Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Odpadn od viery k Antikristovi!
(Falling Away to the Antichrist!)


Textov sbor + Czech & Slovak Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

By David Wilkerson
26. jna 1995
__________

Apotol Pavol hovor o dvoch stranch veciach, ktor zasiahnu cirkev pred Jeiovm prchodom. Lepie povedan, Pn neprde pre ns skr, km sa tieto dve veci nestan. A ja vm chcem ukza, e obidve s aktulne prve teraz bud sa dia pred naimi oami.

Po prv, Pavol hovor, e v poslednch doch bude vek odpadnutie od viery. A po druh ns upozoruje na zlho ducha Antikrista, ktor zasiahne veriacich, ktor sa odklonia od viery. Samozrejme, cirkev bola vyuovan mnoho rokov o prichdzajcom Antikristovi. My teraz vieme, e m prs Mu hriechu, Syn skazy a zatratenia. Pe sa o tom v Biblii.

Niektor tvrdia, e Antikrist bude odhalen v naom ase, to znamen, e u sa narodil a ije niekde na zemi. Je niekde tak lovek? no, verm, e je a je plne ovldan Satanom. A ke sa objav, bude vemi prijman umi. On sm bude poadova nadenie, modlitby, pobonos celho udstva postavenm seba samho ako Boha pred svet. Jedin dvod preo Antikrist nebol odhalen u, je ten, e jeho as ete nepriiel. Ale jednho da Svt Duch zdvihne svoju ruku driacu vetko pod kontrolou a Mu hriechu bude odhalen v plnej moci. Biblia nm vak dva uistenie, e ke skon as tohto Mua zla, bude znien Bohom:

A potom bude zjaven ten bezzkonn bezbonk, ktorho Pn Jei zabije duchom svojich st a skaz zjavenm svojho prchodu. (II. Tesalonianom 2:8)


Je tu Antikrist a tie duch Antikristov


My mme slvneho Spasitea, ktor je ivou osobou s telom, kosami, oami, vlasmi hoci je Boh. A aj ke my sme tu na zemi, Jeho Duch prebva v ns:

A e ste synovia, poslal Boh Ducha svojho Syna do naich sdc, ktor vol: Abba, Ote! (Galaanom 4:6)

Ale je tu tie in duch - duch Antikristov. Prve tak isto ako nm dva Jei svojho Ducha, je tu duch Antikristov, ktor ovlda mnohch odpadlch kresanov. Tento duch pracuje vo svete a pripravuje srdcia pre prchod Mua hriechu:

... a kad duch , ktor nevyznva Jeia Krista, prilho v tele, nie je z Boha, a to je ten duch Antikristov, o ktorom duchu ste pouli, e prde, a je u aj teraz vo svete. (I. Jna 4:3)

Jn hovor: Pouli ste o prchode Antikrista. Toto u bolo kzan a hovoren, vy teraz akajte jeho prchod. Ale, milovan, zobute sa a bdejte, lebo duch Antikristov je u v prci.

Muste rozumie Antikrist neprde tak, e sa zrazu objav na scne a zni udstvo. Presnejie, jeho duch je tajuplne v prci a teraz zriauje svoje krovstvo do chladnho, kompromitujceho srdca. A ke sa Mu hriechu konene objav, bude verejne odhalen svetu, svet bude pripraven pre neho srdcia u bud ovldan jeho duchom.

Teraz vidme rastci Antikristov postup, stanovisko a riadenie. Skoro sa to vak obrti na teci potok a nekonen ocen. A ke sa Antikrist konene zjav, dokonca vea kresanov tradinch kresanov ho bude vta- pretoe ich srdcia bud s nm spriaznen.

Pavol ns na to upozoroval. Povedal, e v poslednch doch bud falon proroci, ktor bud vnika do cirkv, kza in evanjelium a inho Jeia. Mnoho takchto prorokov sa u objavuje, kuc evanjelium Antikrista:

Lebo tajomstvo bezzkonnosti u psob, len a by ten, kto teraz zdruje, bol odstrnen zo stredu. (I. Tesalonianom 2:7 )

Antikristov duch napad srdcia mnohch odpadlch kresanov dokonca u s absoltne ovldan zlom. Pta sa, ako by sa mohli odpadl kresania vbec obrti k Antikristovi? To je preto, lebo zmaj rovnako ako on. Jn o tom pe:

Nemilujte sveta ani veci, ktor s na svete. Ke niekto miluje svet, nie je v om lsky Otcovej. Lebo ni z toho, o je na svete iados tela, iados o a chlbna pcha ivota, nie je z Otca, ale je zo sveta. A svet ide ta i jeho iados, ale ten, kto in vu Boiu, trv na veky. Deti, je posledn hodina, a kto ste pouli, e prde Antikrist. I teraz u povstali mnoh Antikristovia, odkia znme, e je posledn hodina. (I. Jna 2:15-18)

Jn ns varuje, e t ktor stle miluj veci tohto sveta, otvraj seba pre ducha Antikrista. Hovor, e s posledn dni, pretoe tak mnoh s plne iadostiv ducha Antikrista. Apotol pripja: Ak neprdete pod totlne panstvo Jeia, ak Ho neuznte vo vetkch oblastiach vho ivota ako zvrchovanho Pna, potom ste otvorili seba pre ducha zla.

Milovan, ak slite Jeiovi iba na 50% alebo na 90%, potom odmietate Jeho pln spasenie. Neslite Mu celm srdcom, mysou a telom. Tm sa otvrate zsahom Antikrista, aby priiel do vs.

Nesta poveda: Verm, e Jei bol Boh v tele. Presnejie musme poveda takto: Jei, Ty si Boh, ktor priiel v tele a krauje vo mne. Ty m vetku moc a autoritu nad iadostivosou a hriechom a ja sa Ti plne oddvam.
Spravodliv, ktor chvlia Boha
v Duchu a v pravde s najlepie
tere Antikrista


Ktor sa povyuje nad vetko a protiv Bohu, alebo komu sa dva bosk es,... (II. Tesalonianom 2:4)

Duch Antikristov je v opozcii pre tch, ktor chodia blzko s Bohom. Napad opravdovch chvliacich, lebo chce zska ich chvly pre seba.

Satan nechce ni viac, len znii ist chvlu a uctievanie. Chce okradn Boha o vetky chvly! A ak ty chod v zkom vzahu s Jeiom, duch Antikristov bude prichdza proti tebe so vetkm, o m. Bude a napda strachom, pochybnosami, iadosami, ... Tmto bude zasahova do tvojich chvl a stava ti prekky. Jeho duch protizkonnosti je vak umieren Svtm Duchom:

A teraz to, o zdruje, viete, aby bol zjaven vo svojom ase. (ver 6)

To je sila Boieho Ducha v Jeho cirkvi to je v tebe a vo mne to odvracia Satanov anarchiu. Ak by Boh zobral svojho Ducha zo ivch zborov a pobonch veriacich, n nrod by bol hotovm peklom!  Bezstarostn, leniv kresania t, ktorm ete neboli odpusten hriechy, ktor s plne ponoren do vec tohto sveta nebud schopn obst v tchto poslednch doch. Bud zasiahnut zlom.

Apotol Peter pe:

S to bezvodn pramene, chmry, hnan vchrom, ktorm je zachovan mrkava tmy na venosti. Lebo ak poznanm Pna a Spasitea Jeia Krista boli unikli pokvrnm sveta a boli nimi zase sa spletc premoen, tak s im posledn veci horie ako prv. Lebo by im bolo lepie bvalo nepozna cestu spravodlivosti ako poznav odvrti sa od vydanho im svtho prikzania. Prihodilo sa im, o hovor pravdiv prslovie: Pes sa navrtil k svojmu vlastnmu vvratku a umyt svia pova sa v blate. (II. Peter 2:17,20-22)

udia, ktorch tu Peter opisuje, si nrokovali spasenie tvrdili, e s spasen. Oni raz unikli pokvrneniu sveta a boli osloboden mocou Boou. Poznali cestu spravodlivosti, avak zaplietli sa znovu do hriechu boli ovldan duchom Antikrista.

Peter by nebol hovoril o neveriacich. Nakoniec nespasen nemaj iadnu vieru odniekia odpadn. Samozrejme, Peter hovor o odpadlch kresanoch. U kresanov s polovinm srdcom je to horie, ako keby odpadli od Pna. Peter hovor tak udia sa dali zavrhn Antikristom. Hovor, e teraz Antikristov duch zaujal miesto v chrme. (vi II. Tesalonianom 2:4)

Milovan, je as uprie pohad na Jeruzalem prestavi chrm, lebo duch Antikristov u vystupuje na trn!Pta sa, o je ten chrm, kde duch Antikristov teraz sed a ukazuje svoju silu a vldu? Je to chrm udskch sdc!

i neviete, e ste chrmom Bom, a e duch Bo prebva vo vs? (I. Korinanom 3:16)

Alebo i neviete, e vae telo je chrmom Svtho Ducha, ktor je vo vs, ktorho mte od Boha, a e nie ste sami svoji? (I. Korinanom 6:19)

... lebo ve vy ste chrmom ivho Boha, ako povedal Boh: Budem bva v nich a prechdza sa, a budem ich Bohom, a oni mi bud udom. (II. Korinanom 6:16)

no, sme Bom chrmom. Niektorm uom bol tento chrm prepadnut inm duchom. Duch Bo odiiel a vetkmu zaala zvrchovane vldnu iadostivos, pcha, chamtivos a ohovrka. Nie je tu viac to ist, svt a Boie. Chrm srdca je pod Kontrolou tajuplnho ducha bezzkonnosti.

Ako by sa mohlo nieo tak sta?

Jednho asu vlastnil iv Boh tento chrm a vldol v om plnm prvom. Stalo sa to preto, lebo tak vea kresanov dnes rastie v bezstarostnosti, ahostajnosti. Tm dvaj pln ancu pre zsahy ducha Antikrista. Teraz sed na trne v ich srdciach a ukazuje seba ako absoltneho vldcu.
V kadom srdci sed niekto na
trne Jei, Barnok Bo
alebo Antikrist!


Kad lovek, kto ta toto posolstvo, m vo svojom srdci na trne niekoho bu Ducha Kristovho alebo Antikrista. Som plne presveden, e najefektvnejie prostriedky ducha Antikrista, ako pripravi srdcia pre seba, s televzne programy a nemravn filmy. Vie, e oko je vstupnou brnou do srdca. Cez neist, otupen oko kresana prenik hriech rovno do srdca, kde zaujma trn.

Toto je to, preo duch Antikristov preber kontrolu svetskch mdi televznych siet, filmovch produkci, divadiel, napinkov. Kto in, ne duch Antikristov mohol tak nepriaznivo ovplyvni mdia, e potrat je dnes povaovan za vetko in ako hriech?

Kto in, ako duch Antikristov mohol napodobova a zosmieova vetko, o je nboensk a svt cez hriene nestudat filmy a odporn nemravn programy? Verm, e duch Antikristov aktulne produkuje programy na MTV a Fox Network. o tam z tch shows, vetko je absoltne nemravn.

Kto in, ako duch Antikristov je za toto vetko zodpovedn? Duch bezzkonnosti je oraz trfalej a naa spolonos je na pokraji nastvajceho a zriaceho pekla. Duch Antikristov prenik do naich kl, obchodov, do ulc, na ihrisk, dokonca do domcnost. A je smutn, e zlo sa rapdne ri do cirkv.

Verm, e duch Antikristov upevuje zbory po celch U.S. Tento duch je motivujca sila za nezasvteneck priatesk zbory. Povolva bezbonch postavi denn duchovn program, posiela zakladateov cirkv od dver k dverm preskmajc poiadavky ud: Ak by si chcel, aby bol zbor? Chceme upravi cirkevn poriadok poda vho priania.

Takto udia nechc pou o pokn, sde, kri. Hovoria len o Boej milosti a slve, ako si poradi s problmami, ako by spen, ale ni o znovuzroden, sde a pekle. Bud sa ukudova a utiova do spnku vo svojom hrienom ivotnom tle.

Ptam sa: o by sa stalo, keby som vyiel do ulc, zhromadil vetky deti, ktor sa ulievaj zo koly a sptal sa ich: Ak druh koly by sa vm pil, aby ste do nej prili?

Tie deti by odpovedali: Chceli by sme tak kolu, aby trvala len 3 dni v tdni a len 2 hodiny za de. Nechceme iadnu matiku, vpoty a vedy! A chceme obed od 12 14 hod a to len pizzu a hamburgery. Nech sa neume iadne pravidl a pouky! A aby sme mohli chodi do koly kedy sa nm zachce.

Keby som to skutone urobil , mal by som najviu kolu v New Yorku so vetkmi odpadlkmi zo iroka aleka. Ale o by sa stalo s tmito demi o 10 rokov, keby to tak ilo? Keby nemali akkovek relnu prpravu na ivot?

To je to, o by sa pastori v nezasvteneckch priateskch zboroch ptali seba! o bud robi, ke sa postavia pred Bo trn a bezmocne sa bud pozera, ako ich oveky jedna po druhej odchdza do zahynutia, pretoe nikdy neelili hriechu, nikdy o hriechu nehovorili?! Ich udia nikdy nepouli slovo o premene, ktor by viedla k pravej spravodlivosti.

Nikdy nepouli posolstvo, ktor by triaslo ud pre ich hriechy a pripravovalo by ich na sdnu stolicu Kristovu. To je presne to, na o Biblia upozoruje zbory s formou zbonosti, ale bez moci.

Ptam sa a: Kto priniesol hudbu zo sveta do zboru? Kto obrtil stretnutia modlitebnch skupiniek na zbavn noci v zbore? Kto spsobil to, e sa kresania zaujmaj o vhry Nik viac ako o to, aby boli zachrnen umierajce due? Duch Antikristov hovor kresanom, e mu pi z dvoch pohrov z Boieho pohra a z pohra dmonov!

Ale e to, o pohania zabjajc obetuj, obetuj dmonom a nie Bohu. A nechcel by som, aby ste boli astnkmi dmonov. Nemete pi kalich Pnov i kalich dmonov. Nemete ma as na stole Pnovom i na stole dmonov. (I. Korinanom 10:20-21)

Me si myslie: To je skutone desiv. Ako kresan dosiahne bod, kde by bol prekonan duchom Antikrista?

Tu s dva dvody (veci), ktormi duch Antikristov prekon kresana:
1. Strata lsky pre pravdu


... preto, e lsky pravdy neprijali, aby boli spasen. (II. Tesalonianom 2:10)

Duch Antikristov sa zmocn vedenia vtedy, ke Boia pravda nie je viac milovan a vhodn.

aby boli odsden vetci, ktor neuverili pravde, ale si zabili neprvos. (ver 12)

Jeremi pe:

Zbehajte ulice Jeruzalema a noe vidzte a zvete a hadajte po jeho nmestiach, i njdete mua, i je voakto tak, ktor by inil sd, ktor by hadal pravdu, a odpustm mu Jeruzalemu. A jestli aj hovoria: Ako e ije Hospodin, i tak prisahaj falone. , Hospodine, i nehadia tvoje oi na pravdu? Bije ich, ale ich nebol, ni ich, ale nechc prija kze. Zatvrdili svoju tvr natoko, e je tvrdia ako skala, nechc sa navrti. (Jeremi 5:1-3)

Tto sta nehovor o pohanovi, ale o Izraelovi, o ude Boom. Boh hovor Jeremovi: Cho, njdi mi tak osobu, ktor m srdce otvoren pre pravdu kohokovek a Ja mu odpustm. Ale ty nenjde takho, Jeremiu! Tto udia hovoria, e ma miluj, ale oni neprijali moje napravenie a karhanie. Oni sa netrpia, ke ich karhm, u sa netras nad mojim Slovom!

Me si myslie: Som astn kresan, lebo nie som oko Izrael. Milujem Boie Slovo a nestratil so lsku k pravde. Predsa len nalieham na teba, aby si sa otestoval! Teraz ti ukem tri spsoby a ty skmaj, ako je to v tvojom srdci.

1. Prv znak straty lsky pre pravdu je, ak opust zhromadenie veriacich.

neopaj svojeho zhromadenia, ako maj niektor obyaj, ale napomnajc sa, a to tm viacej, m viacej vidte, e sa bli ten de (idom 10:25)

Ak sa u nete do domu Boieho, kde s Jeho udia ak sa ti kzne zdaj nudn a uctievanie u nepovauje za dleit potom sa otvra duchu Antikrista. Pn ti hovor: m bliie sa dostva do Mojej prtomnosti, tm poehnanej as bude ma. A vtedy bude cti potrebu by s Mojim udom.

Predsa len, v Amerike a Kanade sa asto stva toto: Pastori ns volaj, aby sme slili a hovoria nm: My musme rui nae sluby v strede tda, pretoe je ns tam vemi mlo. Musme stopn nedeajie veern stretnutia, lebo udia nebud chodi, pokia nebudeme poriada filmy alebo koncerty. udia tie nechc chodi v nedeu rno, lebo si myslia, e bohosluby bud trva viac ako hodinu.

Kde s Boie deti, ak nie s v Boom dome? S v retaurcich, na spoloenskch i portovch predstaveniach. Vina z nich je zaparkovan pred svojimi televzormi sledujc programy vzrastajceho zla.

2. Druh znak straty lsky pre pravdu ak odsudzujce, kritizujce posolstvo vytvra v tebe mylienky, e hrieny je ten a ten, len nie ty. Kedykovek pouje podobn kzanie, sed akoby sa a to netkalo pvabne, samobo mysliac si: , to presne popisuj toho a toho brata a akujem Bohu, e ho konene dostihol tak Pane, teraz mu uk!

Ptam sa a: Kokokrt z tchto kzn vid seba a kokokrt pozer po inch s odsdenm? Modl sa: Boe, obr Tvoje Slovo k mjmu srdcu? Vimni si a repektuj Dvidove slov:

Vo svojom srdci som skryl Tvoju re, aby som nezhreil proti tebe. (alm 119:11)

3. Tret znak straty lsky pre pravdu ak d miesto hnevu a nepokor sa. Boh hovor, e nenvis k napomenutiu zjavuje opustenie cesty svtosti.

Prsny trest tomu, kto opa cestu, ten, kto nenvid karhania, zomrie. (Prslovia 15:10)

Ak a niekto napomna, mono si astokrt mysl: toto slovo bolo prli ak. Milovan, kad opravdiv pastor bude kza so svtm hnevom. To preto, lebo m hnev na diabla, je nahnevan na ducha Antikrista, na vetko, o odrdza tvoju duu od chvl nho Otca v pravde.
Duch Antikristov me prekona
kompromitujceho kresana milovanie
telesnch rozko, zbavy


aby boli odsden vetci, ktor neuverili pravde, ale si zabili neprvos. (II. Tesalonianom 2:12)

Pavol tu hovor o ialenstve telesnch rozko. Predsa len, nehovor o bande gangsterov, o divom nrode, hazardnch hroch, prostittkach i drogovo zvislch.

Nie vyhadvai telesnch rozko poslednch dn sa vzahuj na ud, ktor sa nali v cirkvi. Pavol upozoruje:

Ale to vedz, e v poslednch doch nastan nebezpen asy. Lebo to bud udia, ktor bud ma radi seba, ma radi peniaze, chlbiv, pyn, rhav, rodiom neposlun, nevan, bohaprzdni, netostiv, nesmierliv, pomluvan, nezdranliv, divok, nemilujci dobrho, zradn, nhli, nadut, viacej milujci rozkoe ako milujci Boha. (II. Timoteovi 3:1-4)

Pta sa: Rhai, preklnai, niitelia kudu, falon alobcovia v Boom dome? Urite nie!

Ale pozor! Ke Pavol pouva tto frzu ... milovnci telesnch rozko viac ako milovnci Boha..., je presveden, e tto udia maj hranicu lsky k Bohu. Tto lska je vak premoen a pokvrnen, zneucten lskou pre telesn rozkoe sveta. Pavol hovor o tch, ktor vyhadvaj rozkoe a dria sa telesnch neprvost.

Milovan, mete zobra 5 dolrov, s do kina, presedie tam dve hodiny a sledova nsilie, krviprelievanie a rhanie, kde Boie meno je slobodne bran nadarmo. Ale maj sa na pozore! Bude pi z pohra diabla majc spoloenstvo s dmonmi! Ak si kpi ten lstok do kina, zaplat za film, ktor chce vidie, ukazuje svoju vernos Antikristovi, ktor ovlda mdi. Boh to nazva obe dmonom.

Ale e som to, o pohania zabjajc obetuj dmonom a nie Bohu. A nechcel som, aby ste vy boli astnkmi dmonov. (I. Korinanom 10:20)

Najhorie zo vetkho je to, e ty tm pdom pozva ducha Antikrista do svojho srdca. A ak pretrvva v pit z pohra diabla ak pretrvva v tom, e nechva, aby pinav duch Antikrista nasiakol do tvojej due, nebude dlho trva a tvoje srdce zatvrdne natoko, e a ni nebude ai a usvedova.
Svt zbytok bude milova pravdu!!!


Pavol akuje Bohu za svtch ud, ktor zostvaj pevn, nim neochvejn v tchto vemi nebezpench asoch. Tento svt ud povstane proti duchu Antikrista a bude st siln. Nikdy nebude prekonan. Naopak tto udia prekonaj svet, telo a pinu, neistotu a hrienos.

Ale my sme podlni akova vdycky Bohu za vs, bratia, milovan Pnom, e si vs Boh vyvolil od poiatku cieom spasenia v posvten ducha a vo viere pravdy, k omu vs povolal naim evanjeliom nadobudn slvy nho Pna Jeia Krista. A tak tedy, bratia, stojte a drte podania, ktorm ste nauen u i slovom a i nam listom. A on sm, n Pn Jei Kristus, a Boh a n Otec, ktor ns zamiloval a dal ven poteenie a dobr ndej v milosti, nech ri potei vae srdcia a upevni vs v  kadom dobrom slove a v skutku. (II. Tesalonianom 2:13-17)

Tento svt zbytok miluje pravdu. Tto udia sa neobvaj odmietnutia, kritiky. Tak spytuj, skmaj sami seba vo svetle Boieho Slova, nechvaj ho prenikn a k jadru a Boh posvcuje ich mysle a ducha.

Milovan, ak drte vae srdcia pre pravdu otvoren ak pokraujete v lske k Boiemu Slovu Boh si vs vybuduje a upevn. A ke zl duch tohto sveta prde ako zplava, Satan bude neschopn akchkovek vpdov do vho srdca.

Piese na cestu hore do Jeruzalema. T, ktor sa nadej na Hospodina s jako vrch Sion, ktor sa nepohne, ale trv na veky. Ako s vkol Jeruzalema vrchy, tak je Hospodin vkol svojeho udu a bude od tohoto asu a na veky. Lebo nebude spova berla bezbonosti nad delom spravedlivch, aby nevystreli spravedliv svojich rk po bezbonosti. (alm 125:1-3)

Duch Antikrista m vhonok charakterizujci autoritu. Ale jeho moc a vlda nebude nad tebou. Naopak ty preme jeho.

Lebo vetko, o sa narodilo z Boha, vaz nad svetom, a to je to vazstvo, ktor zvazilo nad svetom naa viera. (I. Jna 5:4)

Nech duch Antikristov prde ty sa nepohne, lebo bude dkladne zaloen a upevnen na pravde Boieho Slova. Bude njden v dome Boom chvliac z istho srdca a tvoja viera bude prekonva vetko, o nepriate prinesie proti tebe lebo Jei sed na trne v chrme tvojho srdca.

Chcem ti da vek obranu proti duchu Antikrista. Je to napsan v alme 139:

Preskmaj ma, siln Boe, a poznaj moje srdce! Sks ma a poznaj moje mylienky a vidz, i je vo mne nejak zl cesta, a ve ma cestou venosti.

Haleluja!

---
Pouit s povolenm, ktor je uznan spolonosou World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Tento materil je vyhraden na osobn pouitie a nie na zverejovanie na inch web strnkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastn vhradn prva od World Challenge, Inc. na publikovanie tchto kzni na ich web strnke. Mete slobodne sahova, koprova, tlai a distribuova tento materil, pokia ho nebudete zverejova na inej Internetovej strnke. Avak mte urobi odkaz (link) na tto web strnku.


Textov sbor + Czech & Slovak Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:

Tento datov soubor je vhradnm majetkem World Challenge. Neme bt pozmnn, nebo vydvn jinak. Me bt reprodukovn jen v celku a to bez jakchkoliv poplatk. Vechny reprodukce tohoto souboru mus obsahovat vydavatelsk prvo [nap., "Copyright (C)1999 by World Challenge"]. Tento soubor neme bt pouit bez povolen World Challenge, k dalmu prodeji nebo rozmnoovn za elem prodeje. To zahrnuje cel jeho obsah s vjimkou nkolika krtkch citt. Prosm uvete nsledujc zdroj prohlen: Copyright (C)1999 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


ZAIATOK STRANY

N webmaster privta vae komentre a nvrhy.
Tto strnka bola naposledy zmenen: 16. mja 1998.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series