Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Pozvi Krista do svojho problmu!
(Bringing Christ Into Your Crisis!)


Textov sbor + Czech & Slovak Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

By David Wilkerson
1. janura 1996
__________

Po so mnou na pole Dura blzko Babylona, kde kr Nabuchodonozor zvolal vetkch vodcov vldnych predstaviteov, princov, knieat a vojvodcov z celej svojej re. Musel to by asn pohad na tisce ud obleench v rznych atch, hovoriacich mnohmi jazykmi. Vetci tto udia tu boli zvolan kvli jednej veci aby uctievali a klaali sa krovm bostvm.

Nabuchodonozor dal postavi obrovsk zlat sochu. Vetci tto zhromaden mali za zvukov krovskho orchestra uctieva a  pokloni sa tomuto obrazu. Kto by neposlchol, mal zomrie stranou smrou.

Ale traja idovsk mui Sadrach, Mzach, Abedngo tento rozkaz odmietli. Tto mui tu boli odvleen do zajatia, ale na hrade boli vyuovan tudovali cudzie jazyky a potom boli poven na vldnych predstaviteov. Teraz, vetci okolo nich mui rznych nrodov pokakli pred zlatou sochou, prispsobiac sa krovmu nariadeniu. Tto traja vak zostali st.

Ich iarliv neprajnci sa rozbehli ku krovi a ke to kr poul, rozplil sa hnevom. Ako sa niekto z jeho ud opovil by tak neposlun? Kr mal vo zvyku ud hodi do ohnivej pece a pozera sa ako horia. Teraz dal pec ete sedemkrt viac rozpli a ke stre doviedli troch odvnych muov pred neho, reval na cel miestnos Tak vy ste odmietli poslcha moje rozkazy! Vy ste sa nepoklonili zlatmu obrazu za zvukov hudby. O.K. , teraz vm dvam ete jednu ancu, ale pamtajte, teraz bude pec sedemkrt viac rozplen. Ak sa nepoklonte pred sochou, budete bez milosti upraen!

Viete si predstavi pocit troch muov, ktor ctili horavu, slajcu od pece, pri ktorej stli. Tie vojaci, ktor rozpaovali pec, boli plne vyerpan.

Jasn, e nai traja mldenci nechceli zomrie. Boli tak ist ako ty a ja. Jedine blzni by chceli zomrie v rozplenej peci! Tto muovia vak mali neopsaten vieru v srdciach a vedeli, e Boh stoj za nimi. A tak odpovedali krovi: Kru, my sa nikdy nepoklonme tvojej soche. N Boh je schopn ns zachrni! A aj keby nie, my nebudeme uctieva zlat obraz!

Poznte koniec tohto prbehu. Troch mldencov hodili do pece. Ke sa kr priiel pozrie ako horia tieto neposlun due, akal, e tam neostane ani popol. Ale traja idovsk mui sa volne prechdzali v horcej peci a chvlili Pna, dvhali ruky a uctievali svojho pravho Boha. Kr nestail chpa, ke ete k vetkmu tomu namiesto troch ud videl tyroch! Myslel si, e u nie je normlny, preto sa optal vojakov: Koko ud ste dali upli? Vojaci odpovedali: Troch.

Ale ja vidm tyroch a nikto z nich nie je ani najmenej pokoden. Jeden z nich vyzer ako Syn Bo! (pozri Daniel 3:24-25)

Povedzte mi, ako mohol pohansk kr pozna Syna Boieho? Je to preto, lebo Kristova slva neme by skryt. Kdekovek v Psme sa objavil anjel Bo, bol obleen v bielom a iaril nebeskm jasom. Tento vak nebol anjel ani Moji ani Eli. To bol sm Jei a bol jasnej ako sedemkrt rozplen pec! Toto svedectvo vylo z st pohana Kristus sa zjavil pri idoch prve vtedy, ke stli uprostred krzy. To hovor za vetko. Jei priiel vtedy, ke u nebolo anc zachrni si ivot. Priiel, aby ich zachrnil a aby ukzal svoje vazstvo!
Ak stoj uprostred kritickej situcie
a nevie ako alej, neber ju sm,
ale pozvi Krista do tvojej krzy!


Jei nepriiel poriei krzu troch mldencov na to, aby pobavil pohanskho kra. On u upozornil kra v predchdzajcej kapitole a kr musel s bzou vyhlsi:

... Je vskutku pravda, e v Boh je Boh vetkch bohov a Kr krov! (Daniel 2:47)

Ale ako rchlo na to zabudol. Jei tu priiel teda pre nieo in. Priiel kvli trom mldencom. Priiel, aby ich zachrnil, pretoe ich miloval! Pn slvy sa im prispsobil v ich akej krze pretoe oni Mu boli plne odovzdan. Jei to nerob vdy

A ke bol v Jeruzaleme na Vek noc, na ten sviatok, uverili mnoh v jeho meno vidiac jeho divy, ktor inil. Ale on, Jei sa im nezveril, pretoe on znal vetkch a e nepotreboval, aby mu vydal svedectvo o lovekovi, lebo on vedel, o bolo v ktorom lovekovi. (Jn 2:23-25)

 On pozn kad srdce. Vie, e niektor Ho chc pozna, ale nie s ochotn Mu plne odovzda svoj ivot do Jeho rk. Jedna vec je veri v Jeia ako Spasitea, ale celkom in je odovzda Mu vetko. Ak to doke, e mu bude absoltne oddan vo vetkom, vtedy prde do stredu tvojej krzy a bude ju riei.

ijeme v spolonosti, kedy upadme z jednej akosti do druhej. Akm druhom akost mus eli? Duchovnm, finannm, duevnm, fyzickm, je to tvoje manelstvo, tvoja prca, tvoj obchod? Hovorm o tchto okolnostiach tak vne, lebo ich poznm. Ale viem, e n problm nie je problm pre Jeia. V akchkovek bezndejnch situcich sa dej zzraky. Ak sa nachdza prve teraz uprostred nerieitench problmov, potrebuje jedine Jeia, aby preiel cez ten problm s tebou. Iba Jei, Syn ivho Boha me riei tvoj ivot, len On a me zachrni od horiacej pece!

Teraz me poveda: no, potrebuje Jeia, aby iel so mnou vo vetkom. Potrebujem, aby vstpil do mojej krzy, tak, ako to urobil pri troch mldencoch. Ale ak to mem dosiahnu? Ako Ho mm vnies do mojich problmov?

Me to urobi tm istm spsobom, ako traja mldenci. Tto mui urobili tri kroky:
1. Zvolili si ist, nepokvrnen ivotn tl
uprostred skazenej spolonosti!


A Daniel si poloil na srdce, e sa nebude pokvrova pokrmom krovm a vnom, z ktorho on pije. A prosil nelnka dvorannov, eby sa nemusel pokvrova. (Daniel 1:8)

Inmi slovami Daniel hovor, e akkovek kompromis by ho okrdal o jeho slobodu. A tak sa rozhodol jes desa dn len fazuu a pi vodu. iadne lkav jedl z krovho stola alebo drah vna. Ke toto rozhodnutie povedal ostatnm, vetci sa udovali a dohovrali mu: Vie ako bude vyzera po desiatich doch? Bude vychudnut, nebude vlda pracova a kr urite s tm nebude shlasi. Vezmi si aspo troku mska. Potrebuje proteny a tie si daj aspo trochu vna, aby ti to rozprdilo krv. Jedz z tchto sladkost, potrebuje energiu!

Ke som tudoval tto as, udoval som sa - preo Daniel preiel na takto druh stravy tak rchlo? idia predsa neboli vegetarini. Odpove je zrejme t, e prv, ako sa jedlo dostalo na krovsk stl, bolo posvten pohanskmi kazmi. A na zklade tejto ceremnie sa stalo neist pre naich idov.

Verm, e Daniel a ostatn mali vo svojich mysliach viac ich oddanos bola silnejia ne pokvrnen jedl. To o tu teraz hovorm, nenjdete v iadnom preklade. Verm, e mi to zjavil Duch Svt.

Preo teda tto tyria idia odmietli jes krovsk jedlo?

Daniel a jeho priatelia boli do Babylona privleen spolu s tisckami ostatnch krajanov. Mnoh sa vak vemi rchlo prispsobili pohanskmu ivotnmu tlu Babylona. Daniel a jeho priatelia videli, ako rchlo ostatn robili kompromisy a zabdali na Boha. Tento pohansk tl Babylona ich dostal do pasce! V Babylone sa po uliciach potulovali prostittky, na kadom rohu stli pohansk svtyne a oltre, bolo tam mnostvo zbavnch podnikov, ulicami sa potcali opit domorodci. Toto bola zatraten a  spolonos pln preklatia.

Daniel mal so sebou Jeremiov spisy. Vedel, e Izrael bude v dlhoronom zajat a e on ije v historicky dleitom ase. Urite si vetci tyria urobili mal konferenciu, kde spolu zdieali zrmutok nad kompromitujcim Izraelom. Daniel sa postavil a povedal: Vidte na uliciach presne to, o vidm ja! To, o ns teraz okuje, bude zakrtko pre naich ud plne normlne, preto prve my musme zauja urit postoj. Nebude dlho trva a vetci nai udia bud vyzera, hovori a i presne ako Babylonania. Nai vodcovia bud hada pohodu a prosperitu a bud voli cestu kompromisov ete viac ako teraz. Nae chrmy bud sli cudzm bostvm a takto sa vytrat vetka Boia moc spomedzi ns. My musme st! Boh potrebuje nae hlasy prve v tomto ase odpadnutia od viery.

A tak tyria mlad idia urobili vek rozhodnutie. Vybrali si Boha a to znamenalo pre nich pln odovzdanie sa Bohu a zrieknutie sa vetkch rozko sveta. Povedali si: Nesmieme robi kompromisy. Nesmieme sa prispsobi ich nenormlnosti. Nesmieme kmi nho ducha pohanskou hudbou a dovoli duchu Babylona, aby zniil nau vieru. Musme sa od toho vetkho zla plne oddeli!

Tto mldenci ostali slobodn, pretoe odmietli babylonsk ivotn tl. Netkalo sa to iba potravy, ale vetkho, o ich obklopovalo. V skrytosti ich sdc bolo vek rozhodnutie, rozhodnutie pre ivho Boha a to bolo ich vazstvo nad celm Babylonom! Nehovorili o tomto rozhodnut ostatnm uom, nekzali ako maj i in, nerobili reklamu svojmu disciplinovanmu ivotu to bola zleitos medzi nimi a Bohom.

Kedy mohol Boh hovori k nrodom, koho si vybral ako svoje nstroje? Kto sa stal Bom hlasom Jeho ist svedectvo ri odsdenej k zhube? Boli to tto tyria oddan Bo udia!

Ke sa pozriem na nau spolonos odsden k zhube, vidm, ako rchlo vedie n nrod k rozkladu,. A teraz chcem hovori k Telu Kristovmu. Cirkev potrebuje by oddelen od ducha Babylona od svetskho ivotnho tandardu, ktor je pln hriechu a neistoty. Vemi asto volm k Bohu vo svojej modlitebnej komrke: , Boe, kde s Tvoje hlasy v tejto zemi? Kde s Tvoji udia, ktor oddelia svoje ivoty pre Teba a ij naplno pre Tvoje Krovstvo? Kde s Tvoji proroci a kde s udia, ktor v smelosti hlsaj Tvoje Slovo?

Prve v tejto dobe, kde vetko okolo ns sa rti do zhuby kde s takto hlasy? Kde rodiny, ktor v jednote denne zpasia na kolench a ij ist a oddelen ivot pre Boha?

To ist sa ptali tyria mldenci sami seba. Preto urobili toto rozhodnutie vo svojich ivotoch. Ich smel krok a ich svedectvo svtho ivota malo vek vplyv na mnohch ud a prorokov i krov. Asi 43 000 ud bolo oslovench ich postojom k Bohu a tto udia sa neskr postavili na vlastn duchovn nohy.

Drah priate, neme by hlasom Bom, pokia nebude i oddelen a posvten ivot! Boh a neme poui, ke tvoje srdce bude pokvrnen a oznaen tmto skazenm vekom. Potrebuje urobi absoltne odovzdanie Bohu!

Chcem sa a opta: Ke preva nejak krzu, kri k Bohu: Pane, kde si, ke a potrebujem? Ve si povedal, e ma nenech! Ale o ak Boh hovor tebe: Kde si ty, ke ja potrebujem hlas, ktor pjde a bude odolva tmto hrienym asom. Kde si, ke ja potrebujem ist ndobu, cez ktor mem hovori. Ty hovor, e ma potrebuje vo svojej krze nu ale ostva asou skazenho, svetskho a hrieneho systmu. Povedz mi si odovzdan pre Moje ely?
2. Rozhodli sa hada Boha mui modlitby!


A obrtil som svoju tvr k Pnu Bohu, aby som ho hadal modlitbou a pokornmi prosbami v pste, v smtonom vreci a popole. A modlil som sa vrcne  Hospodinovi, svojmu Bohu, a vyznval som sa a vravel som: Prosm, , Pane, ty siln, vek a stran Boe, ktor ostrha zmluvu a milos tm, ktor a miluj a ostrhaj tvoje prikzania! (Daniel 9:3-4)

A ete km som ja hovoril, modlil sa a vyznval svoj hriech a hriech svojho udu Izraela a predkladal svoju pokorn prosbu pred Hospodina, svojho Boha, za svt vrch svojho Boha,... (Daniel 9:20)

Prv krok, ktor tto mldenci urobili i oddelen ivot vemi svis s druhm krokom hadanie Boha na kolench. Inmi slovami je doslova nemon i svt ivot bez toho, aby sa lovek nemodlil a nehadal Boha ako silu a autoritu do kadodennho ivota.

Nedajte sa mli modlitba viery vs nevytrhne z krzy. Naopak, to a ete viac dovedie do rozplenej pece, do brloha levov, ale modlitba a priprav eli tomu vetkmu s dverou a tm sa stane ivou obeou pre Jeia.

Danielova modlitba ho viedla rovno do jamy levov. Tento ist test podstpili traja mldenci v peci. Mono a to zastrailo, ke si predstav, o vetko bude pred tm, ne sa vyriei tvoja krza. Mono si mysl, e poas tch rokov, ktor chod s Pnom, si u preiel vetkmi testami a skkami tvojej viery. Avak Boh dovouje jednmu zo svojich najvch modlitebnkov muovi tichho a jemnho ducha- aby elil krze vo svojom ivote, hoci mal za sebou dlhoron prmluvy a modlitby.

Vie, toto testovanie kon a ke zomrie v Kristovi a bude trva a km Jei neprde! Mus prejs aj ohnivou pecou, neme cel ivot len bezstarostne lea v  Boom ochrannom nru Jei ti nesubuje ivot prosperity. A toto je dvod, preo je modlitba tak potrebn. Me urobi rozhodnutie i nepokvrnen ivot, ale to rozhodnutie bude nemon bez modlitebnho ivota a ustavinho hadania Boej tvre. iadne ceremnie v cirkvi, iadne preduchovnel knihy ani dlhoron zauvan zvyky ti nenaruia oddelen ivot pre Pna. Vetko bude zbyton, pokia nezasvt svoj ivot modlitbe!

Pred niekokmi tdami som sa ptal Pna: Preo sa musm modli o kad vec? Preo mi to ned aj bez modlitby?

Pn ku mne hovoril: David, je nemon, aby si ma miloval a nehadal ma. Ako me moje diea poveda, e ma miluje a spomenie si na ma len veer pred spanm? Modlitba je barometer oddanosti Bohu. Prav lsku prejav tm, e bude hada moju prtomnos!

Samozrejme, viera prichdza z poutia. Ale modlitba posiluje nau vieru.

Ke kr Nabuchodonozor dal vyvies mldencov z pece, povedal:

 Nech je poehnan Boh Sadrachov, Mzachov a Abedngov, ktor poslal svojho anjela a vytrhol svojich sluobnkov, ktor dfali v Neho tak, e neposlchli ani rozkazu krovho, ale vydali svoje tel v zhubu, aby neslili ani aby sa neklaali niktormu bohu okrem svojho Boha. (Daniel 3:28)

Znovu svedectvo prichdza z st pohana: Tto mui vydali svoje tel Bohu! Ale oni to urobili ovea skr, ako boli hoden do pece. Take vid, modlitba je proces vydvania sa Pnovi, proces, km sa stanem ivou obeou. Tto mldenci prinali denne obete Pnovi. Ostvali v modlitbch dni, tdne, aby sa dostali do zkeho vzahu s Pnom. Tie pochopili, e zomrie znamen zisk. Smr by ich toti priviedla do prbytkov Toho, ktorho milovali!
3. Oddali sa Pnovi plne dverova
i alebo zomrie!


Teraz, ak ste hotov, aby ste v t chvu, ke poujete zvuk rohu, píšťaly, citary a husiel, altr a gajdy i velijak hudbu, padli a klaali sa obrazu, ktor som uinil, urobte tak. Ale ak sa nebudete klaa, budete v t ist hodinu uvrhnut doprostred ohnivej pece rozplenej, a potom kde ktor boh je to, ktor by vs vytrhnul z mojich rk?! (Daniel 3:14-15)

Traja mldenci boli vystaven najhorej monej krze, v akej by udstvo mohlo by. Keby nepriiel Boh medzi nich a nevytrhol by ich z pece zzrakom, vetci by zomreli!

Teraz chcem hovori o tvojej krze. Mono m zdravotn problmy, mono tvoje manelstvo krachuje a ty u nem sl tomu zabrni. Mono hovor: Modlil som sa, veril som, urobil som pre to vetko. Ak tu Boh neurob zzrak, ja to nenapravm!

o vnesie Krista do tvojej krzy? Prde vtedy, ke urob tie ist kroky, ako idovsk mldenci:

Jestli tak chce n Boh, ktorho my ctme, ten ns me vytrhn z ohnivej pece rozplenej a vytrhne ns aj z tvojich rk, , kru! Ale ak nie, nech ti je znme, , kru, e tvojich bohov cti nebudeme ani zlatmu obrazu, ktor si postavil, sa nebudeme klaa. (Daniel 3:17-18)

 Inmi slovami: Vyzer to bezndejne. Ak teraz Boh neurob zzrak, zomrieme. Predsa vak, n Boh m tu moc ns vytrhn z kadej zlej situcie. Ale ak to nechce urobi, my Ho predsa kvli tomu neopustme. i mme i alebo zomrie, budeme Mu dverova.

Toto je druh viery, z ktorej sa raduje Boie srdce. To je viera, ktor hovor: Pane , som v koncoch, ale som plne presveden, e Ty m moc ma zachrni. Sta jedin Tvoje slovo a bud sa dia zzraky! Ale ak nie nechystm sa utiec z Tvojho nruia. Nebudem a obviova, e si ma opustil, pretoe Tvoje cesty s vyie ne moje a mj ivot je v Tvojich rukch. Aj keby som mal zomrie, ostanem Ti vern.

Ak sa toto stane tvojim vyznanm, Jei prde do tvojej krzy. Mus sa naui absoltnej dvere, lebo okovek prichdza na ns, my sme v Jeho rukch a On o vetkom vie.

Boh mohol troch mldencov zachrni plne inm spsobom, naprklad mohol jednoducho zmeni myse kra, alebo im mohol ukza spsob, ako utiec. Nakoniec aj Moji, Jozef alebo Dvid utekali.

Traja mldenci mali vak zvltny druh viery a Boh odpovedal naozaj vemi rchlo a jedinene. Boli presveden, e Boh to vyriei tak, aby to bolo najlepie pre nich, ale tie, aby bola vyzdvihnut Boia slva. Boli kresania, ale nemali snahu si vydupa od Boha svoje prva a svoju vu. Prve naopak, zachovali tich dstojnos voi tejto akej situcii povediac: Boh je mocn! Ale ak nechce ... Pochopitene, tto posledn veta mnohch ud rozhoruje. Verm, e Boh je mocn a me zasiahnu v akejkovek situcii.

Keby mldenci nepovedali: Ale ak nechce..., ak by nemali takto vieru, o by robili v tejto kritickej situcii? Mono by zaali protestova a tm rchlejie by sa rtili do ohnivej pece. Mono by povedali Bohu: Boe, Ty si ns podviedol!

Oni vak boli pripraven zomrie! Ich rozhodnutie bolo: Boe, hoci budem trpie, moje telo sa premen na popol a rozplynie sa vo vzduchu, som ochotn s v smelej dvere, e o mne vie. Budem Ti veri, aj ke neodpovie hne na moju modlitbu! Vina z ns nem tak pevn vieru, aby sme dokzali poveda tak odvne slov: ...ale ak nechce,...

Chcem sa a opta, o bude robi, ak nedostane hne odpove? Bude Boha obviova, e a podviedol alebo e a nebi? Ak to mus by tragick, ke ide do tej tvojej rozplenej pece s nrekom: Boe, preo si ma podviedol, kde si?!

Traja mldenci ili do pece pripraven zomrie svetu. Boli schopn vyda svoje tel radostne, ako iv obe. A Jei ich stretol prve v ich krze. Ak neopsaten odmena ma Krista prechdzajceho sa s nimi uprostred ich najvieho senia.

o si mysl, o povedali Jeiovi, ke Ho tam zrazu zbadali? , akujeme Ti, Pane, e si ns nenechal uprostred bolesti, e nm dva nov ancu i!

Nie nikdy! Verm, e povedali: Pane, vezmi ns so sebou! Nenechaj ns tu na zemi, lebo my sme sa dotkli Tvojej slvy a my sa nechceme vrti sp. Vezmi ns hore, aby sme ostali navdy s Tebou!

Si schopn poveda: Pane, vezmi ma so sebou. Mono si nikdy nevedel da s oddanosou tvoje telo, tvoj obchod, tvoje peniaze, tvoje manelstvo, tvoju krzu do Boch rk.

no, my sa vdy modlme vo viere veriac, e Boh bude odpoveda, ale mme Mu plne a vo vetkom dverova nech prde na ns okovek, naume sa poveda v naich srdciach: Pane, ale ak to nechce, stle Ti budem dverova!

Modli sa teraz so mnou: Pane ,Ty si mocn ma vyvies z tejto rozplenej pece. Ale ak to nechce, ja Ti stle verm! Aj keby som mal eli horiemu seniu, am skkam ja Ti vetko odovzdvam a teraz pr a prechdzaj sa so mnou tmto utrpenm! Viem, e Jei prde do tvojej krzy. Zoberie a do Jeho ruky a prevedie a ohom!

Boiu prtomnos v mojej krze povaujem za najviu odpove mojej modlitby pretoe ke On prde, Jeho prtomnos ma zdvihne nad vetky moje bolesti, zranenie, zmtky a problmy. Ak sa Jei postav za teba, zoberie a do Jeho ruky a uin, aby si stl pevne!

---
Pouit s povolenm, ktor je uznan spolonosou World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Tento materil je vyhraden na osobn pouitie a nie na zverejovanie na inch web strnkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastn vhradn prva od World Challenge, Inc. na publikovanie tchto kzni na ich web strnke. Mete slobodne sahova, koprova, tlai a distribuova tento materil, pokia ho nebudete zverejova na inej Internetovej strnke. Avak mte urobi odkaz (link) na tto web strnku.


Textov sbor + Czech & Slovak Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:

Tento datov soubor je vhradnm majetkem World Challenge. Neme bt pozmnn, nebo vydvn jinak. Me bt reprodukovn jen v celku a to bez jakchkoliv poplatk. Vechny reprodukce tohoto souboru mus obsahovat vydavatelsk prvo [nap., "Copyright (C)1999 by World Challenge"]. Tento soubor neme bt pouit bez povolen World Challenge, k dalmu prodeji nebo rozmnoovn za elem prodeje. To zahrnuje cel jeho obsah s vjimkou nkolika krtkch citt. Prosm uvete nsledujc zdroj prohlen: Copyright (C)1999 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


ZAIATOK STRANY

N webmaster privta vae komentre a nvrhy.
Tto strnka bola naposledy zmenen: 16. mja 1998.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series