Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Skazen kresania!
(Corrupt Christians!)


Textov sbor + Czech & Slovak Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

By David Wilkerson
28. novembra 1994
__________

Cirkev Jeia Krista m skreslen pohad na to, o je skazenos. Nie je mnoho tch, ktor rozumej Boej defincii skazenosti a ete menej tch, ktor by si priznali, e i oni s vinn!

Ke si predstavujeme skazench ud, vinou tm myslme zlch hrienikov. Poda naej teolgie skazenos zahruje pouvanie drog a alkoholu, cudzolostvo, smilstvo, podvod, hazardn hry, homosexualita, vrada, znsilnenie, incest a alie zl iny. Zili sme pojem skazenosti na zl, zdivoen vne, iadosti a ivot ovldan tbou.

Ulo nm vak to, ako na skazenos pozer Boh! Boia defincia skazenosti ide o mnoho hlbie, ne k iadostiam tela. Slovo skazenos znamen zmenu nieoho, o skr bolo pevn a dobr v nieo, o je teraz v rozklade a zapcha. Skazenos oznauje ako nieo, o bolo siln a zdrav, ale teraz u nie je, pretoe proces hniloby a rozkladu u zapoal.

Izrael bol obvinen Bohom zo skazenosti vej ne tej, ktor sa vyskytovala v bezbonch nepriateskch nrodoch okolo! Zatia o bol Moji na vrchole hory s Hospodinom, Izrael sa rozhodol, e si vybuduje zlat oltr k uctievaniu bka. Pili, veselili sa a krepili pred touto przdnou modlou. Boh prehovoril k Mojiovi:

A Hospodin hovoril Mojiovi: Idi, zdi, lebo sa poruil tvoj ud, ktor si vyviedol hore z Egyptskej zeme. (2. Mojiova 32:7)

Tto skazenos bola v Boch oiach tak vek, e chcel s Izraelom na mieste skoncova:

A Hospodin riekol Mojiovi: Videl som tento ud, a ha, je to ud tvrdej ije. A tak teraz ma nechaj, aby sa rozplil mj hnev na nich, a aby som ich vyhladil, a uinm teba vekm nrodom. (ver 9,10)

Ak vny rozsudok, i ke sa Boh dal penlivmi prosbami Mojia obmki! o tento ud uinil, e to spsobilo tak prudk Boiu nevu? Bolo to pretoe sa opili, pre ich tbu a nahotu? Bolo to pre ahkovnos za vneho asu, kedy jednal Boh na vrchole Sinaja s Mojiom. Nie, ilo o nieo aleko hlbie, ne bolo toto modlrstvo.

Len niekoko tdov predtm, tto ist udia boli vysloboden z nadvldy Farana a jeho armdy. V dive potom stli na brehu ervenho mora a spievali Bohu chvly.

 ...Spieva budem Hospodinovi, lebo sa vemi zvelebil ... Mojou silou a mojou piesou je Hospodin, a stal sa mi spasenm. Toto je mj siln Bh, a budem ho vychvaova; je Bohom mjho otca a preto ho budem vyvyova. Tvoja pravica, Hospodine, zveleben je silou. Tvoja pravica, Hospodine zdrtila nepriatea. (2. Mojiova 15:1,2,6)

Teraz o niekoko dn neskr ich vidme skazench, ocitaj sa na samom prahu vyhubenia pohorenm Bohom! Nov Zkon nm ich dva za vstran prklad:  

"Usilujme sa teda vojs do toho odpoinku, aby nepadol niekto tm istm vstranm prkladom neposlunosti. (idom 4:11)

Teraz by som sa chcel zblzka pozrie na toto skazenie z Boej perspektvy. A chcem aby sme sa postavili tvrou k pravde, e my sami meme by prve tak vinn ako Izrael, ke tancoval okolo zlatej modly!1. Skazenos je odvrhn dveru v Boha,
pre zdranie!


"A ke videl ud, e Moji len neschdza s vrchu, zhromadil sa ud k ronovi, a povedal mu: Vsta a sprav nm bohov, ktor pjdu pred nami, lebo o do toho Mojia, mua, ktor ns vyviedol z Egyptskej zeme, nevieme, o sa mu stalo. (2. Mojiova 32:1)

Ak neuveriten duchovn slepota postihla tento ud! Prve v tej chvli, ke stratili dveru v spoahnutie sa na Boha, boli cel nebes v plnom pohybe, uvdzajc do skutonosti ndhern plny pre ich budcnos!

Na vrchole hory prebiehalo dleit jednanie, pri ktorom Boh zjavoval Mojiovi plny na postavenie Svtyne, ktor On sm bude navtevova a tak osobne prebva v strede svojho udu. Odovzdval Mojiovi Zkon, ktor bude Izrael navdy odliova od ostatnch ead zeme. Boli mu tie zjavovan plny Boch operci, pri ktorch bude kad nepriate vytrhnut i s koremi a znien, plny ku znieniu obrov!

Boh bol v procese uvdzania Izraela do miesta pokoja, odpoinutia a plnosti. Plnoval, e im bude odovzdan slvne dedistvo - domy, ktor nemuseli stava, sady a vinice, ktor nezasadili, a vetko ostatn, o by si len mohli pria. Vetko z toho bolo u pripraven v zemi mlieka a medu, zelene a vlahy.

V tomto momente sa sama Plnos Boia (Godhead) upnala nielen k sastnm potrebm Izraela, ale i k jeho budcim poehnaniam. Zatia o Pn zariaoval vetko pre ich dobro a zabezpeenie, udia volali: "Kde je Boh? Kde je smer, ktorm sa mme ubera? Nevidme dkaz Jeho vernosti. Stle len to ticho. o je to za Boha, ktor ns nechva osamotench, v strachu, bez slova? U dos toho akania, dos toho ticha a zdrovania. Pome jedna. Pome u nieo robi!"

A tak Izrael myselne, zmerne odstrnili zo svojej mysli zzran zsahy, ktor im Boh v nedvnej minulosti preukzal. Zabudli na zzrak prechodu po suchom dne ervenho mora. Zabudli na uzdravenie vody v Mare a anjelsk potravu zosielan im kad rno z nebies. Ani na ohni a hrmen, ktor sa ozvalo s temena Sinaja im u alej nezlealo. Vetko o mali na zreteli bola ich okamit potreba a to (doasn) ticho do Boha.

Ocitli sa pod oarovanm nedvery! Ni nemohlo strias ich presvedenie, e Boh s nimi u alej nie je. Jedin vec ktor im zostala, bola t vntorn dychtivos zaa nieo robi, nejako riei svoju situciu!

Biblia hovor, e toto popudenie bolo tak vek, e si doslova trhali z u svoje nunice , aby u ron mohol zaa tvori t modlu:

A ron im povedal: Strhajte zlat nunice, ktor s na uiach vaich ien, vaich synov a vaich dcr, a doneste ku mne. (2. Mojiova 32:2)

Skoro poujem ich vzruen hlasy ako t modla rstla, ako si pochvauj: Teraz sa konene nieo deje, teraz sa konene niekam dostvame!

Zd sa nm to nemon, e udia , ktor nedvno zaili Boiu nadprirodzen moc , by tak rchlo chceli obetova pred nehybnm zlatm teaom. Boli naozaj tak hlpy, pozera sa na svoje pretaven nunice a hovori: To je ten n boh, ktor ns zachrnil z Egypta ? Ak neuveriten slepota !

Slepota a duchovn tupos s nevyhnutenou kliatbou, ktor dopadne na kadho kto sa odvracia od Boha a vyhadva pomoc , i radu z inch zdrojov.

Vskutku i my sami sa meme sta tak skazenmi a prekliatymi ako Izrael, ak sa obraciame na in prostriedky, udsk alebo okultn, pri hadan sily a vedenia! Rovnako ako Izrael, i my asto rchlo zabdame na Boie poehnanie a milosrdenstv, ktor nm u preukzal. Zabdame ako asto ns vyslobodil z pasc nepriatea. Zabdame na zasbenia, ktor nm uinil v naej tajnej modlitebnej komrke, i na Jeho prsub by s nami a vies ns a do vaznho konca.

Miesto aby sme utekali do tejto komrky a vylievali svoje srdce Pnovi slvy, ponhame sa k telefnu a vyhadvame pomoc u priatea. Odahujeme svojmu srdcu pred pastorom, v poradenskej slube, u prbuznho, niekedy i u neznmeho loveka . Vyhadvame sympatizujcu radu kde sa len d. Ohrujeme nos a obviujeme Boha, e nepoujeme a neodpoved na n nrek. V plai potom zaspvame, zahraban do hroznch nvalov opustenosti a horcej sebatosti.

Milovan, toto je skazenos najhorieho druhu, poddva sa strachu a zfalstvu! Ke tak inme, ignorujeme majestt a vernos nho milujceho Otca! Boh povedal Izraelu:

.. Vy ste videli , e som hovoril s vami s nebies (2. Mojiova 20:22,24b)

i azda zabudne ena svoje nemluva, aby sa nezutovala nad plodom svojho ivota? Ale aj keby ony zabudli, ja a nezabudnem. Ha, na svojich dlaniach som a vyryl, tvoje mry s vdycky predo mnou. (Izai 49:15,16)

Ale Izrael odpovedal:

... Zabudol siln Boh, skryl svoju tvr, nevid a nebude vidie na venos (alm 10:11)

... Hospodin ma opustil, a Pn zabudol na ma! (Izai 49:14)

Pred nedvnom sa mi dostal do rk dopis, psan mladm lovekom, ktor prve graduoval z biblickej koly, kde sa roky pripravoval pre slubu. Vade mone hadal miesto, ale kdekovek si zaiadal bol odmietnut. Rozhodol sa napsa priateovi, ktormu sa zveril, e je u natoko odraden, e bol pokan si siahnu na ivot.

Jeho priate mi tento dopis zaslal. Bolo tam napsan: U to nemem alej zna. Vetko o chcem, je da svoje schopnosti do sluby Pna, ale vetky dvere s predo mnou zavret. Nemm peniaze a som zfal. Ni mi u neostva. Modlm sa , nariekam a od kadho poujem len sam kzanie o dvere v Boha. Ale ja u nevidm, preo i. Nemm in vobu ne prema, ako to trpenie ukoni.

Modlil som sa za toho mladho loveka a budem v tom pokraova. Ale nebu pomlen itateu: Jeho zfalstvo je obrazom tej skazenosti, o ktorej je tu re!

Tento mlad mu tu v podstate hovor: Boh ma sce spasil, ale potom ma zanechal, aby som sa bezmocne zmietal ako dreven trieska v ocene. Odvrhol od seba vetku svoju dveru v Pna pretoe odpove neprichdzala hne. Nevie o tom, e Boh v zkulis prve jedn v jeho prospech a pripravuje vetky veci pre jeho dobro. A ak na to, aby ten mlad mu povedal: Pane mj, i alebo zomrie, budem Ti dverova, nech sa stane o sa stane! A ke tento mlad mu djde do tohto bodu dvery, odpove sa vas dostav!

Kad z ns sa stva skazenm, ke zbytone nosme bremeno viny, opustenosti, zkosti, starosti, nepokoja. Znamen to, e odmietame odpova vo vekch a vzcnych zasbeniach! Boh si nerob zo svojich det arty, ke hovor:

A vieme, e tm, ktor miluj Boha, vetko spolu psob na dobr, tm, ktor s povolan poda preduloenia. (Rimanom 8:28)

Oi Hospodinove hadia na spravodlivch, a jeho ui s naklonen k ich volaniu. Ke volaj, Hospodin pouje a vytrhne ich zo vetkch ich zkost. (alm 34:16,18)

Ak neuveriten pohad by sa nm naskytol, keby nm dovolil nahliadnu za oponu, kde pripravuje dobr veci pre tch, ktor Ho miluj a volaj k Nemu! Ale pretoe nevieme zna vykvanie, robme asto to ist o vtedy Izrael. Odvraciame sa rchlo od svojho Pna a volme si spolieha sa na pomoc tela!
2. Skazenos je st v nahote
pred svojimi nepriatemi!


A ke videl Moji ud, e je rozuzden, pretoe ho rozuzdil ron na zl poves a na posmech medzi tmi, ktor povstvali proti nm.... (2. Mojiova 32:25)

Hebrejsk vraz ktor je tu pouit pre nahotu je para, ktor znamen, povoova, odhali, vzda sa vetkho obmedzovania a zdranlivosti. V odvoden to tie znamen zana nanovo. Izraeliti hovorili, Veci sa nedej, tak ako by sa mali. Sme u unaven touto nmahou, unaven akanm na Boha. Pre so starm! Chceme nov slobodu, nov zaiatok a to hne teraz!

Nahota m v Biblii doinenie so zabudnutm obliec si vzbroj, alebo nema tt. Kad mu, ktor pri sebe nemal svoj tt bol vtedy povaovan za holho. Tto Izraeliti boli nielen nah doslova, hol k reji pred zlatm teaom, ale aj preto, lebo  odloili svoju vzbroj.

Vie si predstavi, ako sa ich nepriatelia Amalechiti na tto divok scnu pozerali z boia okolitch hr? Amalechiti sa predtm triasli len z obyajnho pohadu na Izrael! Boh im vloil do srdca tak hrzu zo Svojho udu, e boli pred nimi v stlom strehu.

Teraz videli, ako Izrael odklad svoju vzbroj a vyzlieka sa zo svojich iat! Ako sa asi Amalechiti nad Izraelom ukali a posmievali! Len sa na nich pozri, nie s ni zvltneho! S prve tak ako my! Ich Boh si asi u nevie rady a preto mu u neveria. Vid? Odhadzuj vetky svoje prsne rdy! S otrokmi tby, iadostivost a radovnok prve tak ako my ostatn. Pekn je to vyvolen ud, len o je pravda! Pekn posvtenos! Ak pokrytectvo!

V jedinom akte nahoty Izrael znil svojho Boha v oiach bezbonch! Jeho sprvanie sa spsobilo, e jeho Boh vyzeral, e nem srdce, e je krut, nedbajci a bezmocn. Popinili Jeho es, Jeho majestt, spochybnili Jeho vemocnos. Neboli u alej prkladom svetu.

A toto je presne to o robme, ke odlome svoje rch/ viery a pustme sa naej dvery v Pna! Bez tejto prostej detskej viery v Boha, kresan stoj nah pred svetom odhalen vetkej pochybovanosti, obavm a nedvere!
Boh m pre teba zvltny pln,
ktor je vypracovan do najmenieho
detailu ale ty to me ohrozi!


Izrael tmto skutkom hovoril svetu: Nechceme u viacej bojova s nepriatemi. Nechceme u alej odporova. U mme dos obmedzovania, oddelenosti a trpezlivho akania, obet, budcich ndej a vzdialench poehnan. Chceme u i a ma sa dobre u teraz, ako vetci ostatn!

Rovnako je tomu aj dnes, ke v cirkvi je mnostvo nahch veriacich. S to kresania, ktor s unaven zo zpasov viery, akost, z dlhho akania, astej osamelosti, tosti a  z bolest. A tak odloia nabok vetku dveru v Boha a hovoria tak, akoby ich opustil. Teraz tia ma len dobr as, uvolni sa, smia sa a by osloboden od povinnost dobojova bitku.

Obracaj sa od vetkch Boch zasben, ktor sa iste naplnia. Odmietaj alej chodi do skrytosti modlitebnej komrky. Odkladaj nabok svoje Biblie . Zanaj zanedbva nvtevu obecenstva. Zan by unan do prdu sebacentrickho prenasledovania astia. U iadne zkonctvo, u iadna aoba, hovoria. Chceme by slobodn!

Som okovan potom sluobnkov, ktor dnes rezignuj zo svojich pastoranch povinnost. Naa ministry dostva listy od pastorov, ktor hovoria: Som u tak unaven, e to u jednoducho nemem alej unies. Niektor sa nervovo zrtili.

Tie navam mnohm alostnm prosbm sluobnkov i laickch pracovnkov o poradenstve (counseling). Ke ich pouje hovori, myslel by si si, e Boh je nejak tyran, e modlitba nepracuje, e viera je neuiton!

Stratili svoju dveru v Boha! ij v strachu a pochybnostiach, e Boh ich ponechal, aby vetko zvldali sami. Toto je, mj priateu skazenos!

Boh sa na to pozer a hovor: Robte, e vyzerm pred celm svetom ako krut biic, akoby som vs opustil. o je to za svedectvo? Poda ma, by bolo lepie pi, faji, klia alebo smilni, ne dopa, aby Boh takto vyzeral v oiach sveta! Odvrhol si od seba svoju zbroj viery svoju prilbu, svoju obuv, svoj tt. Vyzliekol si sa z celho svojho pancieru. A stoj nah pred svetom, ktor sa vysmieva Kristovi!

Reklama na pivo nabda nau generciu turn it loose tonight! Inmi slovami odho vetky svoje morlne zbrany, Stras zo seba vetky ptajce zkony a nariadenia. Maj zabenie len sm v sebe. Rob vetko, okovek, o a rob astnm!

Kazatelia prosperity nie s aleko od tohoto druhu myslenia. Niektor uia: Presta u aka na tie vzdun zmky. Me ma u teraz nebo na zemi! Cho za tm! Menuj o chce, prihls sa o to, a bude to vetko tvoje! Dokonca i letnin poriadaj seminre s tmto obsahom: Nemus vies tak prsny ivot, tak Boh nie je. Praje si, aby si bol uvolnen a vychutnval ivot pri svojej pti do neba. Raduj sa teda a relaxuj!

o ma vak dnes najviac ak je stav naich mladch ud. Som zhrozen tm o poujem od kresanskch tudentov. Tak mnoho naej mldee nem zky vzah s Pnom, dnes tak nevyhnutn, ani jasn kurz. Maj vie obavy z budcnosti ne ktorkovek minul genercia. Len mlo z nich hovor: Boh ku mne hovor. A ete menej ich hovor: Ja hovorm k Bohu.

A v prli mnohch biblickch uilitiach je pou volanie: Pre so vetkmi obmedzeniami. Vetko je to len balk zkonctva! Zakadm, ke nesiem Slovo, ktor sa me zda prli tvrd, stle v poet tudentov hovor: Tento druh kzania nemem znies. Rob ma to nervznym!

Prli vea sa ich stva skazenmi, nie len pre erziu v morlke, ale pretoe neobjavili alebo nekultivovali hlbok dveru v Pna. Nemaj pod sebou t skalopevn, nepohnuten lojalitu voi Nemu. ij ako im velia ich city, pretoe ete nikdy nepoznali a nezaili to prav, hlbok odpoinutie v Kristu. Miesto toho ij pre okamih a snaia sa robi ako najlepie vedia s tm o maj.

Odvrtili sa od Boieho Ducha k vbiacej hudbe sveta k jeho spsobom, k tlu v obleen, v ahkovnom spsobe stretvania sa s Najvym! Tak pozvone, takmer nepozorovane zo seba odkladaj i to mlo duchovnej vzbroje , o mali. Je to duchovn nahota, je to odmietnutie starch hodnt a prahnutie po artovan a pitkoch.

Ako vemi akujem za kadho tudenta, ktor rastie vo svojej bzni a v poznan nho poehnanho Pna. Boh zasbil ohniv hradbu okolo vetkch, ktor sa Mu plne vydaj a zveria. Nieo tak zkladn, ako je sstavn modlitba, je vine mladch kresanov dnes prakticky neznme.

Som presveden o tom, e satanov hlavn npor v tchto poslednch doch je skazi cel mlad kresansk populciu. Je zameran na rozdrvenie ich dvery v Bo zujem o nich. Chce ich presvedi, e viera a modlitba s v tomto veku vedy a rozumu alej nepotrebn a postrdaten.

Cirkev potrebuje padn na kolen za naich mladch ud a deti! Potrebujeme horekova nad tmto povlivm stavom a vola k Bohu za prebudenie ich viery a dvery k Nemu v ich radoch. Ak toto neuinme a tento trend bude pokraova, dokme sa toho, e niektor z naich kresanskch uil횝 sa mu st tmi najskazenejmi miestami na tvri zeme!
Zatia o mnoh sa odzbrojovali zo svojej vzbroje,
svt zbytok sa obliekal do vzbroje
z ete vou precznosou


... Vtedy sa postavil Moji v brne tbora a povedal: Kto je Hospodinov, nech pristpi ku mne! A zhromadili sa k nemu vetci synovia Lviho. A povedal im: Takto hovor Hospodin, Boh Izraelov: Pripte kad svoj me na svoje bedr, prejdite sa ta i nasp, od brny k brne v tbore, a zabite kad svojho brata a  kad svojho priatea a kad svojho blneho. A synovia Lviho uinili poda slova Mojiovho, a padlo z udu toho da tak asi tri tisce muov. (2. Mojiova 32:26-28)

Tu je ten obraz:

Lviovci boli pradeti Lviho mua, ktor bol duchovnou padavkou! Lvi bol synom Jkoba a spolu so svojim bratom imenom spsobili, e ich rodina sa stala zpachom pre pohanov naokolo. Tto dvaja bratia sa chopili mea a zabili ekema, e sa nsilm zmocnil ich sestry Dny. Zavradili meom tie jeho otca Chmora. Pobrali ich dobytok, oslov, vetko na o prili. Ulpili vetko ich imanie, dokonca vetky ich deti a eny. A hrozn, nepekn portrt Lviho!

Teraz ich vak vidme povsta k ineniu toho, o je sprvne v Boch oiach.

... Vtedy sa postavil Moji v brne tbora a povedal: Kto je Hospodinov, nech pristpi ku mne! A zhromadili sa k nemu vetci synovia Lviho (ver 26)

Ako sme videli, tto udia nemali ni vo svojom duchovnom dedistve, na o by mohli by hrd a na om by mohli stava. Ale nieo sa hlboko v nich teraz ozvalo a zvolalo: U nechceme by hanbou menu nho Boha, ako boli nai otcovia. My sa staviame za Pna!

Moji im povedal: Ak tvoja ena, brat, sestra i niekto in z tvojej rodiny krepil pred tou zlatou modlou, zabi ich! Takto druh zboovania nesmie by tolerovan! Psmo o tchto muoch hovor, e tento prkaz poslchli:

A synovia Lviho uinili poda slova Mojiovho, a padlo z udu toho da tak asi tri tisce muov. (ver 28)

Posolstvom tu je: I ty sm me by prvm z novch, svtm Bom semenom novm dedistvom! Nezle na predkoch, nezle na tom o bolo v tvojej minulosti. Ty sm sa stane tou matkou, otcom alebo mladou osobou, ktor zaujme pevn postavenie pre Pna - a kto tak prjme Jeho poehnanie!

Bohu nezle na tom, ak bolo tvoje vychovanie. Ja sm mm po celom svete duchovn deti, ich otec bol bu narkomanom, alkoholikom alebo dealerom drog a matka bu tie obchodovala s drogami alebo bola prostittkou.

Ke tieto deti prili k Jeiovi, prijal ich a povolal ich a povolal za Svojich sluobnkov. A teraz po rokoch, ich vlastn deti sa na nich pozeraj s repektom a s ctou. Stali sa otcami a matkami Sijnu!

Pn chce vedie len jednu vec: Chop sa svojho mea a postav sa dnes za spravodlivos? Zaujme tak pevn a nekompromisn postoj i uprostred svojej rodiny, medzi priatemi a vetkmi ostatnmi, ktor stoja nah a pln nedvery?

Potomkovia Lviho tak zaali nov kapitolu v histrii svojho rodu v novej zbonosti. Kad jeden z nich, ktor toho da uposlchol a chopil sa mea sa dokal det a vnat, ktor k nim vzhliadali a boli spomnan pre svoj spravodliv postoj v kritickom okamihu. Ptam sa vs otcovia: o si o vs bud myslie vae deti, a dorast? Povedia svojim kamartom: Mj otec pomaly nevstal z gaua. Vetko o robil bolo, e pozeral na televziu a hral golf.

Matky pre o si na vs deti raz spomen?

Boh prve teraz vol ini to, o je svt postavi sa proti zlm trendom tejto doby! Chce, aby si bol jednm z tch, ku ktorm udia vzhliadaj hore. Chce, aby i v tvojej rodine zapoala nov tradcia posvtenosti. Nezle i si enat alebo slobodn, z rodiny dobre fungujcej alebo ktor m k tomu aleko. Boh chce do teba vloi svt ohe!

Mono teraz hovor: Ale ja som vetko pokazil. Ja som u svoju prleitos premrnil! Kedysi som slil Pnovi celm srdcom, obdral som pomazanie, bol som pln viery a dveroval Mu. Vetky moje deti a priatelia na ma pohliadali s ctou. Ale potom som zhreil a sklamal Boha. Stratil som vetko!

Nie! S Bohom nie je nikdy neskoro! Nie je nikdy neskoro chopi sa svojho mea a ma as na Lviho kastve. Zaa znovu me kedykovek! Mus len chcie!

V dolnom Manhattane je jeden park a v om je vodn fontna, na pamiatku pomenovan po muovi menom Jerry Macauley. Roky bol tento mu alkoholikom a poulinm tulkom, ktor padal znovu a znovu. Jednho da Boh povedal: Dos! a uchopil Jerryho srdce. Jerry potom zaloil misiu, ktor u pracuje mnoho desaro. Ke mal pohreb, davy, ktor sa s nm prili rozli boli tak vek, e sa doprava na Manhattane zastavila. A to bol mu, ktor raz prepil cel dedistvo. Uinil vak poknie a Boh mu dal vetko to o postrcal a premrnil nielen nasp, ale i mnohonsobne pridal!

Tak o urob ty? Vzd to? Alebo si pripne svoj me? Mono sa vak teraz pta: o ale znamen to hubenie svojich nahch rodiov a srodencov meom? Toto sa predsa dnes ned robi! Ako sa to rob? Rob to tm, e s nimi ije s ndejou, trpezlivosou a radosou! Nech sa deje o sa deje, nech a stretne okovek! Ke nastane situcia, e vetci okolo panikria, ke vetci strcaj hlavu a u vzdvaj boj, ty sa len viac a viac posiluje v Pnu. Tm viac a viac sved o Boej vernosti, i ke ani ty sm vdy nemus vidie odpove. Toto pobije vetkch okolo teba, e sa bud hanbi za svoju vlastn nedveru.

Ak nevyrovnaten milos Boia, ktor si vybrala tch najnehodnejch z Izraelskho udu, by Jeho nstrojmi synmi Lviho!

A Moji povedal: Naplte kad svoju ruku dnes a tak sa posvte Hospodinovi, lebo kad vykonal sd na svojom synovi a na svojom bratovi, nato, aby dal dnes na vs poehnanie. (2. Mojiova 32:29)

A Boh ich odmenil. Urobil ich kaskm rdom, ktor bol neskr oddelen k zvltnym slubm v Boom dome.

Drah svt, nezle o bolo v minulosti, mus sa vak vzchopi a vyhlsi: Stojm na Pnovej strane! Staviam sa proti vetkm tokom na Jeho majestt a vernos. Budem odra vetok strach a pochybnosti. plne a s konenou platnosou sa chcem vysporiada so sklonmi k svetskm radovnkam a zboovania ohokovek. Nestarm sa ako na to bude dokonca i moja vlastn rodina , i priatelia pozera. Ja som sa rozhodol pre Pna!

Pociuje v sebe nieo, o nalieha a pobda a s vyie v poznan Pna? Cti ten ohe pre Neho, ktor je v tebe zapaovan? Cti, e si ahan k obnoveniu svojej viery a dvery v Boha? Bu Mu za to van! Je to hlas tvojho vlastnho Mojia Pna Jeia Krista ktor a vol, postavi sa za Neho v tento zl de nevernosti!

Nech ti Boh pome vyvarova sa skazenosti pochybovania o Boom zujme o teba. Nech smie aka v trpezlivej dvere, e Boh vypracovva vetky veci k tvojmu dobru. Jeho zasbenie tebe je ete vie, ne to, ktor uinil Levtom . Hovor ti:

Ale jako je napsan: oho oko nevidelo a ucho nepoulo a o na srdce loveka nevstpilo, o vetko Boh prihotovil tm, ktor ho miluj. (Korinanom 2:9)

Chop sa dnes svojho mea pre Krista? Vzchop sa pre Jeho meno v tomto zlom dni? Daj mu cel svoje srdce, aj ke je slab. A On ti d zbon dedistvo, nad tvoje najvyie oakvanie!

Haleluja!

---
Pouit s povolenm, ktor je uznan spolonosou World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Tento materil je vyhraden na osobn pouitie a nie na zverejovanie na inch web strnkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastn vhradn prva od World Challenge, Inc. na publikovanie tchto kzni na ich web strnke. Mete slobodne sahova, koprova, tlai a distribuova tento materil, pokia ho nebudete zverejova na inej Internetovej strnke. Avak mte urobi odkaz (link) na tto web strnku.


Textov sbor + Czech & Slovak Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:

Tento datov soubor je vhradnm majetkem World Challenge. Neme bt pozmnn, nebo vydvn jinak. Me bt reprodukovn jen v celku a to bez jakchkoliv poplatk. Vechny reprodukce tohoto souboru mus obsahovat vydavatelsk prvo [nap., "Copyright (C)1999 by World Challenge"]. Tento soubor neme bt pouit bez povolen World Challenge, k dalmu prodeji nebo rozmnoovn za elem prodeje. To zahrnuje cel jeho obsah s vjimkou nkolika krtkch citt. Prosm uvete nsledujc zdroj prohlen: Copyright (C)1999 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


ZAIATOK STRANY

N webmaster privta vae komentre a nvrhy.
Tto strnka bola naposledy zmenen: 16. mja 1998.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series