Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Poehnanie od Jeia Krista nho Najvyieho Kaza!
[Blessings From Christ Our High Priest! (Part Two)]


Textov sbor + Czech & Slovak Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

By David Wilkerson
27. mja 1996
__________

Biblia hovor, e ke sa Jei vrtil do neba, zaujal slubu Najvyieho Kaza, ku ktormu mu vetci prichdza vierou.

... ale on preto, e trv na veky, m na inho neprechodn kastvo, ven, ... (idom 7:24)

Jei je nemenn! Je ten ist vera, dnes a na veky. Poas celho tvojho ivota, Jei Kristus bude tvoj Najvy Kaz v nebesiach a zostane nm, a km neprde domov k Nemu. On sed po pravici Boha Otca a m vetku autoritu a moc, ako sa o tom pe v idom 8:1.

Ale hlavn pri tom, o om je slovo, je to, e mme takho vekaza, ktor sa posadil po pravici trnu Velienstva v nebesiach, ... (idom 8:1)

 Jei teraz sed v prtomnosti svojho Otca, kde sa za ns neustle prihovra. Ke prichdza k Nemu Satan, aby na ns aloval, Jei odpovie: Nem na toho loveka prvo. Ja som mu odpustil jeho hriech a oistil som ho svojou krvou, lebo prosil o odpustenie. On je slobodn. A teraz od!

Myslm , e by sme mali viac pozna nho Najvyieho Kaza!
Dve kastv v Starom zkone
ronovo kastvo a Melchisedechovo
kastvo


Vieme, e ron najvy kaz bol z pokolenia Lviho. Ale Melchisedech, o ktorom pe I. Mojiova 14:18-19, bol vemi zhadn postava. Biblick uenci vedia o om vemi mlo a bolo tu u mnoho dohadov o tom, kto to vlastne bol. Je tu spomenut miesto, ktor nm hovor o om:

V I. Mojiovej sa pe, e mest Sodoma a Gomora, kde Abrahmov synovec Lot il, boli zloen zo spojenej armdy niekokch krovstiev. Tto armda brala jedlo a in suroviny z mesta a zajala mnoho obyvateov, vrtane Lota a jeho rodinu. Abram, veden Bohom si zobral iba mal armdu, ktor pozostvala z 318 ud.

A navrtil vetok majetok i Lota, svojho brata, i jeho majetok navrtil a tie i eny i ud. (I. Mojiova 14:16)

Tu meme vidie obraz: Abram prve zskal neopsaten vazstvo nad celou spojenou armdou. V tomto ase stretol Melchisedecha najvyieho kaza, kra Slema. Melchisedech iiel, aby sa stretol s Abrahmom.(ver 18)

A Melchisedech, kr Slema, vyniesol chlieb a vno, a to bol kaz silnho Boha najvyieho. (I. Mojiova 14:18)

 List idom hovor o najvyom kazovi toto:

Lebo ten ist Melchisedech, kr Slema, kaz najvyieho Boha, ktor vyiel vstrety Abrahmovi, ktor sa navracoval od porky krov a poehnal ho, ktormu aj desiatok udelil Abrahm zo vetkho, ktor sa vol, ke sa prelo jeho meno, najprv kr spravedlivosti a potom i kr Slema, o je v preklade: kr Pokoja, bez otca, bez matere, bez rodoslovia nemajc ani poiatku dn, ani konca ivota, ale sc pripodobnen Synovi Boiemu zostva kazom navdy. (idom 7:1-3)

To znie ako nieo nadprirodzen. Nem iadny zaiatok, ani koniec a to znamen, e by bol ako Boh! A teraz verm a rozumiem, e Melchisedech je telo a krv loveka, ktor je pripodobovan Kristovi a ktor Ho predzvestuje.

Ako nm autor listu idom hovor, Melchisedechovo meno znamen Kr spravodlivosti a jeho titul Kr Slema znamen Kr Pokoja.

V dnenej dobe my nazvame mesto Los Angels mesto anjelov a New York vek jablko.

Boh poloil svoju ruku na Melchisedecha a pomazal ho za najvyieho kaza Slema, o ktorom sa hovor ako o meste Pokoja. Bez otca a matky znamen, e Melchisedech nemal iadnych predkov, ktor by slili kaskou slubou. Naopak pokolenie Lviho bolo oznaen za pokolenie kazov. Bez rodoslovia znamen bez kaskho rodokmea. Melchisedech nepochdzal z genercie kazov tak ako ron, ale bol za kaza povolan samm Bohom. Autor listu idom tie hovor, e Melchisedech bol mliko ako Syn Bo o znamen, e bol ako Jei, v tom zmysle, e nemal iadny kask rodokme. (ver 14)

Lebo je zrejm, e z Jdu poiel n Pn, vzahom na ktor pokolenie Moji nehovoril nioho o kastve. (idom 7:14)

 Jeiov praotec Jozef nebol kaz, nemal iadnu kask lniu. Take poda toho meme vidie, e Melisedech bol predzvesou Jeiovho kastva. Tento najvy kaz znamenal to, o n Najvy Kaz v slve Jei, Kr Spravodlivosti a Kr Pokoja! Abram zaplatil Melchisedechovi z koristi, ktor zskal v boji. Psmo nm hovor, e Melchisedech, najvy kaz ho poehnal:

A  poehnal ho a riekol: Poehnan Abram silnmu Bohu najvyiemu, majiteovi nebies a zeme! (I. Mojiova 14:19)

Toto je ndhern obraz vekej sluby Jeia, nho Najvyieho Kaza. Vidte, to bolo povinnosou a privilgiom najvyieho kaza, aby zostpil zo Svtyne Svtch a poehnal ud

Boh povedal Mojiovi:

Hovor ronovi a jeho synom a povedz: Takto budete ehna synov Izraelovch hovoriac im: Nech a poehn Hospodin a nech a ostrha. Nech d Hospodin svieti na teba svojej tvri a nech ti je milostiv. Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju tvr a nech ti d pokoj. (IV. Mojiova 7:23-26)

 Inmi slovami: Potom, o najvy kaz zobral krv do Svtyne Svtch, aby ou pokropil miesto milosti a urobil cel obrad ako bolo nariaden, potom vyiel k udu a poehnal ich. Toto bol konen akt celho obradu najvyieho kaza. Bol naplnen Duchom Svtm a tak pozdvihol svoje ruky k uom a poehnal ich poehnanm od Hospodina. Tto sluba nho Najvyieho Kaza Jeia Krista sa nezmenila. N Najvy Kaz Jei Kristus hovor: Ja vs prikryjem mojou krvou, ospravedlnm vs pred Nebeskm Otcom a ja prdem a poehnm vs. Je dleit rozumie, e toto poehnanie od Jeia nie je doasn, ale duchovn!

Poehnan Boh a Otec naeho Pna Jeia Krista, ktor ns poehnal kadm poehnanm duchovnm v ponebeskch oblastiach v Kristovi, ... (Efeanom 1:3)

Poehnanie, ktor prichdzalo od Boha cez najvych kazov, spomnan v Starom zkone, bolo doasn. Boh vtedy zasbil poehnanie pre stodoly, polia, mest a vetky udsk aktivity. To vetko bolo fyzick so iadnymi duchovnmi rozmermi.

Mono sa ptame : Nepoehnal ns Boh navonok, telesnm (fyzickm) poehnanm?

no, Boh ns me poehna v materilnej oblasti, ale jedine vtedy, ak to bude ma duchovn itok! Akkovek materilne poehnanie, ktor ns vzdiauje od Boha, me vemi rchlo odstpi od ns. Je smutn, e mnoh kresania si pod Bom poehnanm predstavuj iba materilne veci. Potom sa modlia: Pane, polo svoje poehnanie na ma. Zaplav ma s Tvojm ziskom! K tomu si myslia: Chcel by som novie auto, kraj byt, lep nbytok, viac peaz na te.

Pna sa vemi dobre star o svoje deti. Prikzal nm, aby sme najprv hadali Jeho a o potreby nho ivota sa postar On. Kristovo poehnanie pre ns je predovetkm duchovn!

Ke starozkonn kaz vyriekol nad umi poehnanie, nebolo to len prianie nepovedal: Prajem Ti, aby Boia tvr svietila na teba... Nie poehnanie bolo plne prenechvan Boej moci!

A  poloia moje meno na synov Izraelovch, a ja ich poehnm. (IV. Mojiova 6:27)

 To znamen: Kaz bude hovori so vetkou mojou autoritou v mojom mene a Ja ho poctim. Toto poehnanie bude ma zvrchovan moc! Ke Jei n Najvy Kaz poehnva, nepraje nm iba nieo. Dva plnos poehnania s autoritou a to sa vdy napln!
Mus rozumie, e n Pn Jei
neodklad poehnanie svojho udu!


Mnoho kresanov si mysl, e Boh si dva zlea iba na tom, aby ns neustle naprval a usmeroval. Nie! Biblia nm hovor, e Boh nem poteenie v neustlom naprvan. Naopak Jei povedal:

Neboj sa, mal stdeko! Lebo sa zabilo vmu Otcovi da vm krovstvo! (Luk 12:32)

On ns uisuje: Dm vm vetko o potrebujete, lebo moje srdce je preplnen poehnanm! Nikde v Biblii nenjdeme, e by Jei niekoho preklial (jedin vec, ktorej zloreil bol figovnk). iaden kazate, apotol, prorok i pastier v histrii nepoehnal udu viac, ako Jei. On rozdval poehnanie na kad stranu, kde sa obrtil!

Spome si na Slubu na vrchu v Matovi 5. kapitole. Jei tam hovor: Blahoslaven (poehnan) s chudobn duchom. Poehnan s hladujci, krotk, milosrdn, t, ktor hadaj pokoj. Vade, kam sa obrtil, vyhlasoval, poehnan... poehnan... poehnan... Bral deti na ruky a ehnal ich. ehnal tch, ktor trpeli chudobou, nemocami a rznymi neduhmi.

... a bude blahoslaven, pretoe ti nemaj m odplati, lebo ti bude odplaten pri vzkriesen spravodlivch. (Luk 14:14)

Potom ich vyviedol von a do Betnie a pozdvihujc svoje ruky dal im poehnanie. (Luk 24:50)

 Vemi sa ma dotka to, e Jei predtm ne odiiel do neba poehnal uenkov. Luk hovor:

Vtedy otvoril ich um, aby rozumeli psmam. (Luk 24:45)

A stalo sa v tom, ke ich ehnal, e sa bral pre od nich a vznal sa hore do neba. (Luk 24:51)

Teraz si mono mysl: U rozumiem, ako Jei mohol ehna deom, alebo novm vo viere, dokonca aj chudobnm alebo takm, ktor akali na Jeho zzrak, pretoe On svojim poehnanm zjavil t asn slvu Boiu. Stle vak nerozumiem tomu, e by ma mohol, Jei nejako poehna. Vdy mm pocit, e nie som hodn jeho poehnania, e som stle, tak zaiatonk vo viere a e som tak hrieny. Mm pocit, e Jei nie je so mnou spokojn.

Milovan, myslm, e Boiemu poehnaniu rozumie, no ty nikdy nebude dos hodn Jeho poehnania. Boh vak prichdza k nm so svojou vekou milosou a lskou, On to vie, e nikto nie je hodn Jeho poehnania, no napriek Jeho neprestajne milosti, ns poehnva aj ke sme nedostaton!

Ja som otec tyroch det, vetky u maj svoje rodiny a svoje vlastn deti. Kedykovek vak prde za mnou s nejakm problmom, nikdy sa nenahnevm a nepolem ich pre. Naopak som poteen, ke ma potrebuj. i sa jedn o modlitbu alebo o finann problmy, je to pre ma vekou radosou, ak sa mem s nimi na tom podiea. O koko viac potom n Pn Jei neetr svojim poehnanm pre Jeho deti? Hovor nm: Vy pozemsk otcovia, ako radi dvate deom dobr dary. O koko viac potom ehn Nebesk Otec svoje deti?

Ak teda vy, sc zl, viete dva svojim deom dobr dary, o o skr d v Otec, ktor je v nebesiach, dobr veci tm, ktor ho prosia! (Mat 7:11)

Je smutn, e niektor udia s tak poehnan a pre svoje zaslepenie to nevidia. Nevidia tie vek veci, ktor im n Najvy Kaz dal a potom sa z toho ani neraduj.

Naprklad pozer sa dookola po doch Tela Kristovho a vid inch kresanov, ktor sa zdaj by viac talentovan a poehnan. Niektor si doku zapamta cel state Psma. In vedia asne kza, vyuova alebo spieva na oslavu Boiu. Vtedy si povie: Ako vemi s poehnan od Boha. Ale o ja chudk! Ja si ni nedokem zapamta z Biblie. Ja nemm na to si to pamta. Ja nedokem ani kza a neobjavil som u seba iadny dar, ktor maj moji bratia a sestry.

Drah brat i sestra, ty ani nevie ako asne si poehnan. Si chudobn duchom? Je ak pre teba by radostn a rozdva smev? Trpia a tvoje hriechy? Lamentuje nad svojim duchovnm rastom, e sa nijako nehbe? Trpi sa tm, e sa cti nepotrebn a opusten? Jei hovor: Si poehnan! Nem ni, o by v tebe vyvolalo pchu. A touto cestou mi sli najlepie, lebo moja sila sa preukazuje v slabosti. Ja mem prve teba poui viac ako kohokovek inho.

Toto je skuton poehnanie! Jei nikdy nepovedal: Poehnan s siln, astn, sebestan. Nie! N Boh poehnal slabch, prenasledovanch, zlomench, vyhnanch tch, ktor v oiach inch s nim. On ti hovor: Ty vie, e ma vemi potrebuje a preto si poehnan!
N Najvy Kaz a poehnal
poehnanm Abrahmovm


Pavol pe:

A tak teda tch, ktor s z viery, ehn Boh s veriacim Abrahmom. (Galaanom 3:9)

o je poehnanie Abrahmovo?

Jakub pe:

A naplnilo sa psmo, ktor hovor: Abrahm uveril Bohu, a potalo sa mu to za spravedlivos, a nazvan je priateom Bom. (Jakub 2:23)

Abrahm veril, e kon Boiu vu, dokonca aj ke bol posvten. Milovan toto je poehnanie Abrahmovo vedomie, e sme ospravedlnen z viery!

... aby na pohanov prelo v Kristu Jeiovi poehnanie Abrahmovo, aby sme dostali zasbenie ducha skrze vieru. (Galaanom 3:14)

To poehnanie znamen, e Jei platil svojou krvou za vetky nae prestpenia. Otec ns ospravedlnil Jeiovou spravodlivosou a preto sme v Jeho oiach spravodliv. Verme viac a viac v Jeiovu smr a v to, o vykonal na kri. A hoc aj stle padneme a zhreme, no ak v primnosti outujeme svoj hriech a inme poknie, sme ospravedlnen. Dvid tomu rozumel a bol schopn tei sa z Abrahmovho poehnania.

Ako aj Dvid hovor o blahoslavenstve loveka, ktormu Boh pota spravedlivos bez skutkov: Blahoslaven, ktorm s odpusten neprvosti, a ktorch hriechy s prikryt! Blahoslaven lovek, ktormu Pn nepota hriechu. (Rimanom 4:6-8)

Ak sme Bohom poehnan Abrahmovm poehnanm, naa viera bude rs. Potom spoznme, e Jei nm dal moc prekonva hriech. Boh nm hovor: Teraz chote a pracujte na svojej svtosti. Ale muste rozumie, e ste chrnen mnou . Vy ste moje deti a ja vs chrnim, aby ste neupadli do hriechu!

Padlo u na teba poehnanie Abrahmovo? ak si plne prijal Kristovu spravodlivos vierou, potom si poehnan. Dokonca, si jeden z najpoehnanejch ud na zemi!

Mnoho kresanov to ete nepoctilo a preto tomu ani neveria. Vsledok toho je, e ij svoj duchovn ivot v duchovnej chudobe a strachu. Nevedia, o je ahn si veer v pokoji. Hreia a vyznvaj, hreia a vyznvaj a nem to konca. Nemaj iadnu istotu, iadnu silu, iadne poznanie.

Boh nechce ma takchto kresanov vo svojej armde, lebo si myslia, e s plne odsden v Jeho prtomnosti! Ma Abrahmovo poehnanie , znamen ma absoltne ospravedlnenie, ktor nm plynie z Jeiovej smrti. Dvajme Mu nau iv vieru. Mme k Nemu prichdza so slovami: Pane, viem, e som Tvoje diea a e Ty ma nevyhod pre. J viem, e som padol a zhreil proti Tebe. Zapinil som svoje nohy, Ale teraz prichdzam k Tebe, aby si ma oistil. Oisti ma Pane!

In aspekt Abrahmovho poehnania spova v absoltnej dvere v Pna, e On je naim ttom. Vid, Boh urobil s Abramom zmluvu:

Po tchto veciach stalo sa slovo Hospodinovo k Abramovi vo viden povediac: Neboj sa Abrame, ja som tvojm ttom a tvojou odplatou vemi velikou. (I. Mojiova 15:1)

 Boh dal Abramovi toto poehnanie, ke sa vracal z bojiska. Niektor vykladai Psma hovoria, e Abram bol pln strachu. Mohol si myslie, e nepriatesk krli sa daj dokopy a pjdu proti nemu, zatia o on mal iba 318 ud. Alebo sa mohol obva toku Kananejcov, ktor vedeli o om, e je vemi bohat.

Tie nesmieme zabda, e Abram dostal od Boha zasbenie vekho potomstva. Tu si mohol Abram myslie: Pozri koko asu u prelo a ja stle nemm syna. Teraz som obklopen mnostvom nepriateov, ktor so mnou nemaj iadne zutovanie. Moja rodina, mj majetok je v ohrozen. Nevidm, e by sa boli Boie suby plnili.

Bol si niekedy v takejto situcii? Mono si bol utlan v zamestnan. Mono tvoj rodinn ivot je na rozpadnutie. Tvoje modlitby s nevypout. Mono a zradil najlep priate. Ty si sa modlil o nieo niekoko dn, tdov, mesiacov, ale ni sa neudialo. Povedal si si: Neuvidm iadne Boie poehnanie. Naopak, ctim sa na dne a dolieha na ma zfalstvo. o mm robi?

Mnohokrt som sa iiel modli a akoby som nebol vypout. Krial som: Ote, Ty vie, e s tu niektor vemi dleit veci, ktor som nevidel vyrieen. Kedy chce odpoveda na mj pla? Preo ak? Nepouje moje modlitby? U nemm ani viac sz na plakanie. Verm tvojmu Slovu, ale nevidm iadny nznak Tvojho poehnania. Pane, kde si?

Abram bol v podobnej situcii plnej strachu, ke k nemu priiel kaz Melchisedech. Psmo hovor:

Po tchto veciach stalo sa slovo Hospodinovo k Abramovi vo viden povediac: Neboj sa Abrame, ja som tvojm ttom a tvojou odplatou vemi velikou. (I. Mojiova 15:1)

Tento ver znamen: Potom, o sa Abram v strachu obzeral po svojich nepriateoch, ktor ho obklopovali, potom o preil zfalstvo, kde nectil iadne vazstvo, len strach, potom prilo Slovo od Pna prve k nemu. Prv vec, ktor Boh povedal Abramovi bola: Neboj sa Abram, Ja som tvoje toite a dm ti vek odmenu. V tomto veri nm Boh odhalil tajomstvo najvieho poehnania, ak me kresan dosta. Prv vec, ktor nm povie n Najvy Kaz, ktor prichdza k nm, ke sme pln strachu: Neboj sa! Vid nau situciu pln strachu a neistoty a preto nm hovor: Ani diabol, ani iaden dmon z celho pekla sa a neme dotkn. Ty si pod mojou krvou preto sa nem oho b! Ja som tvoje toite a tvoja bude vek odmena.

Prvotn vznam hebrejskho slova toite znamen ochrana, zchranca. Tento ver potom znamen: Ja budem tvojim ochrancom a Ja budem bojova za teba!

Pn hovor Abramovi: Cho vpred a pozri na tie armdy, ktor a obklopuj. Ja budem tvojou ochranou proti nim! Nikto sa a nedotkne, lebo Ja som tvoje toite. Vlo s dverou svoj ivot a tvoju budcnos do mojich rk. Ak sa bude na ma obraca, ako na jedin zdroj pomoci, Ja a odmenm a dm ti v pokoj, viac radosti, viac plnosti, ak si doteraz poznal! Ten ist ver dokonca hovor, e Boh nm je ovea viac ako toite! On je naou najvou odmenou! Boh hovor Abramovi: Bude ma svojho vlastnho syna a ja budem tvoja rados. Ty sa bude radova, e som splnil svoje zasbenie pri tebe. Ale ja chcem by odmenou v tvojom srdci, Abram! Hoci uvid moje zasbenie naplnen, tvoj syn nech nie je tvojou odmenou. Naopak Ja budem Jedin, ktor napa tvoje najhlbie potreby! Boh prli dobre pozn udsk prirodzenos. Vedel, e Abrahmova najvia rados by bola rados zo syna. Abrahm mohol poveda, Boh to urobil! Sbil mi to a dodral svoje Slovo. Boh vedel, e vetku pozornos Abrahma by uptal jeho syn. Nestva sa to asto aj nm? Tokokrt si myslme: Keby len tto vec sa naplnila, budem astn. Potom si urobm ndhern ivot. Toto bude koniec vetkm mojm problmom. Nie, to sa nestane! Navdy si zapamtaj: Nenjde sa mu, ena, kazate, evanjelista, ktor by mohol spsobi, aby tvoje najhlbie potreby boli naplnen! Naa jedin potreba m by absoltna zvislos na Pnovi! Len sm Boh me plne naplni tvoje najhlbie potreby.

Toto je duchovn poehnanie! N Najvy Kaz hovor: Ak skutone chcete pozna tajomstvo mjho poehnania, vedzte, e to o hadte som Ja. Ja som vaa odmena, vaa odpove, vae poehnanie!
Ak je Boia ehnajca ruka na tebe,
in bud poehnan cez teba!


Boh hovor Abrahmovi:

... poehnm, no, poehnm a a rozmnoi rozmnom tvoje semeno tak, e ho bude jako hviezd na nebi o do potu a jako piesku, ktor je na brehu mora , a tvoje semeno zded brnu svojich nepriateov, a v tvojom semene bud poehnan vetky nrody zeme, pretoe si poslchol na mj hlas. (I. Mojiova 22:17-18)

Hovor: Dvod, preo a poehnvam je ten, aby si ty bol poehnanm vetkm nrodom!

Mlokto z ns je povolan na to, aby ehnal celm nrodom. Ale kad z ns m okruh svojej rodiny, kolegov, spoluiakov. Kok z nich boli poehnan tm o Jei vykonal pri tebe? Prejde Boia slva, ktor zska vo vzjomnom obecenstve s Bohom aj na tvoje okolie? S tvoji priatelia a tvoja rodina poehnan Bohom cez teba?

Ak chce ehna inm, mus vedie, e Boie poehnanie je pri tebe. To je to o sa stalo s Dvidom. Ke mu jeho nepriatelia nepreukzali iadnu milos, vyznva:

A ke kriia na Hospodina vo svojom sen, vyvod ich z ich zkost. (alm 107:28)

Dvid krial k Bohu o pomoc a poehnanie, zatia o jeho nepriatelia ho preklnali. Jei nm hovor:

Ale ja vm hovorm: Milujte svojich nepriateov, dobrorete tm, ktor vs preklnaj: ite dobre tm, ktor vs nenvidia, a modlite sa za tch, ktor vs potupuj a prenasleduj,... (Mat 5:44)

Ak me zachovva toto slovo, urite si poehnan Bohom! Nakoniec, kto je poehnan, je bliie priahovan k Bohu. Boh nikdy nepoehnva bez toho, e by nemal nejak zmer s nami. Vdy ns vol: Po bliie ku mne! To je Jeho tba, Jeho potreba!

Mono sa stle uduje a hovor: Nevidm iadny znak Boieho poehnania v mojom ivote. Mj ivot nie je poznaen nim o om si tu hovoril. Ako me dosiahnu Boie poehnanie?

Ptam sa a: Miluje Boie Slovo? Miluje prichdza do Jeho chrmu a zdiea sa s inmi veriacimi? Je tvoja myse neustle napojen na Jeia poas celho da? Hovor s Nm? Ak me poveda, no, na vetky tieto otzky, potom si bu ist: On prichdza na teba s Jeho poehnanm! Raduj sa drah brat, sestra! Ak sa pristihne, e m nedostatok darov, ktor vid u inch, ak si neustle hladn a smdn po Bohu, ak si slab, zlomen, strpen, bezradn, bor sa s hriechmi a ti by vern Bohu bu si ist tvoj Najvy Kaz prichdza k tebe a ehn a vetkm duchovnm poehnanm. Pr k nemu vo viere! On neodklad poehnanie.

---
Pouit s povolenm, ktor je uznan spolonosou World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Tento materil je vyhraden na osobn pouitie a nie na zverejovanie na inch web strnkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastn vhradn prva od World Challenge, Inc. na publikovanie tchto kzni na ich web strnke. Mete slobodne sahova, koprova, tlai a distribuova tento materil, pokia ho nebudete zverejova na inej Internetovej strnke. Avak mte urobi odkaz (link) na tto web strnku.


Textov sbor + Czech & Slovak Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:

Tento datov soubor je vhradnm majetkem World Challenge. Neme bt pozmnn, nebo vydvn jinak. Me bt reprodukovn jen v celku a to bez jakchkoliv poplatk. Vechny reprodukce tohoto souboru mus obsahovat vydavatelsk prvo [nap., "Copyright (C)1999 by World Challenge"]. Tento soubor neme bt pouit bez povolen World Challenge, k dalmu prodeji nebo rozmnoovn za elem prodeje. To zahrnuje cel jeho obsah s vjimkou nkolika krtkch citt. Prosm uvete nsledujc zdroj prohlen: Copyright (C)1999 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


ZAIATOK STRANY

N webmaster privta vae komentre a nvrhy.
Tto strnka bola naposledy zmenen: 16. mja 1998.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series