla a pevnosti nepriatea. V Boej moci ich strhneme dole, v mene Jeia Krista!

Haleluja!

---
Pouit s povolenm, ktor je uznan spolonosou World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Tento materil je vyhraden na osobn pouitie a nie na zverejovanie na inch web strnkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastn vhradn prva od World Challenge, Inc. na publikovanie tchto kzni na ich web strnke. Mete slobodne sahova, koprova, tlai a distribuova tento materil, pokia ho nebudete zverejova na inej Internetovej strnke. Avak mte urobi odkaz (link) na tto web strnku.


Textov sbor + Czech & Slovak Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:

Tento datov soubor je vhradnm majetkem World Challenge. Neme bt pozmnn, nebo vydvn jinak. Me bt reprodukovn jen v celku a to bez jakchkoliv poplatk. Vechny reprodukce tohoto souboru mus obsahovat vydavatelsk prvo [nap., "Copyright (C)1999 by World Challenge"]. Tento soubor neme bt pouit bez povolen World Challenge, k dalmu prodeji nebo rozmnoovn za elem prodeje. To zahrnuje cel jeho obsah s vjimkou nkolika krtkch citt. Prosm uvete nsledujc zdroj prohlen: Copyright (C)1999 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


ZAIATOK STRANY

N webmaster privta vae komentre a nvrhy.
Tto strnka bola naposledy zmenen: 16. mja 1998.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series