Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Osdlo je zlomen tek, zo vetkch stanskch pasc!
(The Snare Is Broken: Escape From All Satanic Traps!)


Textov sbor + Czech & Slovak Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

By David Wilkerson
11. decembra 1995
__________

Poehnan Hospodin , ktor ns nedal za koris ich zubom. Naa dua unikla jako vta Z osdla lovcov. Osdlo sa potrhalo, a my sme unikli. Naa pomoc je v mene Hospodinovom, ktor uinil nebesia i zem. (alm 124:6-8)

V alme 124 tame o lovcoch a ich osdlach. Urite ste u pouli o lovcoch. Boli to profesionlni lapai vtkov pred tm , ne boli vyroben automatick zbrane. Roztiahli na zem sie a vtci, ktor si na u sadli, sa u nemohli vyslobodi, lebo sa do nej zaplietli.

Lovci potom ahali sie pln koristi a vtci neskr museli zahyn. Lovec nasypal nejak proso alebo penicu na zem ako lkadlo pre vtkov a ke vtci zobali, lovec na nich hodil sie a takto ich zajal. Lovci zskavali peniaze za tieto zajat vtky rznym spsobom. Niektor ich predvali uom, ako obete, hlavne holuby. Alebo ich predvali chudobnejm uom, ktor ich potom jedli.

V kadom prpade, tto chyten vtci boli znien. U nikdy nemohli by voln a museli zahyn. Na mnohch miestach Biblie sme aj my prirovnan k chytenm vtkom.

Naa dua unikla jako vta z osdla lovcov. Osdlo sa potrhalo, a my sme unikli. (alm 124:7)

i mi je moje dedistvo jarabm jastrabom ? i s jastraby dookola proti nemu ? Ite, zhromadite vetky pon zvierat drav, dovete, aby rali! (Jeremi 12:9)
Poda Biblie je lovcom
Satan!


Satan je absoltne odhodlan znii vetkch veriacich, ktor chodia v svtosti a prekazi ich oddanos voi Jeiovi. Vskutku, Satan vie, kde ije a pracuje kad krok, ktor urob m na zreteli a tak nasleduje vetky tvoje cesty. Prosm a, pochop ale, e Satan nie je vadeprtomn. Neme by naraz vade a tie ani nevie vetky veci, pretoe nie je Boh. Ale on m vo svojom krovstve mnostvo dmonickch bytost a mocnost temna, ktor s okolo teba. Oni chodia okolo ako t lovci, o ktorch sme hovorili a pripravuj siete a pasce, aby a chytili. Tieto pasce s skryt, stiv a diabolsk! almista pe :

Ostria svoj jazyk ako had; vreteni jed pod ich gambami. Slah. Ostrhaj ma, Hospodine, a zachovaj od rk bezbonka! Uchovaj ma od mua ukrutnost, od tch, ktor myslia vyrazi moje kroky. (alm 140:4-5)

Vylievam pred nm svoju ialbu; oznamujem pred nm svoje senie. (alm 142:3)

Bezbon mi dali na cestu smeku; no, nezabldil som od tvojich nariaden. (alm 119:110)

Biblia jasne hovor, e dmonsk mocnosti s v prci a neustle ukladaj pasce pre kresanov! A Satan neobmedzuje svojich lovcov , ale dokonca si pouva aj zlch ud, aby ukladali tieto pasce.

Bezbon mi dali na cestu smeku; no, nezabldil som od tvojich nariaden. (alm 119:110)

Je to pravda, e Satan m na zemi armdu tch najstivejch a vemi zrunch lovcov. Pouva skazench muov, aby ili a zviedli nevinn eny, tie pouva pornografiu, ktorej zaujmav obrzky vylkaj mlde. Takto udia ani nevedia, ako sa dostan do pasce.

Satan m alch lovcov. S to obchodnci s drogami. Obchod s drogami vyna miliny dolrov a ten, kto raz oksi silu drogy, stva sa zvisl. Tmto spsobom s k narkomnii zvdzan cel spolonosti. Jeho pekeln armdy menia ivoty ud na ivoty zvislosti a chudoby.

alm lkadlom pre mnohch s hazardn hry, ktor subuj vek peniaze.

Toto vetko s lovci nepriatea, ktor prili znii nau spolonos! pekuluj a kuj plny, ako okradn ud o posledn peniaze. A t, ktor trpia najviac, s chudobn a deti. A dokonca potom aj t najchudobnej maj posledn peniaze na tieto klamn veci a nemaj na chlieb a zkladn potraviny, i strechu nad hlavou.

Najtragickejia zo vetkho je tto smutn pravda : Satan odvdza a zskava si zaslepench kresanov, ktorch si pouva na to, aby ukladali pasce pre Boch ud! Je to pravda Satan aktulne pouva veriacich ako lovcov. S to mnoh zranen, zvistliv kresania, ktor dychtivo pekuluj, ako zruinova a znii pobonch, pravch muov a eny nho Boha. Oni sa teia z pomsty. Takto situcie meme njs u v Starom zkone, ke veriaci udia boli proti Jeremiovi :

Nech sa pouje krik z ich lomov, ke nhle dovedie na nich atu nepriatea. Lebo vykopali jamu, aby ma lapili a ukryli mojim nohm osdla. (Jeremi 18:22)

Z kontextu je jasn, e Jeremi hovoril : T, ktor sa sami nazvaj deti Boie s rozplen, aby ma chytili. Oni chc znii svedectvo, ktor dal Boh mne!

Ptam sa preo niekto, kto sa povauje za nasledovnka Jeia Krista dovol, aby bol pouvan diablom proti bratom a sestrm? Preo takto kresan trvi tak drahocenn as vymanm, ako znii alebo podrazi inho kresana? Boie slovo vymenva dva dvody, preo je to tak. Dovote, aby som sa s vami o ne podelil :
1. Zvis voi inm kresanom,
ktor s repektovan a
cten medzi umi


Niektor veriaci s iarliv, ke druh kresania s vysoko ven a prijman inmi. Nemaj radi, ak je niekto venej ne oni. Tento postoj je vak vemi rozren v cirkvi a tie sa asto vyskytuje v slube. Kazatelia, ktor nemaj srdce pre Jeia, bud vdy ohovra, vyma intrigy a krivo pozera na ud, ktor maj vo svojich ivotoch ivho Jeia Krista. Sami nie s ochotn zaplati cenu nasledovania Krista a zrazu prichdza niekto, kto je od Boha viac pocten.

Kniha Ester nm hovor o Hmanovi ktormu bola udelen es a pocta od kra Ahasvera. Hman sa stal krovm poradcom, ale nebol spokojn s takouto pozciou. Viete, e existovala jedna osoba v krovstva, ktor Hman nemohol vyst bol to id Mardocheus. Pred Hmanom sa pokorovali vetci udia, kad ho poslchal, ale Mardocheus sa mu nikdy neklaal, nikoho sa nebl, len svojho Boha. A vsledok? Mardocheus zskal repekt a ctu od vetkch ud. Stal sa znmy ako estn, otvoren a priamy mu, s ktorm sa nedalo len tak lacno zaobchdza. Toto sa stalo tom v oku Hmana. Prtila z neho zrivos, pretoe videl, ako Boh poctil Mardochea nad neho! Biblia hovor, e Hman bol pln pobrenia voi Mardocheovi.

A tak vyiel Hman toho da vesel a dobrej vle. Ale, ke videl Hman Mardochea v brne krovej, e ani nepovstal ani sa nehnul pred nm, naplnen bol Hman proti Mardocheovi vekm hnevom. (Ester 5:9)

A on dovolil iarlivosti, aby ho zoierala. Bol to bohat mu, pocten krom, prijat do palca krovnou Ester. Bol vemi vysoko poven, ale ni z toho mu nestailo. Jeho myslenie bolo hlboko napadnut iarlivosou.

Ale to vetko ma neuspokojuje, dokiakovek vidm toho ida Mardochea sedie v brne Krovej. (Ester 5:13)

Neskr zaal Hman spriada plny, ako dosta Mardochea do pasce. Mal asne premyslen postup, ako znii vetkch idov a tm porazi Mardochea. Hman bol tak zoieran nenvisou, e sa podujal znii vetkch ud, kvli jednej osobe! Ale nakoniec Hmana jeho iarlivos pripravila o ivot. Ke bola odkryt jeho podlos, zavesili ho na ibenicu, ktor bola postaven pre Mardochea. Ak cenu musel zaplati!

Varovanie Biblie je tu pre ns vemi jasn : Ktorkovek kresan, ktor je zoieran iarlivosou preto, e Boie poehnanie a uznanie je na inej osobe, skon tak, ako skonil Hman chyten do vlastnej siete!

Vyv sa nad nebesia, Boe, nad cel zem tvoja slva! (alm 57:6)

Rozspa, dva chudobnm; jeho spravedlivos stoj na venos; jeho roh sa vyvi v slve. Uvid to bezbonk a bude sa zlosti; bude krpa zubami a rozplva sa. iados bezbonkov zahynie. (alm 112:9-10)
2. Nenvis voi svtosti inho kresana


Niektor kresania nemu by pri niekom, kto sa jav by svtej a spravodlivej ne oni. Vidia brata alebo sestru, ktor je pocten Bohom a to ich privdza do zrivosti!

V pobonosti je vek moc a v svtosti je vek autorita. Prve tieto dve veci s opovrhovan kresanmi, ktor raz preili dotyk Bo, ale teraz, pretoe neustle kompromituj, u sa neteia z Boieho poehnania. Ke sa objav niekto, koho si druh udia via pre viu svtos a oddanos voi Bohu, tto zvidia to, o sami stratili. Dvaj miesto iarlivej nenvisti a spokojn s a vtedy, ke vidia, ako tento pobon kresan padol!

Viete, ni nie je viac nenviden ako moc a duchovn autorita, ktor sprevdza svt ivot. A nikto nebude viac nenviden, ohovran, poniovan a zlovon ako kresan, z ktorho iari svtos. Take, ak s nae srdcia v poriadku pred Bohom a ke vidme vek oddanos v kresanovi, ktor nasleduje Krista, budeme sa len radova moci a autorite, ktor mu Boh daroval a dovolme, aby ivot takhoto brata ns vyzval a provokoval dosiahnu hlb vzah s Pnom. Mnoh kresania odmietaj nii zlo a iarlivos vo svojich srdciach. Uvediem prklady:

David je prklad veriaceho loveka, ktor vymal intrigy voi druhmu. Poloil pascu pre Uria, urobil ho dstojnkom v armde po tom o priviedol jeho enu do poehnanho stavu. Zavolal Uria domov z frontu a ponkol mu, aby strvil as so svojou enou. Dvid dfal, e ke bude Uri spolu so svojou enou, takto sa prikryje jeho hriech cudzolostva. Ale Uri nepriiel domov k svojej ene. Dokonca povedal: Ako sa mem tei so svojou enou, ke armda Boia je von, kde trp? Ja tu ostanem a budem trpie spolu s nimi. Toto muselo by kared pokarhanie Dvida. Potom poloil pre Uria aliu pascu. Dvid mu ponkol, aby priiel na vek slvnos do palca, kde by ho mohol plne opi. Dvid dfal, e ke ho opije, Uri bude dovleen domov a v takomto stave ho poloia do postele. Takouto cestou by mohla by jeho ena tehotn. Ale tej noci spal Uri von mimo domova, stle odmietal komfort svojej eny. Tm, e sa Dvidovi nedarilo dosta Uria do pasce, rozhodol sa, e ho postav do prvho radu, kde v bitke urite padne. A toto sa potom stalo. Dvidove intrigy voi Uriovi sa stali najbolestnejm hriechom v Boch oiach. Preo? Nedopustil sa Dvid u raz cudzolostva s Batebou? Nehovor tu Biblia, e hreil? Neukazuje tie na nedostatok viery, ke utiekol k Filitncom, ako na obranu pred Saulom? no! Psmo tie hovor, e David hreil pri svojom zbklom rozhodnut zabi Nbala,km Abigail neprila a nezmenila jeho myse. Dvid hreil na mnostve ud hriech pchy a iarlivosti. Dvid tie hreil na svojich deoch. Nikdy nepovedal Absalmovi ani slovo a tento mlad mu rstol a zmocnil sa trnu svojho otca. Za tento hriech Dvidovej nedbalosti, musel zaplati jeho syn ivotom. V Dvidovom ivote bolo mnoho hriechov. Ak sa pozrieme, o k tomu hovor Boie slovo, tak jedin spomenut je pasca Dvidovapasca pre Uria.

... pretoe Dvid inil to, o je spravedliv v oiach Hospodinovch, a neuchlil sa od nioho z toho, o mu prikzal, po vetky dni svojho ivota, krome vo veci Uria Hetejskho. (1.Krov 15:5)

Tento ver nespomna Batebu, tie nehovor o inch Dvidovch hriechoch neposlunosti. Hovor, e jedna vec, ktor Dvida odvrtila od Boha bola, e uloil pascu ke snoval plny voi nevinnmu lovekovi! Ak vysok cenu musel Dvid plati za svoje intrigy voi veriacemu bratovi. Ak vek trpenie to prinieslo jeho domu a jeho rodine : jeho dcra bola prekliata, jeho syn Amnon bol zabit. Cel Izrael opustil Dvida a zhromadil sa okolo Absalma. A jeho eny a eniny boli zneucten jeho synom, ktor zaal vldnu nad krovstvom.

Dvid bol vyhnan, chodil sem a tam, skrval sa, aby si zachrnil hol ivot. Najhorie zo vetkho o Biblia hovor stratil rados zo spasenia.

Navr mi rados svojho spasenia a podopri ma dobrovonm duchom! (alm 51:14)

Rados Pnova bola pre z Dvidovho ivota.

Milovan, Boh nm ukazuje svoje pohdanie nad tmto hriechom ukladania pasc pre pobonch kresanov. Bude plati stran cenu a tvoja rodina tie, ke bude uklada bratovi alebo sestre pascu. Boh pome kresanovi, ktorho sa zmocnila iarlivos voi niekomu druhmu. Ak je v tvojom srdci iarlivos, Satan ti bude dva nvnady, aby si nakoniec vymal intrigy a dmonsk plny. Nakoniec a oklame a ty bude za tento hriech vemi trpie a tvoja rodina bude ma trpenie. Ak ohovra fa,  ak si astn akhokovek spiknutia, ak oieruje meno svojho blneho potom uklad siete. Bohu sa to protiv. Bude pamta na tieto pasce a ty bude za to raz trpie!
Nezle, kto chce chyti do pasce oddan Boie diea
- diabol, skazen udia alebo in kresania -
nepodar sa im to.


Satan bude asto toi na teba, aby zastavil tvoju prcu pre Boha. Bude na teba posiela lgie zaprisahanch nepriateov, aby brnili tvojej duchovnej prci. Oni bud v jednote proti tebe a bud chcie znemoni tvoju slubu. Ale ty si bu ist ak si v Boej slube, ak si bol povolan do tejto prce pre Pna a poctivo tto slubu kon, dveruje Jeiovi nikto z diablovej armdy tvoju prcu nezastav. Nehemi bol povolan Hospodinom, aby opravil mry Jeruzalema. Toto dielo sa ndherne darilo a mry rchlo rstli. Zrazu vak Satan vyburcoval nepriateov aby prekali v prci. tyria vemi dleit vodcovia v krajine sa dali dokopy a zaali snova plny, ako dosta Nehemia do pasce.

... tedy stalo sa, e poslal ku mne Sanballat a Geem, a riekli: Prijdi, a sdime sa spolu vo vsiach na rovine On-ve. Ale oni zamali urobi mi zl. (Nehemi 6:2)

tyrikrt ho volali : Po dolu, chceme sa s tebou rozprva. Je to naliehav! Ale tyrikrt Nehemi odpovedal: Ja nezdem dolu z tchto mrov. Musm tu pracova, pretoe Boh ma tu postavil.

Dvaj pozor, aby si sa nezaplietol s umi, ktor a chc odlka od Boej prce. Mus rozumie Satan prichdza, aby zniil tvoj modlitebn ivot, tvoje zasvtenie Bohu, tvoje chodenie s Nm. Nechce len teba znii, ale chce znii aj slubu, ktor je na Boiu slvu, ktor Ti Boh zveril. Nechce, aby bol Boh oslavovan a vyvyovan.

Tto tyria udia o ktorch sme hovorili, zaali hovori Nehemiovi : Ty to vetko rob pre seba, nie pre Boha! Jeden z nich Tobiah poslal o tom sprvy inm vodcom v Izraeli.

Pretoe v Judsku bolo mnoho tch, ktor sa boli s nm sprisahali... (Ver 18)

A vetci, ktor chystali pasce pre Nehemia, snaili sa do jeho srdca nahna strach, lebo dfali, e nakoniec to vzd.

...Aby bol on najat, aby som sa bl a aby som urobil tak a aby som zhreil, a aby im to bolo na zl poves o mne, aby ma potupili. (Ver 13)

Ale nikto z tchto Nehemiovch protivnkov nemohol zastavi tto prcu, lebo za ou stl Boh.

A mr bol dostaven dvadsiateho piateho da mesiaca ella za pdesiatdva dn. A stalo sa, ke to pouli vetci nai nepriatelia, a videli to vetky nrody, ktor boli vkol ns, padli vemi vo svojich oiach a poznali, e sa to dielo dialo od nho Boha. (Ver 15-16)
Nezle, kto chce poloi sie
- diabol, skazen udia, alebo in kresania -
my nememe vidie sie, ak sme nad ou.


Dvid pe :

Ostrhaj ma, Hospodine, a zachovaj od rk bezbonka! Uchovaj ma od mua ukrutnost, od tch, ktor myslia vyrazi moje kroky. (alm 140:5)

Pasca, ktor pre teba niekto chyst, ty neme vidie. Je vdy ukladan potajomky.

... na ceste , ktorou idem mi ukryli osdlo. (alm 142:4)

Upevuj sa v zlej veci; rozprvaj, e vraj ukry a nastavi osdla a hovoria, e ve kto ich vid?! (alm 64:6)

Biblia hovor :

Lebo ve nadarmo sa rozprestiera sie pred oami ktorhokovek okrdlenca. (Prslovia 1:17)

Ke vtk vid lovca, ako uklad sie, odlet. A preto diabol tie neuklad sie, ke ju me vidie. On ti nepovie, kde a kedy ju ulo. Nie on to urob potajomky, aby to nevideli iadne oi!

Prorok Miche ns informuje, e uloenie tchto siet a pasc je vemi premyslen. Aj lovec si radej cel noc neahne, aby premyslel pln, ako chyti nevinnho vtka.

Beda tm, ktor vymaj neprvos a snuj zl na svojich leiskch; potom za svetla rna to vykonvaj, lebo je to v moci ich ruky. (Miche 2:1)

Naneastie, mnoho kresanov padlo do pazrov diabla! Mono si bol prve teraz chyten nepriateom. Jednho asu si bol, ako vtk, ktor lietal a spieval sladk piesne. Roztiahol si svoje krdla viery a vznal si sa k nebesiam. Vedel si o to je by von a slobodn v Kristovi.

Ale nepriate poloil pre teba pascu nasypal ti obilie, aby a prilkal a ty si si iiel pre obilie. Vletel si dnu, zobral si nvnadu, ktor tam bola a pasca sa zacvakla. Bol si chyten!

Drah priate, o bola t pasca pre teba? Bol to star lovek, star rcho, star prirodzenos drogy, sex, alkohol, pornografia, cudzolostvo i smilstvo? Bolo to klamstvo, krde, chamtivos, podvod, neposlunos?

Nezle na tom, ak druh pasce bol uloen pre teba, mus si uvedomi, prilo to nhle. Ty si s tmto pdom nepotal. Diabol pozn tvoje slabosti a vie, kde a me najlepie chyti.

Dnes sed v putch, cti archu svojho hriechu. Mono obviuje seba, mysliac si : Ako som mohol urobi tak vec? Som nesvt, neist. Nemem to odini. Ale takto ubjanie seba samho je absoltne pltvanie asom! To a nikdy nedostane von zo siete. Nebude schopn si to ani spota, ako si mohol by tak hlpy, slep a ahkovny, e si spadol sp do diablovej pasce.

Teraz mm vak asn sprvu pre teba. Ak si bol chyten nepriateom, ak si padol do jeho pasce, ak miluje Boha celm srdcom, Pn nedovol, aby si bol alej diablovou obeou. On a nenech v zuboch nepriatea. Chystaj sa by slobodn!

Poehnan Hospodin , ktor ns nedal za koris ich zubom. (alm 124:6)

Boh zaubuje, e ty neostane poviazan. Dovo, aby som ti ukzal prklad. Predstav si malho vtka uvznenho v sieti lovca. Le tam bezmocn, jeho mal srdieko bi strachom, jeho krdelka s rozprestret v sieti. m viac sa sna a namha dosta sa von, tm viac bije jeho srdce a je viac poranen. Vyakan vtik kri a plae, ale tek je nemon. Je plne v moci lovca.

Milovan, tm vtkom si ty chyten do siete hriechu! A lovcom je diabol, ktor uloil pascu a chytil a do nej. Ako by dopadol vtik, ktor by sa chcel vyslobodi vlastnou silou? Keby chcel roztrhn sie, ete viac by sa do nej zamotal, dokonca mohol by si polma krdelk a vykrvca. Nijako sa neme zachrni sm. Nie je to v jeho sile ani schopnostiach!

Nie je toto prirovnanie podobn nm, ke sme poviazan hriechom? Dvame Bohu suby vetkch druhov. Nariekame a krime v snahe sami sa oslobodi z nho poviazania, ale ostvame chyten. Stratili sme nau slobodu!

Znovu si predstavme malho vtka chytenho v sieti. T noc ide lovec spa a rozma o svojej koristi. Rno sa utek pozrie i jeho vtk ostal v pasci. Je si ist, e sa nijako neme z nej dosta tak bezbrann tvor, ale ke prde k sieti, vid pln prekvapenia, e sie je roztrhan. akal, e uvid znien, vyplaen, krvcajce, trpiace a polomtve vta zapleten do siete. Ale, neme tomu uveri, no sie je roztrhan a vtk je pre!

Meme njs tohoto vtika usadenho na konri stromu vysoko na Boej hore! Je slobodn. Otvoren rany s uzdraven a to je preto, lebo Pn priiel a roztrhnc otvoril sie!

Mal vtik si hovor keby nebol priiel Pn, keby sa ma nezastal, bol by som navdy pohlten a strven nepriateom. Nahnevan lovec by mi odtrhol krdla, jeho zriv nenvis by ma zniila. Ale Boh zlomil pascu a vyrval ma zo zubov smrti!

Naa dua unikla jako vta z osdiel lovcov. Osdlo sa potrhalo, a my sme unikli. (alm 124:7)

Pasca je zlomen a my meme uteka!
Ako sa dostal vtik z pasce?
Dveroval a oakval na Pnovu pomoc!


Ako sa dostane von z pasce obklopujceho hriechu ? Ku komu kri zo siete : Chcem sp svoju slobodu! Svojou silou sa z hriechu a poviazania nikdy nedostane. Spome si na prklad s vtkom . Takto by si ete skomplikoval situciu. Tu je tajomstvo pre teba a nie je vbec zloit!

Naa pomoc je v mene Hospodinovom, ktor uinil nebesia i zem. (alm 124:8)

Tvoj nik na slobodu je jedine v mene Jei v tomto slvnom a vemocnom mene!

Vetko o by si mal vedie je, e On stoj na tvojej strane. Nie je zriv na teba za to, e si spadol do pasce. Nie je proti tebe. Nie on pouje tvoj nrek! Dokonca ani vrabec nespadne na zem bez toho, aby to On nevedel!

taj :

Poviem Hospodinovi : Moje toite a mj hrad, mj Boh, na ktorho sa nadejem. Lebo on a vytrhne z osdla lovca, zo zhubnej nkazy morovej. Pretoe sa lskou vinie ku mne, vyslobodm ho; vyvim ho, lebo zn moje meno, hovor Boh. Bude vola na ma, a ohlsim sa mu. Ja budem s nm v jeho sen, vytrhnem ho a oslvim ho.(alm 91:2-3, 14-15)

To s slov vtka, ktor sa dostal na slobodu! Pamtaj si Boh ti pome. On a zachrni a vyslobod. Nezle na tom, v om si zlyhal, nezle na pasci, v ktorej si chyten Boh je na tvojej strane! Teraz sa postav a vidz jeho spasenie a zchranu. Dokonca ak si slab, me kria na neho. On subuje, e prde, aby roztrhol sie!

Teraz prichdza, aby odstrnil tvoje zfalstvo, aby zlomil poviazanie, v ktorom ije a aby a oslobodil.

Haleluja!

---
Pouit s povolenm, ktor je uznan spolonosou World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Tento materil je vyhraden na osobn pouitie a nie na zverejovanie na inch web strnkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastn vhradn prva od World Challenge, Inc. na publikovanie tchto kzni na ich web strnke. Mete slobodne sahova, koprova, tlai a distribuova tento materil, pokia ho nebudete zverejova na inej Internetovej strnke. Avak mte urobi odkaz (link) na tto web strnku.


Textov sbor + Czech & Slovak Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:

Tento datov soubor je vhradnm majetkem World Challenge. Neme bt pozmnn, nebo vydvn jinak. Me bt reprodukovn jen v celku a to bez jakchkoliv poplatk. Vechny reprodukce tohoto souboru mus obsahovat vydavatelsk prvo [nap., "Copyright (C)1999 by World Challenge"]. Tento soubor neme bt pouit bez povolen World Challenge, k dalmu prodeji nebo rozmnoovn za elem prodeje. To zahrnuje cel jeho obsah s vjimkou nkolika krtkch citt. Prosm uvete nsledujc zdroj prohlen: Copyright (C)1999 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


ZAIATOK STRANY

N webmaster privta vae komentre a nvrhy.
Tto strnka bola naposledy zmenen: 16. mja 1998.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series