Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Komu verme?
(Whom Do We Believe?)


Textov sbor + Czech & Slovak Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

Od Davida Wilkersona
4. janura 1999
__________

Jeden primn kresan mi nedvno poloil v liste nasledujcu otzku:

"Komu verme? Roky som tal prce mnohch sluobnkov, ktor boli presveden, e koniec je blzko. Avak znovu a znovu sa mlili. Teraz si uvedomujem, e niektor sa snaia len preda knihu. Ale in si primne mysleli, e im Boh povedal, e koniec bude v naej dobe.

"Tak, komu verme? Ak sa ctim V roku 1980 sa mi zdalo, e sme blzko konca. Ale ak by som vybral investcie mojej rodiny v tom ase, boli by sme premrhali vek prleitos. Myslte si, e Amerika teraz stoj v tom istom bode, ako som si myslel vtedy, v roku 1980? Alebo budeme i tak, ako by sme mali pred sebou ete vea rokov, sn dokonca desaro?

"Ctim, e vy ste jeden z Boch hlasov v tejto krajine. Preto som si so zujmom pretal kad vau kze. tal som tie vau knihu, ktor nedvno vyla: Americas Last Call (Posledn povolanie Ameriky). Pem Vm, aby som sa sptal, ako poznme, i toto je koniec?

"Prve teraz mnoh udia zakladaj vek ivotn rozhodnutia na svojej viere vo V vzah s Bohom. Ja tie. Dvam tto tmu prichdzajcej krzy do pozornosti viac ne kedykovek predtm, pre to, v o verm o Vaom ivote s Pnom.

"Ja verm, e prkazy, ktor Boh dva svojim deom, by mali by vemi podobn. Inmi slovami, ak prve vstupujeme do obdobia vekho zmtku, s kolabujcim trhom a nedostatkom jedla a liekov, Boh by iste chcel, aby vetky jeho deti mali to ist poznanie o tom. On ns me usmerova jednotlivo, aby sme vykonvali rzne innosti, ale z hadiska tchto dleitch skutonost, vetci by sme v konenom dsledku mali vedie to ist. Tak preo o tom nevieme? A ako spoznme, ke Boh hovor k svojmu udu?

"Uvedomujem si, e iadam vysvetli viac, ako je (udsky) mon. Modlm sa za kadho z ns v tomto ase, aby sme mohli i poda Boej vle."

Nikdy som neveril, e som prorok. V skutonosti sa trasiem sa pred Pnom, ke poujem, e mnoh ndhern veriaci, ako tento mu, klad vek draz na to, o pem a kem. V mojich ostatnch rokoch sluby (mm teraz esdesiatsedem rokov) som sa snail zaklada vetko, o hovorm, na prorockom spojen s Psmom svtm a nie na vzich alebo hlase.

Jednako, tentoraz som bol celkom zlomen pred Bohom pre tieto veci, kriiac na z plnho hrdla: "Ach, Pane, kzal som dvadsap rokov, e sd je predo dvermi. Psal som knihy a vystrhal som pred budcou ekonomickou krzou vea rokov. A teraz vidm, e sa deje nieo plne in. Vidm prosperujcu Ameriku idcu bezstarostne svojou cestou. N nrod zabije viac ako p tisc nemluvniat za tde. mkame sa do hbok neuveritenej piny a vytlame a z kadej intitcie. Ako dlho ete, Pane?"

Ctim, e sa zo ma derie ten ist vkrik sklamania, ak Jeremi pozdvihol k Bohu. On tie strvil roky verne prorokujc skutonosti, ktor sa ete nesplnili. Krial: Ach, Pane, Ty si ma nahovral, a ja som sa dal nahovori; bol si silnej ne ja a zvazil si: Vysmievaj sa mi denne, kad lovek ma zosmieuje. Kedykovek hovorm, krim. Nsilie a zhuba! volm. Lebo slovo Pnovo mi je na potupu a na posmech kad de." (Jeremi 20:7-8).

Ale Jeremi nemohol presta napomna Bo ud. Aj ke sa jeho proroctv zdali by bezdvodn, on neprestal prorokova. Napsal: Nato som povedal: Nechcem viac poveda ani slovo o om, ani nebudem viac hovori v Jeho mene. Ale Jeho slovo bolo v mojom srdci ako pliv ohe, zmklo v mojich kostiach a bol som unaven jeho stlym zdiavanm, u nevldzem." (Jeremi 20:9).

Milovan, strvim mnoh hodiny zatvoren s Bohom, a Svt duch ma neustle uisuje, aby som nebol nevern vo varovan, ktor prinam. Sd nakoniec predsa prde na Izrael, presne tak, ako to Jeremi opsal. Ale prorok netvrd alebo nehovor, e Bo sd je potvrdenm platnosti jeho sluby. Naopak, Jeremi bol naplnen smtkom ako svedil, e sa jeho prorock slov naplnia.

Ctim ten ist ohe horiaci v mojej dui, ak ctil Jeremi. A stle viac, ne kedykovek predtm som presveden, e n nrod by mal by uvrhnut do zniujcej depresie. Bez ohadu na to, ako vysoko sa trh akci me vyvihn, bez ohadu ako neskutone by sa mohol vzmha, Amerika je jednako na okraji vekho pdu. Boh obrtil svoju tvr proti tomuto nrodu pre jeho krviprelievanie a povenos proti Jeho menu, a Jeho sd je primeran!

Ja aj tak akujem Bohu za mnoh zasbenia, ktor nm dal vo Svojom slove, aby ns chrnili a poehnvali Jeho ud prechdzajci vetkmi brkami. Spomenut zasbenia s v stredobode pozornosti mojej najnovej knihy Gods Plan to Protect His People in the Coming Depression.

Bo ud, ktor sa modl, sa nepotrebuje obva. Nemme sa trpi alebo hneva. N nebesk Otec m vetko pod kontrolou. Hoci vidm Jeho sd prichdza na n nrod, tem sa, pretoe viem, o n Pn zasbil vo Svojom slove.

Slva Bohu!

Pripjam niekoko zasben o ochrane, ktor s obsiahnut v mojej knihe.

alm 9:9-11
On bude sdi tento svet v spravodlivosti, rozsdi nrody v spravodlivosti. Pn bude tie toiskom deprimovanm, toiskom v ase senia. A t, ktor poznaj Tvoje meno bud v Teba dfa: pretoe Ty, Pane, neopust tch, ktor a hadaj.

alm 12:6-8
Pre tlak biednych, pre vzdych chudobnch urite povstanem! hovor Pn. Zachrnim toho, km bezbonk pohda. Pnove slov s ist slov: ako striebro pretaven v hlinenej peci, preisten sedemkrt. Ty ich zachov, , Pane, Ty ich ochrni pred tmto pokolenm navdy.

alm 16:7-9
Budem ehna Pna, ktor mi rad, moje vntro ma tie vyuuje poas noci. Predstavujem si Pna vdy pred sebou: pretoe On je po mojej pravici, nepohnem sa. Preto sa moje srdce raduje, a moja slva ples, ete aj moje telo spoinie v ndeji.

alm 17:7-8
Preuk mi Svoju obdivuhodn milos, , Ty, ktor zachrauje svojou pravicou tch, ktor Ti dveruj pred tmi, ktor povstvaj proti nim. Chr ma ako zrenicu oka, skry ma do tiea Svojich krdel.

alm 18:20
Vyviedol ma tie na vek priestranstvo; oslobodil ma, pretoe mal poteenie zo ma.

alm 20:7-10
Teraz viem, e Pn zachrauje svojho pomazanho; vypouje ho zo svojho svtho neba so zachraujcou silou svojej pravice. Niektor dveruj vojnovm vozom, a niektor koom: ale my si pripomname meno Pna, Nho Boha. Oni klesli a padli, ale my sme vstali, a pevne stojme. Zachr
, Pane! Nech ns kr pouje, ke budeme vola.

alm 22:5-6
Nai otcovia dverovali Tebe. Dverovali a Ty si ich vyslobodzoval. Kriali na Teba a boli vychvten: dverovali Ti a neboli zahanben.

alm 27:5
V ase senia ma skryje vo svojom stnku: skr
yje ma v skri svojho stnku; vyzdvihne ma na skalu.

---
Pouit s povolenm, ktor je uznan spolonosou World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Textov sbor + Czech & Slovak Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:

Tento datov soubor je vhradnm majetkem World Challenge. Neme bt pozmnn, nebo vydvn jinak. Me bt reprodukovn jen v celku a to bez jakchkoliv poplatk. Vechny reprodukce tohoto souboru mus obsahovat vydavatelsk prvo [nap., "Copyright (C)1999 by World Challenge"]. Tento soubor neme bt pouit bez povolen World Challenge, k dalmu prodeji nebo rozmnoovn za elem prodeje. To zahrnuje cel jeho obsah s vjimkou nkolika krtkch citt. Prosm uvete nsledujc zdroj prohlen: Copyright (C)1999 by World Challenge, Lindale, Texas USA.

Tento materil je vyhraden na osobn pouitie a nie na zverejovanie na inch web strnkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastn vhradn prva od World Challenge, Inc. na publikovanie tchto kzni na ich web strnke. Mete slobodne sahova, koprova, tlai a distribuova tento materil, pokia ho nebudete zverejova na inej Internetovej strnke. Avak mte urobi odkaz (link) na tto web strnku.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


ZAIATOK STRANY

N webmaster privta vae komentre a nvrhy.
Tto strnka bola naposledy zmenen: 11. janura 2000.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series