Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Diablov posledný termín!
(The Devil's Deadline!)


Textový súbor + Czech & Slovak Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

Od Davida Wilkersona
10. mája 1999
__________

“Beda tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, lebo zostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas.” (Zjavenie svätého Jána 12,12)

Ako učeníci Ježiša Krista majme sa neustále napozore pred úmyslami Satana, ktorý sa snaží zničiť nás. Preto Pavel hovorí, že musíme spoznať stratégiu a taktiku diabla: len aby sa nestalo, žeby Satan získal nad nami prevahu práve preto, že sme nepoznali jeho prostriedky. (Druhý list Korintským 2, 11)

Predchádzajúci úsek zo Zjavenia nám hovorí o tom, že Satan vyhlásil vojnu Božím svätým. Tak isto nás upozorňuje na skutočnosť, že diablovi ostávajú “posledné minúty” na to, aby dokončil svoje dielo: “vie, že má krátky čas” (Zjavenie svätého Jána 12,12).

A kým uprostred tejto polnočnej hodiny si mnoho kresťanov spokojne podriemkava, presne tak, ako to už Ježiš predpovedal, diabol nezaháľa v uskutočňovaní svojho hrôzostrašného diela a pripravuje sa na vojnu. Je celý besný z krátkosti času, ktorý mu ostáva na dokončenie diabolských plánov, a tak nedožičí svojim očiam odpočinku. Ako vždy pletie intrigy, hľadá si spôsoby, ako by mohol sužovať a ničiť Cirkev Ježiša Krista!

Kedy si vlastne diabol po prvýkrát uvedomil, že jeho čas sa chýli ku koncu? Azda v minulom storočí, keď začal pozorne sledovať znamenia časov? Alebo vari vtedy, keď sa obnovil Izrael a národ povstal proti národu? Možno to spoznal vtedy, keď sa začal prejavovať proces odpadávania kresťanov od viery? Alebo si to snáď náhle vyvodil z biblických odkazov na udalosti, ktoré budú sprevádzať Ježišov príchod po nevestu?

A keď to zistil, čo myslíte, zachvátila ho panika? Pobehoval sem a tam, aby na zemi rozdúchal bojisko, aby naplánoval proti Cirkvi šialenú bitku vedenú až do posledného dychu? Azda si povedal – čas sa míňa, musím sa poponáhľať, lebo mi zostáva len chvíľa do návratu Krista?

Kdežeby! Čas, v ktorom Satanovi odzvonia bol presne určený už pred storočiami. Dozvedáme sa o tom, keď čítame o veľkom dive, ktorý sa odohral v nebesiach. Týmto divom bol neuveriteľný boj,  ktorý sa strhol, keď sa Satan rozhodol usmrtiť Krista - dieťa:

“A ukázal sa veľký div na nebi: žena odiata slnkom, a mesiac bol pod jej nohami, a na jej hlave koruna dvanástich hviezd. A súc tehotná kričala v pôrodných bolestiach a trápila sa majúc porodiť.” (Zjavenie svätého Jána 12,1 - 2)

Slnko na tomto mieste predstavuje Boha. Žena odetá slnkom je nevestou Kristovou, inými slovami, reprezentuje Boží vyvolený ľud. (Na hlave má korunu z dvanástich hviezd, ktoré symbolizujú jednak dvanásť kmeňov izraelských, jednak dvanásť učeníkov.) Nakoniec sa dieťa narodí. Je ním Ježiš, vysloboditeľ. Text pokračuje ďalej:

“A ukázal sa aj iný div na nebi. A hľa, veľký drak červený, ktorý mal sedem hláv a desať rohov a na svojich hlavách mal sedem diadémov, a jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby, keď porodí hneď zožral jej dieťa.” (Zjavenie svätého Jána 12, 3 - 4)

V tejto časti textu je Satan zobrazený ako ten, ktorý čaká na zemi na narodenie dieťaťa – Krista, aby ho mohol zabiť. Koľkokrát len sa diabol pokúsil zožrať Ježiša! Najprv si Satan použil za nástroj Heroda a viedol tohto zvráteného kráľa k tomu, aby dal zavraždiť všetkých chlapčekov v Betleheme. Herodov nenormálny hnev bol spôsobený démonickou posadnutosťou, vtelením samotného diabla.

Možno vám to pripadá čudné – ak by bol Herodes posadnutý samotným Satanom, prečo ten mu potom neukázal to pravé dieťa – Krista? Prečo museli byť zavraždení všetci malí chlapci? Sám Pán oslepil Satanovi oči. V texte Zjavenia sa píše, že Boh ukryl Krista na určitý čas pred nepriateľom: “A porodila syna, chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom, a jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu” (Zjavenie svätého Jána 12, 5).

A text ďalej pokračuje: “A povstal boj na nebi: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; a bojoval i drak a jeho anjeli. A nezvládali ...” (Zjavenie svätého Jána 12, 7 - 8)

Túto vojnu vedie sám Satan proti Božiemu Synovi a je to diabol, kto utrpel porážku. Bol porazený krvou na kríži, prehral raz a navždy!

Navyše Satan stratil aj prístup do neba: “ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi.

A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním (Zjavenie svätého Jána 12, 8 - 9).

Len jeden moment a celé pôsobenie diabla na zemi zostalo ohraničené. V Knihe Jóbovej sa píše: “A stalo sa jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred Hospodinom, že prišiel medzi nimi aj Satan (Kniha Jóbova 1, 6). Diabol určite často prichádzal pred Boží trón, aby žaloval na bratov. Ale dnes ho už Boh nepočúva. Nemôže ďalej obviňovať Božie deti, pretože krv Kristova premohla všetky jeho lži! Ježiš, ktorý sa za nás teraz prihovára sa nemusí zapodievať vyvracaním Satanových obvinení. Pretože z Božieho hľadiska, víťazstvo na kríži ich všetky vymazalo.

Satan tak nanajvýš môže klamať vás, nenechajúc vám ani chvíľu oddýchnuť si od jeho obviňovačiek. Nemôže však už ísť žalovať pred nebeského Otca. Má zakázaný vstup do neba a všetky jeho ohovárania sú bezvýznamné!


Vojna zúri ďalej,
bojisko je teraz
presunuté na zem!


Veľká kozmická vojna sa už viac neodohráva priamo medzi Kristom a diablom. Ježiš si bezpečne sedí s nebeským Otcom mimo diablovho dosahu. Napriek tomu však Satan pokračuje vo vojenských operáciách proti Kristovi – teraz sú namierené na jeho semeno!

“A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedomie Ježiša Krista” (Zjavenie svätého Jána 12,17) .

Tá istá zúrivosť a pokúšanie, ktoré Satan namieril voči Ježišovi na púšti, sú teraz adresované všetkým, ktorí nasledujú Krista!

Peter nás upozorňuje: “Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev, a hľadá, koho by zožral. (Prvý list svätého Petra 5, 8).

Tento úryvok nehovorí o tom, že Satan si poletuje v kozme a vydáva príkazy svojim démonom. Naopak, čítame, že bol zvrhnutý na zem, keď ho Kristus porazil na kríži. Podľa toho je jeho kráľovstvo obmedzené v čase i v priestore.

(Duchovná zvrátenosť na vysokých miestach, o ktorej hovorí Pavel má do činenia s duchovnou skazenosťou vo vysokých vládnych funkciách a s odpadlíctvom vo vedení Cirkvi. Pavel píše, že Satanov duch koná cez mnohých, ktorí majú významné postavenie.)

Je potrebné zdôrazniť, že Satan nie je všemohúci, hoci si niektorí kresťania myslia opak. Jeho moc je obmedzená. Ježiš ho už porazil a pozbavil všetkej autority. A tak Satan nielenže nie je všemohúci, ale ani nedokáže čítať z mysle človeka. Nie je všadeprítomný, v tom istom časovom okamihu nemôže byť jednoducho rozpriestranený všade. Je fyzicky limitovaný – môže sa nachádzať v danom okamihu len na jedinom mieste.

Má však mocnosti a kniežatstvá temnosti rozložené po celej zemi. A jeho démonské hordy ho kŕmia informáciami – stačí, že len kývne alebo zavolá. Počujú vás, keď sa modlíte, vidia vašu poslušnosť Bohu. A to je práve to, čo rozpútava Satanov hnev voči vám.

Ak sa v citovanom úryvku zo Zjavenia (verš 12) píše, že on vie o tom, že jeho čas je krátky, nevzťahuje sa to na to obdobie pred návratom Krista na zem, v ktorom odchádza. Skôr sa to týka priebežných termínov, krátkych časových úsekov, ktoré diabol má na to, aby dovŕšil svoju prácu. Hovorí sa o krátkych intervaloch, počas ktorých musí pripraviť vojnu proti Božím svätým!

Ak chceme skúmať ďalej, čo to v diablovej situácii znamená, mať takýto krátky čas, musíme sa pýtať: Čo mu vlastne robíme napriek, že je na nás tak nahnevaný? Čo ho provokuje k tomu, aby nás zaplavoval celým pekelným arzenálom? Ako pociťujeme útoky mocností temna, ktoré sa nás pokúšajú zožrať?

Verím, že sú to tri typy nášho konania, ktoré vyvolávajú diablov hnev:


1. Satana nahneváme vždy,
keď sa v hĺbke srdca
priblížime k Bohu


Možno ste nedávno obnovili svoj sľub horlivo sa modliť. Alebo ste vyjadrili hlad po živote s Pánom v svätosti. Alebo, azda ste posvätili svoju myseľ a telo v živú obeť Bohu. A tak ste prehlásili – už nebudem žiť polovičato. Všetko, čo mám dávam Ježišovi!

Takéto rozhodnutia rozpália diablov hnev viac ako čokoľvek iné. Vie totiž veľmi dobre, že ktokoľvek odovzdá svoj celý život Bohu, stane sa veľkou hrozbou satanskému kráľovstvu. Pamätá si veľmi dobre na Petra, Pavla, Filipa a ďalších jednotlivcov, ktorí opustili dav a zvolali – chcem ísť Božou cestou! Vydali svoj život Kristovi a spustošili Satanovo kráľovstvo!

Diabol vie veľmi dobre, že ktokoľvek hľadá Boha celým svojím srdcom, nájde ho, vie, že modlitby svätých víťazia, že Boh prijme každú živú obeť, ktorá sa mu dáva celým srdcom i to, že tí, ktorí sú duchovne hladní, budú nasýtení.

Ale Satan pozná aj ten čas, ktorý medzitým uplynie od chvíle, keď vyslovíme modlitbu až po moment jej naplnenia. Milovaní, práve tento interval je ten krátky časový úsek, ktorý má Satan na to, aby konal! On pozná neodbytnú vdovu, ktorá volala dovtedy, kým nebola vypočutá. A vie, že podobne sa aj nám dostane odpovede v pravý čas. V čase medzi modlitbou a naplnením sa diabol pokúša zožrať nás – práve vo chvíli, keď čakáme na Pána!

Pravdou je, že Boh tiež vždy neskáče, keď my začneme volať – Pane, všetko Ti dávam. On vie, že posvätenie, odovzdanie sa, hlad po Kristovi sú z času na čas sprevádzané naším citovým pohnutím. Preto jeho Duch nereaguje, až dokým v nás nevidí pevné odhodlanie, nejaký dôkaz, že sa neodvrátime od túžby po Bohu, ktorú momentálne pociťujeme.

Aj Satan si tieto skutočnosti uvedomuje. Z toho, ako pozoruje náš život, vie veľmi dobre, kedy je naše rozhodnutie nasledovať Pána vážne a kedy nie. Keď vidí, že je to len povrchné, nemárni s nami ďalej čas. Nechá nás tak - v našom hriechu a v slabostiach. Ako náhle však vidí v našom srdci pravé odovzdanie, túžbu po slobode od hriechu, rozhodnutie vyzliecť sa z bláznovstva a obliecť si Krista, vtedy mu je jasné, že jeho čas je krátky. Vtedy vie, že má len krátky časový interval na uskutočnenie svojho diela - kým sa nevymaníme z jeho pazúrov a nezačneme kráčať v sláve, kým nezačneme používať vieru a žiť víťazne. Preto sa v týchto medzičasoch na nás začne zhadzovať celý pekelný arzenál.

V tomto vidíme príčinu, prečo toľko odovzdaných veriacich v tele Kristovom prechádza v súčasnosti ťažkými skúškami. V Zjavení 12 je posolstvo aj pre nás: Choď vpred, vykroč z letargie. Dávaj svoje telo Ježišovi ako živú obeť. Dôveruj Duchu Svätému, že ťa oslobodí z každej žiadostivosti. Celou svojou bytosťou hľadaj Boha. Ale buď rovnako pripravený čeliť životným skúškam, lebo Satan príde k tebe v celej svojej sile!

“A had pustil zo svojich úst za ženou vodu ako rieku, aby ju odniesla rieka.” (Zjavenie 12,15) Budete zaplavení strašnými pokušeniami, trýznení duchmi, únavou, depresiou, neverou, skľúčenosťou. Nepriateľ sa bude snažiť trápiť vás na tele, vo vašej mysli i v duchu!

Satan pozná vaše slabé miesta, oblasti, v ktorých najviac zápasíte so svojím telom, žiadostivosťou, pozná problémy vašej mysle, a práve na týchto miestach bude intenzívne pracovať proti vám. Pokúsi sa o to, aby vás odniesla rieka skúšok a pokúšaní, urobí všetko preto, aby vás dostal dole. Doháňa ho k šialenstvu, keď vás vidí stáť na pokraji víťazstva a  vie, že jeho čas je už krátky!

Tragédiou je, že napriek tomuto krátkemu času má Satan pri nás často úspech. Mnohí veriaci sa vzdávajú boja, odovzdávajú sa pokušeniu a depresiám. Veria Satanovým lžiam podľa ktorých nie sú dobrí, sú nečistí a nikdy nebudú slobodní. A tak ich viera stroskotá.

Pravdou je, že takéto lži nikdy nedostihnú Božie uši. Nedovolí, aby čokoľvek satanské prišlo do nebies. Tak aj my by sme mali umlčať diabolské lži vierou v to, čo pre nás Kristus vykonal na kríži!


2. Ďalší termín dostáva Diabol,
akonáhle poslúchneme
a nasledujeme naše nové povolanie
do nejakého úradu alebo služby


Môžete sa opýtať kohokoľvek, kto bol povolaný k tomu, aby vykročil a začal pracovať na novom diele pre Božie kráľovstvo, a povie vám, ako sa Satan voči nemu rozbesnil a začal proti nemu chrliť utrpenie za utrpením.

Diabol ti načúva. Počuje aj to, ako si Bohom vyzvaný k novému kroku viery. Modlíš sa za to, hovoríš o tom s inými, niekoho si vyhľadal, aby ti v tejto otázke poradil. Vo chvíli, keď Satan počuje tvoje “áno” Bohu, vie, že má už len krátky čas na to, aby do koreňa zničil tvoje povolanie!

Nebolo tomu inak ani v Kristovom prípade. Zakrátko po tom, ako bol pokrstený, holubica sa objavila nad jeho hlavou a zaznel hlas z neba, ktorý ho vyhlásil za baránka Božieho, Spasiteľa sveta, pobral sa Satan do práce. Vedel, že na celú akciu má len štyridsať dní a nocí, aby mohol schvátiť Ježiša a zastaviť jeho poslanie. Pracoval horúčkovito, naplno využíval každú pekelnú pascu a manéver.

Akonáhle Ježiš prehlásil Petra za skalu viery, Satan sa ponáhľal hodiť učeníka na skúšobné sito a viedol ho k nevere a zrade. Vedel, že musí rýchlo zasiahnuť do Petrovho života, aby predbehol naplnenie Ježišovho prehlásenia o tomto učeníkovi. Ale nastražené pokúšanie sa nakoniec minulo úspechu, pretože jedného dňa človek-skala zaútočil na strach Satanovho kráľovstva!

Poznám dobre “slasti” týchto pekelných nájazdov. Práve v tomto období sa dostávam nad hladinu z jednej z najboľavejších skúseností v mojom živote. Všetko sa strhlo len kvôli tomu, že som nedávno vstúpil do novej služby, do ktorej ma Boh povolal.

Strávil som veľa času na modlitbách, vnímal som Božie povolanie, v ktorom rozšíril moju službu o poslanie hovoriť k pastorom po celom svete. (Neopúšťam službu v zbore - Times Square Church, ani túto službu – rozosielať posolstvo po internete. Som len vedený Duchom Svätým k tomu, aby sa rozšírila moja služba aj o ďalší aspekt.) Na túto jar som naplánoval stretnutie pastorov zo štyroch krajín – z Francúzska, z Rumunska, Poľska a Macedónska. Toto stretnutie by malo zoskupiť pastorov zo všetkých etnických skupín, ktoré žijú navzájom v nepriateľstve – srbských pastorov s albánskymi, pastorov z Kosova a balkánskych krajín. Títo ľudia by mali spolu stáť pred Kristom v uctievaní, v láske k nemu i voči sebe navzájom.

Akonáhle som naplánoval toto stretnutie, Satan vyrazil do útoku. Až do tej chvíle som prekypoval zdravím. Náhle som sa fyzicky úplne zložil. Stačilo niekoľko hodín a bol som taký slabý, že som ledva vládal chodiť. Mal som ostré vnútorné bolesti aké bývajú pri ľadvinových kameňoch. Čoskoro na to sa na bruchu objavili pľuzgieriky. Môj priateľ lekár mi povedal, že mám pásový opar. Je to choroba vyvolaná vírusmi ovčích kiahní. Čím ste starší, tým horšie ju prekonávate. (Mne už minulo šesťdesiat.) Čakali ma dlhé týždne bolestí, lieky mi nezaberali. Vyrážky sa mi zapálili, nemohol som spávať.

Zdalo sa, že sa diabol dobre zabáva a vysmieva sa mi: “Tak čo? Ešte chceš pokračovať v tejto novej službe? Veru nebudeš, ak ti ja nepomôžem!

Napriek tomu teraz píšem toto posolstvo. Po týždňoch mojej bolestivej “extázy” mi zápal úplne zmizol. Pán ma pozdvihol a dal mi novú silu. Celé súženie spôsobil diablov duchovný útok.

Po mnohých rokoch služby môžem povedať, že to takto prebieha vždy. Zakaždým, keď prijmem nové povolanie od Pána, nasleduje reťaz démonských útokov. Zväčša sú namierené proti mojej žene Gwen a proti mojim štyrom deťom. Diabol sa ma často pokúša zastrašiť. Vyhráža sa mi: “Každé “áno” Bohu ťa bude stáť manželku, deti, alebo tvoje zdravie.”

Na konci osemdesiatych rokov, keď som sa presťahoval do New Yorku, aby so založil Times Square Church, objavili Gwen ďalší nález rakoviny prsníka. Musela podstúpiť nebezpečnú operáciu a po nej nasledovali obavy, či sa chirurgom podarilo vybrať celé nádorové ložisko. V deň, keď sa Gwen vrátila z nemocnice, sme dostali telefonát z Texasu – našej dcére Bonnie zistili rakovinu. Mala len tridsať percent nádeje na prežitie.

Počul som ten diabolský smiech: “ Tak čo? Ešte si myslíš, že sa ti podarí založiť v New Yorku zbor? Dobre si to premysli, kazateľko!”

Satan sa snaží zastrašiť a znechutiť podobnými lžami každého jedného Božieho služobníka. Dnes je Gwen zdravá a silná a Bonnie už desať rokov žije bez známky rakoviny. Ani ja už neviem o žiadnej fyzickej bolesti.

Diabol k nám prichádza s takýmito ťažkými skúškami, lebo vie veľmi dobre, že má iba chvíľu na to, aby zničil Božie plány. Ale my sa ho nemáme čo báť!

John Knox nám slúži ako dobrý príklad toho, ako možno odraziť satanské lži. Knox bol jedným z najmocnejších kazateľov v Británii. Jeho strašné kázne roztriasli aj kráľov a kráľovné. Žil spravodlivo tak, aby jeho život bol svedectvom evanjelia, ktoré kázal. A v tomto nekompromisne vytrval až do konca.

V posledných rokoch života bol Knox nevyliečiteľne chorý. Satan stál pred ďalším termínom. Tento muž privádzal peklo do zúrivosti aspoň tak, ako apoštol Pavol. A tak diabol vytrielil, aby stihol v tom krátkom časovom limite poslať Knoxa do večnosti s neverou a strachom v srdci.

Knox napísal: Celý môj život bol preverovaný skúškami a útokmi Satana. Ale skúška, ktorou prechádzam teraz, ma prikvačila najstrašnejšie. Diabol sa snaží pohltiť ma a zlikvidovať. Mnohokrát predtým mi pohodil pred oči moje vlastné hriechy. Pokúšal sa ma lapiť do pasce návnadami tohto sveta. Ale Duch vždy zneškodnil všetky tieto útoky. Teraz však útočí iným spôsobom. Prefíkaný diablisko sa ma snaží presvedčiť, že si večný život v nebi vyslúžim mojou vernosťou v službe.

Knox vedel, že spasenie pochádza iba z viery. Kázal túto zvesť po celý život, jasne prehlasoval, že nikto nedosiahne spásu vlastnou spravodlivosťou, že nezáleží na tom, koľko dobrých skutkov človek urobil. A napriek tomu všetkému sa Satan predsa len pokúšal lapiť tohto kazateľa na jeho vlastnej vernosti.

Skôr, než Knox umrel vydal svedectvo: “Nech je požehnaný Boh, ktorý mi dal možnosť zlomiť a zneškodniť tento strašný šíp Božím Slovom. Z milosti Božej som, kým som, a to nie ja , ale Boh vo mne. Skrze Ježiša Krista som obdržal toto víťazstvo. Pokušiteľ sa ma už v tom krátkom čase, ktorý mi zostáva nebude môcť viac dotknúť. Čoskoro zamením tento smrteľný život za blahoslavenú nesmrteľnosť skrze Ježiša Krista.

Vďaka Bohu za svedectvo Johna Knoxa! Božie Slovo použil na to, aby sa mohol postaviť proti Satanovi a Pán ho vyslobodil. Odišiel domov do slávy vo viere, spievajúc chvály Bohu.


3. Diabol je v časovom
strese aj pri tých, ktorí
prišli ku Kristovi, aby boli
spasení a vyslobodení
zo Satanovej moci


Možno, že sa vás nasledujúcimi slovami nepríjemne dotknem. Biblia však hovorí veľmi jasne: Ak si otrokom žiadosti, ak žiješ v hriechu bez Ducha Kristovho v srdci, si sám dieťaťom diabla. Ježiš hovorí: “Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca.” (Ján 8,44) Hovorí, že Satan ovláda tvoj život. Preto tvojím otcom nemôže byť Boh ale diabol. Patríš do rodiny nepriateľa, nie do Božej! Samozrejme, Kristus hovoril tieto slová zástupu nábožensky zaslepených ľudí, ktorí si mysleli, že sú v Božích očiach dobrí. Naoko boli čistí a zbožní, ale v ich vnútrach sídlila žiadostivosť, zmyselnosť, telesnosť, chamtivosť.

Aj deti diabla trpia chorobou – chorobou hriechu. Čím hlbšie človek padol do hriechu, tým vážnejšou sa choroba stáva. Vyvrcholí vtedy, keď hriech z ničoho nič stratí svoj obal rozkoše a ukáže sa jedovaté jadro nudy a prázdnoty.

Ochorenie hriešnosť priviedlo známu televíznu hviezdu pred niekoľkými týždňami k spáchaniu samovraždy. Tento herec bol obsadzovaný do najpopulárnejších seriálov a mal pri všetkom šťastie. Pred samovraždou ešte podpísal zmluvy na úlohy v nových filmoch a dal si schôdzku s jednou nádhernou herečkou. Tešil sa sláve, šťastiu a dobrému zdraviu.

A potom našli jeho mŕtve telo v lacnom porno-hoteli. Zjavne ho žiadne z potešení sveta neuspokojili. Život sa mu stal prázdnym, nezmyselným a samovražda nakoniec urobila bodku za týmto trápením. Zomrel na chorobu hriešnosti.

Ak ste doposiaľ ešte nikdy neodovzdali Ježišovi život, diabol vás úplne ovláda. Vedie a riadi váš život. Ale možno že teraz Satan vidí, že prichádza do vášho života zmena a vie, že stráca vládu nad vami. Pre vás už hriech stratil svoju sladkosť. Nechodíte už na miesta, ktoré okupuje, aj keď ste tam predtým boli častým hosťom. Netúžite už po partii. Peniaze a majetok vás neuspokojujú, rovnako ani sex. Prázdnota vo vás narastá.

A zrazu čítate toto posolstvo. Možno sa vo vás prebudí ochota čítať si Bibliu. Nikto vás to nenúti urobiť, len niečo vo vašom vnútri vás k tomu nabáda.

Milý človeče, práve teraz Ježiš klope na dvere tvojho srdca a diabol o tom vie. Ten, ktorý klope, je Kristus. Satan má najväčšiu hrôzu z toho, že otvoríš Kristovi.


Od chvíle, ako diabol počul klopanie
na dvere tvojho srdca, až po okamih,
kedy otvoríš a prijmeš Krista,
celé peklo zachváti panika!


Diabol vie, že mu ostal krátky čas na to, aby ťa spracoval. A tak sa pokúsi o všetko, len aby ťa mohol zastaviť pred otvorením srdca Bohu. Lukášovo evanjelium nám podáva svedectvo o otcovi, ktorý priniesol k Ježišovi syna posadnutého démonom. Kristus tomu otcovi povedal: “Doveď sem svojho syna! A keď ešte len prichádzal, trhnul ho démon a silne ním zalomcoval.” (Lukáš 9,41-42) Slovo zalomcoval znamená strašne, neovládateľne zatriasol.

Tento mladík prišiel ku Kristovi, aby bol oslobodený, prenesený z kráľovstva temnosti do kráľovstva svetla. Diabol videl, že stráca svoju ďalšiu obeť. Od zúrivosti hodil mladíka o zem. To bol jeho posledný násilný prepad. Chcel ho zabiť a uchvátiť jeho dušu skôr, než ho Ježiš oslobodí.

Satan sa pokúsi a podobné útoky aj dnes. Kedykoľvek sa priblížite ku Kristovi, pokúsi sa posledný krát o ničivý útok. Podvrhne vám pred oči tie najlákavejšie pokúšania. Pokúsi sa zraziť vás na zem lžami, povie vám, že nikdy nebudete slobodní od hriechu a žiadosti. Bude vás presviedčať, že navždy ostanete v jeho moci, nikdy nebudete Boží!

Ale dovoľte, aby som vám pripomenul: Ak sa okamžite začnete približovať k Bohu, Satan zostane bezmocný. Nemôže totiž zastaviť nikoho, kto sa obrátil ku Kristovi. Ani démonom posadnutému mladíkovi nemohol zabrániť, aby sa dostal k Ježišovi. Kristus urobil len nasledovné: “Ale Ježiš pokarhal nečistého ducha, uzdravil mládenca a oddal ho späť otcovi.” (Lukáš 9,42)

Jakub hovorí: “Sprotivte sa diablovi a utečie od vás. (Jakub 4,7). Tak ako teda možno odolávať nepriateľovi? Jedine vierou! Jednoducho prísť k Ježišovi a dôverovať mu, že vás vytrhne zo Satanových pazúrov. “Ktorému postavte sa na odpor, pevní vo viere (Prvý list Petrov 5, 9).

Už dnes môžeš byť oslobodený. Možeš Satanovi odvetiť: “Vieš, keď som skončil čítanie tohto posolstva, rozhodol som sa stať slobodným človekom. Ježiš je mojím Spasiteľom a On sa rozhodol, že ma vyslobodí z každej žiadosti a hriešnej vášne. A toto všetko sa naplní, pretože to povedal On! ”

Môže sa stať, že od tej chvíle sú pred vami ťažké časy. Ale o to jasnejšie bude nad vami žiariť slávne slnko vášho nebeského otca!

---
Použité s povolením, ktoré je uznané spoločnosťou World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Textový súbor + Czech & Slovak Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:

Tento datový soubor je výhradním majetkem World Challenge. Nemůže být pozměněn, nebo vydáván jinak. Může být reprodukován jen v celku a to bez jakýchkoliv poplatků. Všechny reprodukce tohoto souboru musí obsahovat vydavatelské právo [např., "Copyright (C)1999 by World Challenge"]. Tento soubor nemůže být použitý bez povolení World Challenge, k dalšímu prodeji nebo rozmnožován za účelem prodeje. To zahrnuje celý jeho obsah s výjimkou několika krátkých citátů. Prosím uveďte následující zdroj prohlášení: Copyright (C)1999 by World Challenge, Lindale, Texas USA.

Tento materiál je vyhradený na osobné použitie a nie na zverejňovanie na iných web stránkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastní výhradné práva od World Challenge, Inc. na publikovanie týchto kázni na ich web stránke. Môžete slobodne sťahovať, kopírovať, tlačiť a distribuovať tento materiál, pokiaľ ho nebudete zverejňovať na inej Internetovej stránke. Avšak môžte urobiť odkaz (link) na túto web stránku.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.
®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

ZAČIATOK STRANY

Náš webmaster privíta vaše komentáre a návrhy.
Táto stránka bola naposledy zmenená 11. januára 2000.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series