Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Fullkommen Rettferdighet, Din Arv - Gjør Krav på Den!

(Perfect Righteousness, Your Inheritance - Claim It!)


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Av David Wilkerson
19. August 1996.
________________

Det finnes bare en slags rettferdighet som Gud anerkjenner - og det er fullkommen rettferdighet! Ingenting annet vil bli stående for hans nærvær på Dommens Dag. Dersom vår rettferdighet ikke er fullkommen, så kan han ikke frelse oss, rettferdiggjøre oss, anerkjenne oss og godta oss.

Men finnes det allikevel noen som er frekk nok til å tro at han kan stå foran Jesu Kristi trone og frembære noe av sine egne ting - gode gjerninger, god oppførsel, alle 'bør og ikke bør' han har iakttatt - og kalle det fullkommen rettferdighet? Nei - aldri! En slik mann vil finne ut på den dagen at han kun er ikledd skitne filler!

Det finnes to typer rettferdighet. Først kommer menneskets rettferdighet. Denne rettferdigheten er en kamp på liv og død for å holde seg borte fra fristelser - en kamp med bare delvise seire og mange forferdelige nederlag. Den består av store kraftanstrengelser for å gjøre godt, til å unngå det onde, å behage Gud ved å reise seg fra fall og prøve å gjøre det godt neste gang. Jeg tenker på den gamle gospelmelodien: "Prøv meg en gang til, Herre," sier den. "Herre, jeg har sviktet - vær så snill, prøv meg en gang til!"

Men når det kommer til stykket er en lovisk, menneskelig rettferdighet et forferdelig strev blandet med kvaler. Hver gang fristelsen vendes til nederlag faller vi ned i den komplette motløshet, som om Gud har forlatt oss fullstendig. Vi blir fanget i en endeløs sirkel av synd og bekjennelse, synd og bekjennelse .... Vi føler oss alltid utilpass i Guds nærhet, og er stadig oppmerksomme på at vi har gjort ting som er gale. Vi føler at vi aldri kan nå opp til Guds rettferdighets målestokk.

Mange kristne har aldri blitt satt virkelig fri fra denne kampen. Apostelen Paulus sier om disse: "... de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand." (Rom. 10:2). Med andre ord: "Disse menneskene mener det godt. De elsker virkelig Gud og prøver å behage ham. Men de har ingen kunnskap om det han har sørget for dem i Jesus Kristus!"

"Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, gav de seg ikke inn under Guds rettferdighet." (vers 3).

Gir du deg inn under Guds rettferdighet i Jesus Kristus? Eller tror du fremdeles at du på ett eller annet vis er i stand til å forme, flikke og arbeide på deg selv, slik at du til slutt kan si: "Jeg er O.K. Herre. Jeg kan virkelig ikke komme på noe som er galt i mitt liv."

Sannheten er, selv om du har holdt 99 prosent av budene - selv om du bare har brutt et lite punkt - så vil du fortsatt være dømt innfor Gud! Du har ingen rettferdighet som han kan godta. Selv om ingen kan sette fingeren på noe i ditt liv, må allikevel hver eneste handling fremdeles komme fra et absolutt rent hjerte som springer ut fra Guds rene kjærlighet. Hvis ikke kan du ikke bli godtatt av God!

Paulus' ønske var å: " ... og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen." (Fil 3:9).Det Finnes en Rettferdighet
Som Helt og Fullt er Godtatt av Gud -
Og Som er Tilgjengelig for Hver Troende!


Den eneste rettferdighet som er akseptabel i Guds øyne er den fullkomne rettferdigheten til Jesus vår Herre. Og det er en rettferdighet som bare kan fåes ved tro!

Forfatteren av Hebreerbrevet presenterer oss for sannheten om at denne rettferdigheten er alle troendes arv. Det er noe Jesus har etterlatt oss, noe som tilhører oss, en arv:

"Ved tro bygde Noah, i hellig frykt, en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett. Ved den fordømte han verden, og ble arving til rettferdigheten av tro." (Heb. 11:7).

Noah ble ikke en arving ved å bygge arken, men ved det han trodde og forkynte. Han grep denne kunnskapen om rettferdighet som Gud hadde åpenbart for ham - en rettferdighet som er ved tro - og han ble arving til en fullkommen rettferdighet!

Kjære, du og jeg ble overgitt en stor arv da Kristus forlot jorden. Han etterlot oss en tittel og et skjøte til sin egen fullkomne rettferdighet. Jesus levde selvfølgelig i absolutt fattigdom mens han var på denne jorden; han eide ingen eiendom, ingen penger. Men han etterlot oss rikdommer større en diamantgruvene i Sør-Afrika, større en oljefeltene i Midt-Østen, større en gullet og sølvet som ligger begravet under Amerikas fjell. Jesus ga oss en arv som kan gjøre oss langt rikere enn noen person på jordens overflate. Det er arveretten til en fullkommen rettferdighet som tillater oss å stå fremfor Gud uten å bli dømt!

Med en gang du forstår denne arven, så kan du stå imot enhver djevel og demon i helvete. Satan vil ikke være istand til å anklage deg foran Faderen, foran dine brødre, for din egen samvittighet - fordi du er en arving til Jesu' Kristi fullkomne rettferdighet!

Da Elias dro opp til himmelen så overlot han kappen sin til Elisja. På samme måte etterlot Jesus sin egen kappe til oss da han dro opp til Faderen - sin egen fullkomne rettferdighet! Han kastet den om våre skuldre, like sikkert som Elias kastet sin kappe om Elisja. Profetens handling var et skyggebilde på det som skulle skje da Jesus ble tatt opp til Faderen. Vi er i sannhet arvinger til en vidunderlig kappe av rettferdighet som dekker oss fullkomment - og gjør oss akseptable i Guds hellige nærhet!

Denne kappen er vår arv - og Gud forventer at vi skal verdsette den! Han forventer at vi skal søke etter den, for å bli villige mottakere av hans arv. Du husker kanskje hva som skjedde da Kong Akab kom mot Nabot og begjærte hans vingård. Nabot satte slik pris på sin vingård at han avviste Akabs tilbud om å kjøpe den med å si: "Måtte Herren forby at jeg skulle gi deg min fedrearv!" (1.Kong. 21:3).

Han sa: "Gud forby at noen skulle ta fra meg arven min. Den tilhører meg!"

Jeg tror det viktigste du kan søke etter fra Gud for ditt liv er forståelsen av at arven er din - og at den venter på å bli gjort krav på! Kunnskapen om Jesu' fullkomne rettferdighet vil sette deg på en klippe som ingen kan rokke. Den vil gjøre slutt på alt ditt nytteløse strev og stille deg rettferdiggjort og godtatt i Guds nærvær.

Nå, dersom Gud har sørget for slik en arv til deg - hvorved du kan stå foran ham med en fullkommen rettferdighet i Jesus Kristus - da burde du ønske å ha den! Den skulle være en arv som ingen kan ta fra deg. Ingen djevel skulle være i stand til å lyve den ut av din ånd. Intet menneske skulle være i stand til å stjele den fra deg. Ingen følelse burde tappe deg for den.

Fordi Gud sa det, så må du gjøre krav på den! Du trenger å lete etter den, søke etter den, ikke tillat din sjel å ha noen ro før du får slått kloen i den. " ... Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!" (Matt. 6:33).Da Gud Skapte Adam,
Så Visste Han at Adam Ville
Misbruke Sin Frie Vilje og Synde!


Gud visste at Adam ville misbruke sin frie vilje, og føre opprør, synd og død over hele menneskeslekten. Gjennom én manns synd ble hele menneskeheten stående innfor Gud som syndere.

Men Gud elsket oss - og fra verdens grunnvoll ble lagt hadde han en plan hvorved den syndige menneskeslekten kunne bli forsont med ham og godtatt som rettferdige i hans nærvær. Gud fortsatte faktisk å oppsøke menneskene - men mennesket gjemte seg fordi dets samvittighet dømte det. Men Herren, i sin uendelige visdom som var fra begynnelsen hadde hele tiden en plan. Den planen var å gi sin egen kjære Sønn som et offer, for å kjøpe oss fri fra synden!

Rettferdigheten krevde en straff for synden: " ... Den som synder, skal dø." (Esek. 18:4). Og den straffen - døden - ville bli betalt av Jesus på Korset, med hans eget blod. Gud sa at han ville sanke de samlede syndene til hele menneskeheten - i hver eneste generasjon - og belaste sin Sønns konto for skylden. Jesu ville bli offerlammet. Bare da ville Guds rettferdighet bli tilfredsstillt!

Derfor, slik synden ble lagt på hele menneskeheten av et menneske, slik ble nåden gitt til oss alle ved et Menneske : "For likesom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet." (Rom. 5:19).

Ved Adams synd, ble vi alle gjort til syndere. Og ved Jesu' offer ble vi gjort rettferdige. Jesus betalte løsepenger for oss - han betalte prisen - slik at djevelen ikke ville ha noe krav på dem som omvender seg og stoler på Kristus og hans fullbrakte verk.

Nå visste Gud hele tiden at mennesket ikke kunne holde eller oppfylle hans guddommelige lov. Han hadde opprettet loven for å bringe orden til menneskerasen, for at vi ikke skulle ødelegge oss selv. Loven var for vår egen beskyttelse; den kom for å få oss til å forstå at i vår egen styrke og rettferdighet kunne vi ikke stå fremfor en hellig Gud. Loven var et speil Gud hold opp foran oss og sa: "La meg vise deg hva jeg forventer, hva min rettferdighet krever. Her er min lov - og her er punktene hvor dere har sviktet - hvor dere lever i synd! Dere har strøket på dette punktet, dette punktet, dette punktet .... Ingen er rettferdig nok til å oppfylle min lov!"

Fariseerne prøvde å oppfylle loven. De fulgte mer enn 600 forskrifter, fra vasking av hender og kar til å nekte å røre ved en vantro. De prøvde å følge hele loven - i tro på at de en dag kunne stå fremfor Gud og si: "Jeg har holdt alle dine lover. Jeg gjorde dette, dette og dette. Nå er du forpliktet på å frelse meg."

Men ingen kan forvente at han skal fortjene rettferdiggjørelse for sine gode gjerninger. Guds Ord svarer: "Dersom du har sviktet på bare ett punkt i loven, så har du brutt hele loven!" Dersom du forventer at Gud skal godta deg for din gode oppførsel - dine gode gjerninger, din selvfornektelse, dine lidelser - glem det! Du vil aldri være i stand til å holde hele loven.

Jesus kom til jorden fordi vi ikke kunne møte rettferdighetens krav om å oppfylle loven - og han oppfylte fullkomment Guds lov, ned til den siste bokstav. Han sviktet aldri på ett eneste punkt i den - og alt gjorde han i det aller reneste motiv; kjærlighet. "Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle." (Matt 5:17).

Da Jesus steg opp til Faderen, så presenterte han for ham en helt fullkommen rettferdighet. Hans fullkomne lydighet hadde oppfylt alle lovens krav. Og hans blod ble fremstilt som full betaling for våre synder. Her sto en mann i Guds nærhet som hadde en fullkommen rettferdighet - og var derfor godtatt av Faderen.

Derfor hadde Satan ingen anklager mot Jesus: " ... denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg." (Joh 14:30). Jesus sa: "Djevelen kan ikke peke på noe i meg. Jeg oppfylte loven - jeg betalte syndens pris med mitt eget blod - og jeg står nå fremfor Faderen i fullkommen rettferdighet!"

Og nå, på grunn av hans offer, kan ingen av lovens anklager bli brukt mot oss!Gud Kan ikke Godta
Noen Annen Rettferdighet
Enn Kristi Fullkomne Rettferdighet!


Det er umulig for Gud å godta noen annen rettferdighet enn Kristi rettferdighet. Intet annet menneske kan noensinne oppfylle kravene; ingen person kan vandre den samme vei eller betale den samme prisen som han gjorde. Bare Jesu rettferdighet vil holde fremfor Gud: " ... Vi ble som den urene alle sammen. All vår rettferdighet ble som et urent klesplagg. Som løvet visnet vi alle sammen, og som vinden førte våre misgjerninger oss bort." (Jes 64:5).

Dette emnet om å forstå hvordan Gud rettferdiggjør sitt folk er ikke for spebarn. Det er sannhet for fullvoksne troende! Men så mange kristne er fremdeles spebarn og drikker melk. Alt de forstår er tilgivelse for sine synder. Så få går videre til den faste føden: Ordet om rettferdighet!

"For den som ennå får melk, er ukyndig i rettferds ord, han er jo et barn. Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt." (Heb. 5:13-14).

Melk er for barn - og barn trenger stadig oppmerksomhet! De føler seg tilpass bare når mor er i rommet. Og når mor går, så skriker de ut i frykt. De må være i stand til å se henne, føle henne, ta på henne for å føle seg trygge.

På samme vis er den troende som fortsatt lever på melk i stadig frykt for sin frelse. Han har aldri fred i forholdet til den himmelske Far. Istedet er han alltid på vakt, og tror at Gud er rede til å sende ham til helvete hver gang han svikter. Han kjenner ikke til og forstår ikke sin stilling i Kristus - og derfor kjenner han aldri Guds fred. Han kan ikke tro at Gud er helt og fullt forpliktet på å frelse og bevare ham.

Paulus sier at det er fast føde tilgjengelig for oss - føde som får oss til å vokse i modenhet, til å bli menn og kvinner i Kristus, til å utvikle oss til fullkommen skikkelse som troende. Kjære, denne faste føden er sannheten om Kristi fullkomne rettferdighet! Å forstå den gjør at du kan forbli trygg i din frelse. Du trenger ikke å frykte at Gud vil forlate deg hver gang du glir og faller. Nei - du vil ha seier!

Men dersom du ikke har denne sannheten, så vil djevelen leke jojo med følelsene dine. Han vil lyve til deg og dytte deg omkring. Dersom du ikke har denne sannheten som et fundament under alt du tror, så vil ingenting være rett i din lære, din teologi, ditt liv. Du kan ikke engang lyde Gud før du forstår den!

Du må bli overbevist om at ingenting du noensinne vil gjøre vil skape en akseptabel rettferdighet innfor Gud. Det må komme fra en annen kilde! Når jeg står ved dommersetet, så har jeg intet annet forsvar enn Jesu Kristi rettferdighet.Hvordan Kan Kristi Rettferdighet
Bli Vår Egen Rettferdighet - Slik at
Vi kan Bli Godtatt i Guds Nærvær?


Vi vil aldri bli rettferdiggjort eller godtatt som hellige og rettferdige for Gud, dersom vi ikke står foran ham med Kristi fullkomne rettferdighet som vår egen. Tross alt er det den eneste rettferdighet Gud noensinne vil anerkjenne. Så hvordan kan vi motta Kristi fullkomne rettferdighet?

Den blir vår ved tilregnelse. Vår himmelske Far tilregner oss den gjennom vår tro. "Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger ..." (Rom 4:6).

Paulus siterer David som sier: "Det rikeste, mest velsignede, mest fredfulle menneske på jorden er det som forstår at han har en fullkommen rettferdighet tilregnet seg - uten gjerninger!"

"Men på Guds løfte tvilte han (Abraham) ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro, idet han gav Gud ære ... Derfor ble det også regnet ham til rettferdighet. Men ikke bare for hans skyld er det skrevet at det ble tilregnet ham. Det er skrevet også for vår skyld som skal få rettferdigheten tilregnet ..." (Rom. 4:20-24).

Denne rettferdigheten må bli tilregnet oss. Den blir ikke tilført oss. Med andre ord, Gud tømmer den ikke bare inn i oss. Nei - den blir aldri vår rettferdighet; det har ingenting å gjøre med hva vi har gjort eller oppnådd. Det er alltid hans rettferdighet, tilregnet oss - kreditert vår konto.

Ordet tilregnet betyr "å akte på eller skatte, å anse, å tillegge en person noe han ikke har, å regne med eller kreditere noe til ens konto." Når Jesus tilregner sin rettferdighet til oss, så ser Gud på den som om den er vår egen. Nei, vi fortjente den ikke. Kristus gjorde alt - og han legger den til vår konto!

Denne tilregnelsen kommer ved tro alene. Vi kan ikke arbeide for den eller fortjene den på noe vis. Men på grunn av vår tro på Jesus og hans frelsende verk, så krediterer Herren oss Kristi rettferdighet - og vi blir ansett å være fullkomne i ham. Det er riktig - du og jeg blir godskrevet med den samme rettferdighet som Jesus ervervet her på denne jord. Ved å bekjenne våre synder og ha tro på ham, så står vi innfor Gud med en tilregnet rettferdighet. Og det er en fullkommen rettferdighet som er av tro og ikke av gjerninger:

Jeg spør deg: Finnes det noe godt i deg som ville få Gud til å sende sin Sønn for å dø for deg? Nei - det var en handling fullstendig av nåde og barmhjertighet! Gud tok selv initiativet. Vi var syndere, fiender, motstandere av ham. Men, selv da sendte Gud sin enbårne Sønn for å ta bort alle våre synder. Alt var av nåde!

"Det er skrevet også for vår skyld som skal få rettferdigheten tilregnet, vi som tror på ham som oppvakte Jesus, vår Herre, fra de døde." (Rom 4:24). Å, hvilken vidunderlig ting troens kraft er!

Først forteller Guds ord oss at Kristus betalte for menneskehetens synd på korset med sitt eget blod; at han oppfylte loven og fjernet forbannelsen; at han frikjøpte oss fra helvetes og djevelens krav på oss; at han levde et syndfritt liv og holdt loven på alle punkter; og at han vil fremstille oss for Faderen med en fullkommen rettferdighet.

Så forteller ordet oss at vi kan få Kristi fulkomne rettferdighet godskrevet oss - at Gud vil betrakte oss som fullkomment rettferdige i Jesus - dersom vi bare vil tro det han har oppnådd for oss! Vær så snill å forstå - jeg taler om de som har omvendt seg fra sine synder.

Å, hvordan mitt kjød viker tilbake for enkeltheten og lettheten i det hele! Kjødet roper: "Nei! Det kan ikke være så lett. Jeg må hjelpe - jeg må betale noe. Tross alt så har jeg fremdeles problemer i livet mitt. Jeg kjemper fremdeles med synden. Jeg har ennå ikke kommet til det punktet hvor jeg tror at Gud har behag i meg. Jeg kan ikke forvente at han skal anse meg som rettferdig når jeg fremdeles har så mange ting som trenger forbedring. Jeg trenger å ta meg sammen først."

Visst kan det blir tårer fra vår side. Vi må være ydmyke og sønderbrutte. Men en elv av tårer kan alene ikke frelse noen. En liv fullt av strev vil ikke frelse noen. Gud sier: "Det må være nåde gjennom tro. Intet kjød skal rose seg i Mitt nærvær!"

Min tro må reise seg over all min frykt - over alle sataniske løgner, alle følelser, alle omstendigheter - og hvile i det som Guds ord erklærer. Og hans ord sier at ved omvendelse og tro på Kristus, så ser han på meg som om jeg har Jesu fullkomne rettferdighet. Han godtar meg i "den elskede" som hellig og rettferdig!Denne Fullkomne Rettferdighet
Blir Ikke Tilregnet Delvis;
Den Blir Bare Gitt i Sin Helhet!


Når du mottar Jesu Kristi fullkomne rettferdighet, så mottar du alt. Det finnes ingen "50 prosent fullkommen" rettferdighet eller "90 prosent fullkommen" rettferdighet. Dersom den er fullkommen, så har den jo alt! Helliggjørelse er at den Hellige Ånd hjelper oss til å bli i praksis det Gud anser oss å være ved troen.

La meg gi deg en sannhet som en gang for alle jager på flukt dine forsøk på å sammenligne din rettferdighet med noen annens.

I mine yngre dager sammenlignet jeg meg alltid med visse andre som så ut til å være hellige. Disse menneskene så alltid ut til å være strålende - alltid på topp, smilende, og så mye mer Kristuslike ut enn jeg var. Jeg trodde jeg aldri kunne måle meg med deres hellighet. Så jeg ba: "Herre, gjør meg like rettferdig som Broder det-og-det. Hvor vidunderlig det må være å leve slik for deg!"

Hvor feil jeg tok! Nesten hver eneste person jeg syntes slik om falt tilslutt. De var ikke det jeg trodde de var. Jeg hadde sannelig lært at ingenting er slik det ser ut til; ingen er så ond eller så god som vedkommende ser ut. Tvert om så er det kun En som i sannhet er rettferdig - Jesus Kristus vår Herre - og hans rettferdighet er fullkommen!

Dersom vi er i Kristus, da har vi hans rettferdighet - og den blir ikke godskrevet oss bit for bit. Ingen mottar mer eller mindre av den. Det er Jesu Kristi fullkomne rettferdighet - og ved troen mottar vi den i sin helhet!

Vi skal kun måle oss mot hans rettferdighet alene - og ikke mot noen annens antatte rettferdighet: " ... Men når de bruker seg selv som målestokk og sammenligner seg med seg selv, mangler de forstand." (2.Kor. 10:12). " ... Vi vil ikke rose oss ut over alle grenser, men bare innenfor det område Gud har tildelt oss, nemlig å nå fram like til dere." (2.Kor. 10:13).

Paulus sier her: "Det er en regel du kan bruke å måle deg selv etter, det er denne: Alle som i sannhet omvender seg og tror på den fullkomne Kristi rettferdighet - som kommer til ham i tro, tror på hans verk på korset - blir gjort fullkomment rettferdig i Guds øyne. Du trenger ikke å ha alt i orden enda. Det gjenstår fremdeles et daglig helliggjørelsens verk ved den Hellige Ånds kraft. Men du er godtatt i den elskede - tilregnet selve Kristi rettferdighet!"

Kjære hellige, det er på tide at du setter deg selv enten over eller under etter som du måler deg med andre. Gud har tilregnet deg det fulle mål av Kristi fullkomne rettferdighet: "inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde." (Ef 4:13).Gud Taler Om en "Strengere"
Straff for Dem Som Avviser
Hans Tilbud om Rettferdighet ved Tro!


Selv om Jesus tilbyr oss sin fullkomne rettferdighet, så er det mange som avslår den. De avslår hans tilgivelse, hans fred, hans rettferdiggjørelse fra loven, innlemmelse i Guds familie - og omfavner istedet deres egen form for rettferdighet ved gjerninger. Skriften sier om dem:

"Men vi er ikke blant dem som unndrar seg og går fortapt, vi er av dem som tror til sjelens frelse." (Heb 10:39).

Fariseerne forkastet dette tilbudet. Og det gjør også mange kristne i dag. På Dommens Dag vil disse stå på rekke foran tronen ikledd bare selvrettferdighetens fillete klesplagg. De spør seg selv: "Hva har jeg å tilby Herren?" Og når deres tur kommer, så vil de si: "Herre, jeg har kastet ut djevler, jeg har helbredet syke, jeg har gjort mektige ting i ditt navn."

Men han vil svare "Jeg har aldri kjent dere, dere som gjør urett! Dere har aldri hatt min Sønns fullkomne rettferdighet. Dere har bare en rettferdighet som er av gjerninger - og jeg kjenner ikke den slags rettferdighet. Jeg vil ikke godta noen annen rettferdighet enn den som finnes ved troen på Jesu Kristi fullkomne rettferdighet!"

Kjære, jeg nekter å leve på det viset! Jesus Kristus har etterlatt meg en arv, og jeg gjør krav på den. Den er min!

Skriften sier: " ... de rettferdige er trygge som ungløven." (Ord 28:1). Dersom du kan godta denne sannhet om Kristi fullkomne rettferdighet, så vil du ha en løves trygghet. Du vil aldri frykte noen person mer. Du vil aldri mer se på noen andres liv og føle deg uverdig. Du kan si: "Jeg har ved tro tilegnet meg Jesu Kristi fullkomne rettferdighet! Nei, den er ikke min - den er hans. Men den blir godskrevet meg av Jesus Kristus selv, så jeg kan kalle den min egen!"

Det er på tide å slutte med ditt strev. Dersom djevelen kommer til deg og sier: "Du er ikke noe tess, du har ingen rettferdighet," så kan du svare: "Selvfølgelig er jeg ikke noe tess. Selvfølgelig har jeg ingen rettferdighet i meg selv. Men jeg har Jesu Kristi rettferdighet! Ja, jeg har sviktet Gud. Men jeg har en talsmann hos Faderen - Jesus Kristus den rettferdige!"

Når du står foran Herren, så trenger du ikke å skjelve og tenke: "Hva skal jeg tilby ham? Hva gjorde jeg rett eller galt?" Nei - du vil tenke: "Jeg har ingenting i meg selv å tilby ham - fordi jeg har hans rettferdighet, ved tro!"

Betyr dette at kristne ikke er forpliktet til å gjøre gode gjerninger? Ikke i det hele tatt. Rettferdiggjørelse ved tro, og Kristi tilregnede rettferdighet, setter sjelen fri til å virke i hellighet og gjøre gode gjerninger som strømmer fra et overgitt, elskende hjerte. Gode gjerninger som blir gjort i slavisk frykt gir ikke Gud noen ære. Å vandre i sann hellighet er bare mulig for dem som har grepet fatt i sin arv - Kristi fullkomne rettferdighet - fordi de ikke lenger er fanget i frykt og selvfordømmelse.

Jeg arbeider, ikke for å fortjene rettferdighet, men fordi hans fullkomne rettferdighet er min ved troen. Og nå er jeg fri og frigitt til å tjene ham som en kjærlighetens trell.

Og nå, ved kraften i den Hellige Ånd som er lovt i den nye pakt, så vender han meg bort fra all synd og gir meg kraft til å leve ut den rettferdighet som han tilregner meg.

Halleluja!

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 12. Jan. 2001
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 12. Jan. 2001
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 2000 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 2000 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2000 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOPPEN AV SIDEN

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Fre. 12. Jan. 2001 13:38:10

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series