Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Den Utrolige Velsignelsen ved å Være i Kristus


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright + Cover Letter

Av David Wilkerson
5. Januar 1998.
_____________

Dagens kristne lever i en tid med et sterkt lys. Den Hellige Ånd har åpenbart for oss den mektige betydningen av Jesu verk på korset, og den utrolige velsignelse dette betyr for våre liv.

Men det fantes en tid da Kristi vidunderlige verk var skjult for verden. Denne perioden var kjent som den Mørke Middelalder - ganske enkelt fordi betydningen av korset var tilslørt for menneskehetens øyne.

De fleste prekener på den tiden fokuserte på Guds vrede og på fordømmelse. Paven og prestene forkynte et gjerningenes evangelium - og folket utførte en mangfoldighet av handlinger for å prøve å finne fred med Gud. De reiste milevis til helgenskrin, knelte i tilbedelse foran ikoner av stein, gjentok lange bønneregler, kjælte med bønnekjeder. Men alle disse tingene førte dem bare dypere inn i trelldom og brakte et dypere mørke inn i deres sjeler.

Folk på den tiden visste ingenting om godene og velsignelsene som er tilgjengelig gjennom Kristi seier på Golgata. Men selv i dag, med all den undervisningen som er tilgjengelig om emnet, forstår fortsatt ikke flertallet av kristne mange viktige aspekter ved Kristi verk for oss. Jeg ønsker å tale om et av disse aspektene i dette budskapet - og det er; hva det vil si å være "i Kristus".

Som en hyrde for Herrens hjord, taler jeg av og til over emner som helvete, fordømmelse og Guds vrede. Men mer og mer har jeg blitt overbevist om at den eneste måten jeg kan lede Guds folk til et seierrikt liv på, er å tale om velsignelsene og godene ved å "være i Kristus".

Faktum er, at å være i Kristus er det eneste fundamentet som sann hellighet og rettferdighet kan bygges på. Uten dette fundamentet, vil vi stole på vårt kjød og prøve å produsere en slags hellighet i oss selv. Men sann hellighet blir oppnådd bare gjennom å kjenne Guds rikdommer i Kristus Jesus:

"For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er," (Tit 2:11-12). Bare Guds nåde kan lære oss den slags teologi som fører til hellighet. Og ingen gjerninger kan noensinne frembringe det!

Bare når vi er istand til å forstå de velsignelsene som er våre ved å være i Kristus, vil vi stå på en trygg grunnmur: "For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant hedningefolkene, det er: Kristus i dere, håpet om herlighet." (Kol 1:27).

Men vet du hva det vil si å være "i Kristus"? Jeg har hørt mange kristne snakke om det - men jeg tror at svært få begriper det!Jeg Ber Om at Den Hellige Ånd
Må Åpne Våre Øyne Til å Oppdage
de Utrolige Godene i Guds Ord
Ved å Være "i Kristus Jesus"!


Gud talte til Jesaja om en viss tjener som gleder Hans hjerte: "Se, min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd på ham, han skal føre rett ut til hedningefolkene." (Jes 42:1).

Hvem er denne ene som Gud støtter og holder oppe, som Han vokter hvert steg til? Hvem er denne utvalgte, Hans utkårede - den ene som Han gleder seg slik over?

Vi finner svaret i Matteus' evangelium: "Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen: Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag." (Matt 3:16-17).

Det hebraiske ordet for "har jeg velbehag" i dette verset er "glede". Det Gud sa var, med andre ord: "Min sjel gleder seg i Min Sønn Jesus Kristus!"

Gjennom hele det Gamle Testamentet, ble utallige sauer og kyr ofret til Herren. Elver med dyreblod fløt i århundrer. Likevel sier Bibelen at ingen av disse ofrene behaget Herren: "For det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder .... Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til." (Heb 10:4,6).

Men allerede i det neste verset leser vi disse vidunderlige ordene fra Jesus: "Da sa jeg: Se, jeg kommer .... for å gjøre din vilje, Gud." (v. 7). Kristus kom til jorden for å gjøre det som ingen dyreofringer kunne!

"Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg." (v. 5) Gud hadde forberedt et fysisk legeme for Jesus her på jorden - et legeme som ville tilveiebringe det endelige, fullkomne offer.

Kort sagt, Gud fornedret seg selv for vår skyld. Ved å inneslutte seg selv i en kvinnes skjød, tok Han på seg vår natur. Og Han oppga rikdommene i himmelen for å bli fattig på våre vegne - ved å gi sitt liv for å frikjøpe oss!Fra Verdens Grunnvoll ble Lagt, Hadde Gud
Bare én Plan For å Forsone Den Falne,
Syndige Menneskeheten Med Seg Selv, og
Føre Oss Tilbake Inn i Sine Gode Privilegier.


Guds plan for å frelse menneskeheten var enkel. Han sa: "Jeg vil sende min egen Sønn som en befrier. Og etter at Han har dødd, oppstått og står foran Meg i herlighet, så vil Jeg anerkjenne bare Ham!" Du skjønner, Jesus er av samme Ånd og vesen som Gud - og bare Han kunne noensinne stå foran den Hellige Faderen. Gud ville aldri godta noen menneskelige gjerninger, uansett hvor gode de måtte se ut til å være. Han ville bare akseptere Kristus - tjeneren som behager og gleder Ham!

Så Herren sa: "Min Sønn vil være det eneste offerlam. Og Han vil ta opp i seg alle som har blitt adskilt fra Meg. Han vil forsone menneskene med Meg med sitt eget blod!" "For også Kristus led én gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud .... "(1Pet 3:18).

Så, da Jesus sa: " .... et legeme dannet du for meg ...." (Heb 10:5), mente Han ikke bare et menneskelig legeme, men også et åndelig legeme. Og dette legemet består av alle som tror på Ham:

" .... vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far .... la alt under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle." (Ef 1:17,22-23).

" Det er ett legeme ...." (4:4). Alle som er "i Kristus" ved troen er født inn i et åndelig legeme. Sannelig, i det øyeblikk vi gir våre hjerter helt og fullt til Jesus, angrer våre synder og stoler på Ham, er vi innpodet, adoptert, innlemmet i Hans legeme: "For vi er lemmer på hans legeme. (Av Hans kjøtt og av Hans ben)." (5:30).

Ja, det ér et fysisk menneske i himmelen: Jesus, Sønnen, sitter ved Faderens høyre hånd. Men Han kan ikke sees fysisk i denne verden. Faktum er at vi - lemmene på Kristi legeme på jorden - er den eneste Jesus denne verden noensinne vil få se!

Likevel er ikke kirken et enkelt trossamfunn eller en organisert struktur. Den er ikke kun en ansamling av troende samlet rundt en læresetning eller en samling etiske lover. Tvert om så er den kirken det er henvist til i skriften, et legeme av gjenfødte troende som erkjenner Jesus som den førstefødte i en ny menneskehet:

"Denne hemmeligheten er stor - jeg taler her om Kristus og menigheten." (5:32). "For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode - han som er sitt legemes frelser." (5:23) "Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste." (Kol 1:18).

Alle som er i Kristi legeme underordner seg Hans lederstilling. Og de vet at Gud ikke godtar noen uten dem som er "i Kristus"!I Mika 6 Spurte et Frafallent Forskrekket
Israel: "Hvordan Kan vi Bli Stående
Innfor en Hellig Gud?"


"Hva skal jeg komme fram for Herren med, bøye meg ned for Gud i det høye? Skal jeg komme fram for ham med brennoffer, med årsgamle kalver? Vil Herren ha behag i tusener av værer, i titusener av oljebekker? Skal jeg gi min førstefødte for min overtredelse, mitt livs frukt som syndoffer for min sjel?" (Mika 6:6-7).

Israelittene stilte i dette avsnittet et godt spørsmål: "Hvordan kan noe menneske nærme seg en Hellig Gud? Hvordan kan vi noensinne bli godtatt av Ham? Hvilket offer ønsker Han fra oss - vårt blod, våre legemer, våre barn?"

Guds svar kommer tilsyne gjennom hele skriften: "Jeg ønsker ikke deres offer - deres gode gjerninger, deres løfter, deres moralske dyder. Ingen av disse kjødelige ting er tilfredsstillende i mine øyne. Ingenting kan glede eller behage meg, untatt min Sønn - og alle som er samlet i Ham!"

Akkurat nå vil jeg at du skal prøve å tenke på den mest moralske, oppreiste personen du kjenner. Selv ikke han eller hun er godtatt i Guds nærvær, utenfor Kristus. Og alle den personens gode gjerninger, vennlige natur og gavmildhet er skitne filler i Guds øyne!

Så hvordan blir vi godtatt av Gud? Paulus skriver: " .... sin nådes herlighet, som han gav oss i Den Elskede." (Ef 1:6). Vi blir bare godtatt slik vi er "i Den Elskede" - det vil si, i Kristus, en del av Hans legeme. Våre gode gjerninger kommer som et resultat av å være i Ham!

" .... om en husholdning i tidenes fylde: å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden." (1:10). "For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i én Ånd." (2:18). Vi har ikke adgang til Gud - uten ved å bli i Kristus!

Dersom du har gitt ditt hjerte helt til Kristus, så har du sannsynligvis uttrykt det samme spørsmålet som Israel gjorde: "Å Gud, hvordan kan jeg behage Deg? Hvordan kan jeg noensinne stå fremfor Deg med alle mine nederlag og feilgrep? Hvordan kan jeg bli godtatt av Deg, elsket av Deg, til glede for Deg?"

"Jeg har strevet, gjort løfter, prøvd mitt beste. Men hver gang jeg tror jeg gjør fremskritt, så tar jeg to skritt tilbake. Skal jeg lese mere i Bibelen? Skulle jeg bruke mere tid i bønn? Skulle jeg vitne mere? Herre hva ønsker du av meg?"

Gud svarer oss slik Han svarte Israel: "Jeg ønsker ingen av dine offer eller gode gjerninger. Jeg godtar bare min Sønns gjerning, som gleder og behager meg! Men jeg har utvalgt deg til å være min Sønns elskede brud. Jeg utvalgte deg før verdens grunnvoll ble lagt til å bli viet til Ham. Jeg fridde til deg, overbeviste deg om synd - og ved min Ånd førte jeg deg inn i Ham. Så, jeg spør deg - hvordan kan jeg la være å elske og fryde meg over min Sønns brud - bruden jeg selv har utvalgt? Jeg kan ikke hate mitt eget kjøtt og blod!"

Jesus ba til Faderen: "Alt mitt er ditt, og ditt er mitt. Og jeg er herliggjort i dem." (Joh 17:10). ".... for at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem." (v. 26).

Jesus gjør det veldig klart: Når vi er ett med Ham, nyter vi godt av den samme kjærlighet fra Faderen som Han gjør. Gud gleder seg like mye over oss som Han gjør over sin egen Sønn! Han sier: "Jeg elsker alle som er i min Sønn - for alle som er Hans er mine!"

Bibelen forteller oss også at Gud er vår Far, akkurat som Han er Kristi Far. Jesus vitner: " .... Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud." (20:17).

Så, hvor hardt strever du for å behage Gud? Går du gjennom perioder hvor du føler at du behager Ham? Og har du andre "dårlige" perioder da du føler at du mishager Ham?

Kjære, du må sette fakta foran dine følelser! Og faktum er, at Guds behag i deg har ingenting å gjøre med ditt strev, anstrengelse, gode hensikter eller handlinger. Nei - alt har med din tro å gjøre!

Jeg tror Gud ønsker at vi skal ha det jeg kaller en "fokusert tro." Dette er en tro som sier: "All din tro må være fokusert på dette éne prinsippet - at dersom du ønsker å stå hellig fremfor Gud, må du komme til Ham 'i Kristus' !"

Forfatteren av Hebréerbrevet advarer oss mot å ha: " .... et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud." (Heb 3:12). Dette er en trossak! Når vi beveger oss bort fra den grunnleggende læresetning om å bli godtatt av Gud i Kristus, så faller vi fra Herren. Og vi vender tilbake til loven, kjødet og åndelig trelldom!

" For det er vi som kommer inn til hvilen, vi som tror .... Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, likesom Gud fra sine." (Heb 4:3,10). Skriften gjør det klart: Troens bevis er hvilen!

Den eneste måten du kan føre din slitne, svette, plagede sjel til fred på, er ved å overbevise deg selv: "Jeg er i Kristus - og i Ham er jeg godtatt av Gud og til behag for Ham. Han gleder seg over meg, uansett om jeg er ovenpå eller nedfor. Uansett hvordan jeg føler meg, kjenner jeg min stilling i Kristus - at jeg er satt i himmelen med Ham!"Dersom Det å Være "i Kristus" Tilveiebringer
Slike Utrolige Velsignelser, Hvordan kan Vi
Vite at Vi Virkelig er "i Kristus"?


Det er mange beviser på å være "i Kristus." Men jeg ønsker å gi deg tre klare beviser fra skriften som viser hvorvidt du er i Kristus:

(Vær oppmerksom på - disse bevisene er betinget av at du først må omvende deg fra din synd, gi slipp på all ondskap, stole på Kristus for din evige frelse, og tillate Ham å føre deg fra mørket og over i lysets rike.)

1. Du er i Kristus dersom du uavbrutt er i en prosess med å bli fornyet. De som er "i Kristus" hviler ikke på en engangs omvendelses erfaring. Snarere så roper de stadig om å bli forvandlet og fornyet ved den Hellige Ånd. Deres daglige bønn er: "Herre ta bort fra meg alt som ikke er av Deg. Rens meg, og gjenskap meg i Din Sønns bilde."

"Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt." (2Kor 5:17). "Han frelste oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser." (Tit 3:5-6).

"Gjenfødelse" her betyr "gjøre ny", eller "gjenopplive og produsere noe nytt." Paulus sier: "Den Hellige Ånd arbeider i deg - gjør deg om igjen!"

Du skjønner, Kristus har den Hellige Ånd uten mål. Og fordi vi er en del av Hans legeme, strømmer Hans Ånd ned til hver og en av oss, hvert ledd og lem. Derfor, da vi er i Kristus, blir vi næret ved Hans Ånd - skapt om igjen til selveste Jesu bilde!

2. Du er i Kristus dersom du lar skriften styre ditt liv. Ærer og frykter du Guds Ord? Går du daglig til skriftens speil for å bli forvandlet ved det?

"Men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham." (1Joh 2:5). Bibelen gjør det klart: Vi vet at vi er i Kristus dersom vi elsker og lyder Hans Ord. Og det er også på denne måten Guds kjærlighet blir fullkommengjort i oss!

Paulus skrev til Tessalonikerne: " .... be for oss at Herrens ord må få fritt løp og bli holdt i ære, slik som hos dere, .... " (2Tess 3:1). Uttrykket "fritt løp" betyr å "ikke møte noen motstand i dere." Paulus sa: "Når du leser eller hører Ordet, gi det ære og gjør det til rettesnor for ditt liv. La det regjere over deg!

Kristne sitérer ofte dette verset: "Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere." (Joh 8:32). Men dette løftet avhenger av det foregående verset: " .... Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler." (Joh 8:31).

Uttrykket "dersom dere blir i mitt ord" betyr "dersom dere lever etter og holder mine bud." Med andre ord: "Slik som dere er i meg, vil jeg åpenbare min sannhet for dere. Men jeg vil ikke åpenbare den for dere, dersom dere ikke akter å leve etter den. Du vil kjenne sannheten kun etter at du har overgitt deg til å lyde den!"

3. Du er i Kristus dersom din tro er blandet med nestekjærlighet. Skriften sier at dersom du ikke har nestekjærlighet, eller betingelsesløs kjærlighet, kan du ikke være i Kristus:

"Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet." (1Kor 13:2). "Intet" på gresk betyr her: "jeg er ingenting nå - heller vi jeg aldri bli noenting." Med andre ord: "Uten ubetinget kjærlighet til alle, er jeg et null - og jeg vil alltid være et null!"

Du kan være en begavet forkynner eller en mektig evangelist .... du kan helbrede andre ved din tro .... du kan flytte fjell ved å si et eneste ord .... du kan undervise Guds Ord med kraft og salvelse .... men dersom du ikke har kjærlighet til andre, da er du ingenting!

".... Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss. Av dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, at han har gitt oss av sin Ånd." (1Joh 4:12-13).Paulus Nevner Flere "Kjærlighets Frukter" -
Men Jeg Ønsker å Rette Oppmerksomheten
Mot Bare en Av Dem.


Dersom du har denne frukten, da har du det tydeligste eksempel på at Kristus bor i deg. Det er ganske enkelt dette: "Kjærligheten .... blir ikke bitter (gresk='blir ikke så lett provosert')." (1Kor 13:4-5).

Det greske ordet for "bitter" er "paroxuno". Det kommer fra et rot-ord som betyr "syre" og "snar eller plutselig." Men det har også en tilleggs betydning; "en nær ved." Satt sammen blir disse betydningene svært talende: Å bli provosert er å miste besinnelsen med syrlige bemerkninger, å ha et raseriutbrudd - og rette alt mot noen som står deg nær!

Kort fortalt, så sier Bibelen: "Dersom du er i Kristus, og elsker uten betingelse, vil du ikke lenger så lett bli provosert. Og din største prøve vil komme fra dem som står deg nærmest - din ektefelle, dine barn, dine venner!"

Jeg spør deg: Har du en kort lunte? Hvor lett tenner ditt temperament? Dersom du er i Kristus, vil en stemme stige opp inne i deg når du er sint, som roper: "Herre, hjelp meg! Hellige Ånd, ro meg ned!"

Bare noen få dager før jeg skrev dette budskapet, måtte jeg praktisere det jeg forkynner. Min kone, Gwen, sa noe til meg som uforvarende trykket på en knapp inne i meg. Hun mente det ikke som en ydmykelse, men jeg tok det på den måten, og det fikk meg til å eksplodere. Jeg ble straks varm under snippen - og plutselig, ut av min munn veltet det en strøm av syrlige bemerkninger, sinte ord, hver av dem en ydmykelse.

Gwen prøvde å be om unnskyldning ( for noe hun ikke hadde gjort engang ) - men jeg snudde ryggen til henne og gikk til mitt leserom. Jeg satt der en time i mørket, og klaget til Herren: "Gud, hun rammet meg der hvor jeg er følsom - og det gjorde vondt. Jeg måtte svare!"

Men da jeg prøvde å be, var himmelen som messing. Neste morgen, da jeg tok frem Bibelen for å begynne mitt daglige studium, falt den åpen på Første Korinterbrev. Og min øyne falt på dette verset: "Kjærligheten .... blir ikke bitter ...." (samme vers).

Plutselig så jeg inn i Guds Ords speil - og jeg så ansiktet til en predikant som lot seg lett provosére! Mitt hjerte ble truffet, og jeg ropte ut. "Å, Herre, dette er meg. Gud tilgi meg!"

Umiddelbart ropte jeg til Gwen om å komme til kontoret mitt. Da hun kom inn, noe forfjamset, kunne jeg bare peke på skriftstedet og si: "Kjære, les dette. Det beskriver meg, gjør det ikke? Jeg blir for lett provosert. Gwen, vær så snill og tilgi meg!"

Kjære, jeg vet at jeg er i Kristus - fordi, for det første, så ønsker jeg å bli forvandlet, fornyet, formet til Kristi bilde ved den Hellige Ånd. For det andre, jeg vet at jeg er i Kristus fordi jeg skjelver for Hans Ord. Og for det siste, så vet jeg at jeg er i Kristus fordi jeg lengter etter å elske betingelsesløst den personen som står meg nærmest.

Har du disse tre bevisene i ditt hjerte? Har du en hunger etter å bli fornyet ved den Hellige Ånd - å bli likedannet med Kristi bilde? Er Guds Ord ditt daglige brød, selve innholdet i ditt liv? Og har du nestekjærlighet, ubetinget kjærlighet, til alle mennesker - men spesielt for dem som står deg nærmest?

Kjære hellige, det kan være du ikke er fullkommen. Men dersom du er i Kristus, så tar du deg stadig av disse sakene i ditt liv, gjennom den Hellige Ånds kraft. Og i tro kan du komme til Faderen og bli fullkomment godtatt, uansett hva du kjemper med - på grunn av Kristus i deg!

Det er på tide for deg å juble over din velsignede stilling i Kristus. Du er den himmelske Fars elskede barn - Hans yndlingstjener, som for evig er i ferd med å bli forvandlet til Hans Sønns bilde - fordi Kristus er i deg!

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 23. Februar 1998
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 24. Februar 1998
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright + Cover Letter

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 1999 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 1999 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOPPEN AV SIDEN

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: 4. Februar 1999.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series