Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

En Pinse uten Kristus!
(Har Kristus Blitt en Fremmed i Blant Oss ?)

(A Christless Pentecost!)


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Av David Wilkerson
1982.
_____

Det følgende er en profetisk advarsel fra Azusa Street for 75 år siden, angående faren for en pinse uten Kristus!

Frank Bartleman var øyenvitne til utgytelsen av Den Hellige Ånd i Azusa Street, Los Angeles i 1907. Han har blitt betegnet som `den som rapporterte om Azusa Street vekkelsen'. For nesten 75 år siden, mens ånden ble utgytt, skrev han en traktat som advarer mot en Pinse uten Kristus.

Han skrev: "Vi må ikke holde oss til en lære, eller søke en opplevelse, uten i Jesus. Mange er villige til å søke kraft for å utføre mirakler, for å få beundring og anerkjennelse fra mennesker, men dette frarøver Kristus hans herlighet, og skaper en kjødelig underholdning. Det største behovet ser ut til å være sanne etterfølgere av den saktmodige og ydmyke Jesus. Religiøs iver har lett for å spre seg. Den menneskelige ånd dominerer så til de grader den selvhevdende, religiøse ånd. Men vi må holde oss til vårt emne - Kristus".

"Et hvilket som helst verk som opphøyer den Hellige Ånd eller `gaver' fremfor Jesus vil til slutt ende opp i fanatisme. Hva som helst som får oss til å opphøye og elske Jesus er godt og trygt. Det motsatte vil ødelegge alt. Den Hellige Ånd er et stort lys, men peker alltid på Jesus for å åpenbare Ham".

"Der hvor Den Hellige Ånd faktisk har ledelsen, blir Jesus proklamert som Hode - den Hellige Ånd er Hans utøvende myndighet."

På et annet sted advarte broder Bartleman: "Fristelsen ser ut til å gå mot tomme manifestasjoner. Dette krever ikke noe spesielt kors, eller død over selv-livet, og er derfor alltid populært".

"Vi må ikke sette kraft, gaver, Den Hellige Ånd, eller noe som helst fremfor Jesus. Enhver tjeneste som opphøyer selv den Hellige Ånd fremfor Herren Jesus Kristus, er dømt til å lide skipbrudd på fanatismens og feiltagelsens klipper".

"Det ser ut til å være en stor fare for å miste av syne det faktum at Jesus var `alt i alle'. Golgataverket, forsoningen, må være senteret for vår oppmerksomhet. Den Hellige Ånd vil aldri trekke vår oppmerksomhet bort fra Kristus og mot seg selv, men tvert om åpenbare Kristus i en større fylde. Vi står i fare for å krenke Jesus - `miste ham i tempelet' - gjennom opphøyelse av den Hellige Ånd og av Åndens gaver. Jesus må være i sentrum av alt."

Jeg tar ikke lett på broder Bartlemans advarsler. Faren for en pinse uten Kristus er meget reell i dag. Jeg sier til dere at det er mulig å samle Åndsfylte mennesker på et sted, som lovpriser og løfter hendene - og fremdeles ha Kristus vandrende blant dem som en fremmed!

Det er sant at han sa: "For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem". (Matt 18:20) Men Han kan være midt iblant oss som en fremmed! Oversett, ikke gjenkjent - til og med blant de som samles i Hans navn! Jødene samlet seg hver sabbat i synagogen for å forkynne Hans navn, og profetere om Hans komme. De priset Faderens navn, som hadde lovet å sende Ham. De forkynte Messias navn med ærbødighet og respekt. Så når Han kom og vandret blant dem - ble Han ikke gjenkjent! Han var en fremmed for dem!

Kristus, en fremmed midt i en Åndsfyllt forsamling? En fremmed midt blant de som forkynner Hans navn, som tilber Faderen som sendte Ham? En fremmed for de som synger Hans pris, og som kaller Ham "Herre, Herre"?

Ja! Absolutt ja! Det er ikke bare mulig - det skjer blant Guds utvalgte folk i dag!

La meg vise deg tre måter som vi gjør Kristus til en fremmed midt blant oss på! Måtte Den Hellige Ånd ta bort vår åndelige blindhet så vi igjen kan se Han som Han egentlig er - HERRE OVER ALLE TING!I. Vi Gjør Kristus til en Fremmed -
Ved å Gi den Hellige Ånd
Forrang Fremfor Ham!


Kristus, og Kristus alene, må være sentrum for liv og tilbedelse!

"Han er hodet for legemet, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham ...." (Kol 1:18-19)

"Så han i ett og alt kan være den fremste....." Det vil si - fremragende og omtalt fremfor alle andre. Og å ha første plassen i alle ting. Ikke engang den Hellige Ånd må bli opphøyet over dette navn! Øvresalen må aldri overskygge Korset. Vi våger ikke å se på Kristus som simpelthen ham som sendte den Hellige Ånd. Med andre ord: "Takk, Jesus, for at du sendte en som var bedre". Kristus sendte Den Hellige Ånd for å åpenbare Sin fylde i oss.

Når Den Hellige Ånd blir sentrum for vår oppmerksomhet, mister menigheten den rette fokus! Den Hellige Ånd steg ned over Kristus når Han kom opp av dåpens vann, og Faderen sa om Ham: "Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har velbehag i." Ånden kom ned legemlig i form av en due, men oppmerksomheten var på Guds Lam - som tar bort verdens synd. Ikke på duen men på Lammet !

Kristus fortalte sine disipler om en kommende Pinse, når Ånden skulle bli utgytt med en eneste hensikt: den skulle være en kraft som ble gitt for å opphøye Kristi navn! "Men dere skal få kraft når den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender." (Apg 1:8)

Jesus gjorde det klart at når Ånden kom så ville han ikke dra oppmerksomheten mot seg selv, men ville fokusere på Kristi Ord. Han ville opphøye Kristus.

"Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han .... ikke tale ut fra seg selv ....Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere." (Joh 16:13-15)

Jesus sa: "Han vil vise dere Min herlighet, Min kraft, Mitt rike. Han vil minne dere på alle Mine ord." Den Hellige Ånds hovedoppgave er ikke fellesskap, selv om Han fører troende sammen som ett i Kristus. Det er ikke begeistring. Det er ikke bare for å lære oss et ukjent språk. Ånden har kommet for å opphøye Kristus! For å lede alle mennesker til den sannheten at Kristus er Herre! Det er ikke nok å si at Ånden har ledet oss nærmere hverandre - Han må lede oss nærmere Kristus!

Åndens fylde er Kristi fylde. Hvis du ikke har en altomfattende kjærlighet til Kristus, da har du ikke en dåp i den Hellige Ånd. Kristus, døperen, sendte den Hellige Ånd for å sette våre sjeler i brann over en tapt menneskeslekt, for å få oss ut på gater og torg for å nå de ufrelste. For å ryste vår makelige livsstil, og få oss til å gjøre Hans arbeid. Den velsignede Hellige Ånd vil bli sorgfull, og trekke seg tilbake, i det øyeblikk vi prøver å opphøye Ham over Guds Sønn. Han vil ikke tillate at Hans kraft blir misbrukt av de som bare vil ha gaven, og ikke Kristus, Giveren!

Hva er et virkelig Hellig Ånds møte? Er det hvor alle mennesker taler i tunger? Eller hvor mennesker blir helbredet? Hvor de hellige hopper av glede? Hvor de hellige profeterer? Mer - mye mer enn det! Det er hvor Kristus blir opphøyet, hvor hans hellighet gjennomtrenger sjelen, hvor menn og kvinner faller ned for Hans hellige trone, sønderknust, ydmyket, mens de gråter: "Hellig, Hellig." Når Den Hellige Ånd beveger mennesker, beveger Han dem nærmere Kristus, dypere i Kristus, med en større overgivelse til Hans vilje for våre liv.II. Vi Gjør Kristus til en Fremmed -
Når Vi Priser Ham
Men Ikke Vil Be til Ham!


Vi lovpriser en Kristus vi ikke vil be til! Vi har blitt et lovprisende folk, men ikke et bønnens folk. For mange av Guds folk er deres lønnkammer en levning fra fortiden. "Hvorfor be Gud om noe Han allerede har lovt?" Bare grip tak i løftet, og befal ganske enkelt befrielser! Vi vil ikke lenger ha Kristus så mye som vi vil ha det Han kan gjøre for oss. Vi vil slippe unna plage og lidelse. Vi vil få våre problemer til å forsvinne. Og vi er så opptatt med å slippe unna vår smerte, at vi mister Korsets sanne betydning. Vi nekter å bære vårt kors og våre tap - ikke noe Getsemane for oss! Ingen netter med nød og smerte! Vi kjenner ikke engang den lidende, blødende, oppstandne Kristus.

Vi vil ha Hans helbredende kraft. Vi vil ha Hans løfter om fremgang. Vi vil ha Hans beskyttelse. Vi vil ha mer av denne verdens goder. Vi vil ha Hans glede. Men vi vil egentlig ikke ha Ham alene!

Kirken bekjente en gang sine synder - nå bekjenner den sine rettigheter.

Hvor mange av oss ville tjene Ham hvis Han ikke tilbød annet enn seg Selv? Ingen helbredelse. Ingen suksess. Ingen fremgang. Ingen jordiske velsignelser. Ingen mirakler, tegn, eller under. Hva om vi - nok en gang måtte lide tapet av vårt gods med glede? Hva om - vi istedenfor lett seilas og problemfritt liv, vi sto overfor skipbrudd, hadde frykt inne i oss, og kamp på utsiden? Hva om vi - istedenfor et liv uten smerte, var offer for ondskapsfull spott, steining, blodsutgytelse - ble saget i stykker? Hva om - istedenfor å ha vakre hjem og biler, at vi måtte vandre i ørkenen kledd i saueskinn, og gjemme oss i huler og grotter? Hva om - istedenfor å ha fremgang, hadde vi nakenhet, fattigdom og plage? Og det eneste gode som ble gitt oss var Kristus?

Veldig få av Guds folk ber lenger. De har det altfor travelt med å jobbe for Jesus til å snakke med Ham. Særlig pastorer har blitt så opptatt med å arbeide for Guds rike, at de har liten eller ingen tid til overs for å be. Det er tider til å gå på besøk, til å bygge, til å reise, til å ha ferie, til å være på møter, til rekreasjon, lesing, sjelesorg - men ingen tid til å be!

Predikanter som ikke ber blir reklameagenter. De blir frustrerte byggeledere. Når de mister kontakten med Gud, mister de kontakten med menigheten og dens behov. Predikanter som ikke ber har egoer som kommer ut av styring. De vil ha det på sin egen måte. De bytter ut salvelsen med svette.

Evangelister som ikke ber blir stjerner, historiefortellere. De mangler ydmykhet, så de manipulerer massene gjennom følelsesorienterte påfunn. Ropet fra mange forstandere er: "Gud, hvor kan jeg finne en evangelist som ikke bryr seg om penger, eller som ikke reklamerer for noe? Som kan bringe himmelen ned og gjøre Kristus virkelig for oss? Å Gud - gi meg en bønnens mann til å få min forsamling ned på sine knær!" Denne generasjonens skam er at vi har for mange talentfulle Guds menn, og bare noen få som har berørt Gud i bønn.

Det er enda mindre bønn i forsamlingen! Jeg er 100% for å føre bønnen tilbake til våre offentlige skoler. Men det er ikke Guds egentlige problem! Hans problem er å få bønn tilbake i våre hjem! Hans problem er å få Hans eget utvalgte folk til å be! Og du er en sjarlatan om du kjemper for bønn i skolen og forsømmer ditt eget lønnkammer.

Ber vi? Å, ja! Når vi trenger noe. Vi har oppskriften klar - "i Jesu navn." Alt vi trenger Ham til er å skrive under på våre bønnesedler innfor Faderen.

Jeg er trett av å høre folk si: "Det er en så travel tid - Jeg har ikke tid til å be. Jeg vil så gjerne, men jeg har ikke tid." Nei, det er ikke mangel på tid; det er mangel på lyst. Vi tar oss tid til det vi virkelig har lyst til. Se på våre kristne unge. Kaster bort timer på å spille Pac-man, GalaxyWar. De later seg, kjeder seg, er rastløse og på jakt etter opplevelser. Men ingen tid til å be! Ingen tid til Jesus! Å, Gud! På en eller annen måte: Få denne generasjonen ned på sine knær. Ikke bare `Fader Vår', men for daglig samfunn med Kristus.

Vår Frelser, som har ansvar og omsorg for hele det mangfoldige universet, har tid til å be for nettopp deg! Han tar tid til å gå i forbønn for deg innfor Guds trone (Hebr. 7:25), og så sier du at du ikke har tid til å be til Ham!

Vi arbeider febrilsk for en Kristus vi overser. Vi vil dra hvor som helst, og gjøre hva som helst i Hans navn. Men vi vil ikke be. Vi vil synge i kor. Vi vil besøke syke og fengslede. Men vi vil ikke be. Vi vil hjelpe de som har det vondt og er trengende - vi vil bli oppe hele natten for å trøste en venn, men vi vil ikke be. Vi vil bekjempe korrupsjon. Vi vil arrangere korstog for moral! Vi vil demonstrere mot atomvåpen. Men vi vil ikke be!

Mest av alt så ber vi ikke fordi vi egentlig ikke tror det virker. Bønn er en blodig slagmark! Det er der seire blir vunnet! En plass hvor selvet kan dø! En plass hvor en hellig Gud avslører skjult synd! Ikke til å undres over at Satan hindrer bønn! Et menneske som ber sender skjelvinger gjennom helvete. Den mann eller kvinne er merket fordi Satan vet at bønn er den kraft som knuser hans rike. Satan er ikke redd kraft-sultne kristne, men han skjelver ved lyden av en hellig manns bønn!III. Vi Gjør Kristus til en Fremmed i Blant Oss -
Når Vi Ønsker Hans Kraft
Fremfor Hans Renhet!


Reader Harris, en engelskmann og leder av `The Pentecostal League of Prayer' (`Pinsevennenes Bønneforbund'), utfordret en gang en forsamling på emnet kraft og renhet. Han sa: "De som vil ha kraft, still dere opp til høyre. De som vil ha renhet, still dere opp til venstre. Forsamlingen stilte seg opp 10 til 1 for KRAFT!

I Apostlenes gjerninger, var Pinse synonymt med renhet fremfor kraft. Peter fortalte rådet i Jerusalem hva Gud gjorde i Cornelius hus. "Og Gud .... viste at han godtar dem ved at de fikk Den Hellige Ånd likesom vi .... ved troen renset han deres hjerter". (Apg 15:8-9)

Hvem er den Guds mann eller kvinne som har kraft? Er det dem som kan helbrede de syke og vekke opp de døde? Er det dem som taler best i tunger og profeterer? Er det dem som trekker mest folk og bygger de fineste kirkene? Nei! Den som har kraft - er den som har renhet! "Men den rettferdige holder fast ved sin vei. Den som har rene hender, får enda mer kraft." (Job 17:9).

Profeten Malaki profeterte om en overnaturlig renselse som kommer til Guds hus.

".... Herren som dere søker, kommer brått til sitt tempel .... Men hvem kan tåle den dagen han kommer, hvem kan stå seg når han kommer til syne? For han er lik ilden som smelteren bruker, lik luten som vaskerne renser med. Han skal sitte og smelte og rense sølvet. Han skal rense levittene, lutre dem som gull og sølv, så de kan bære fram for Herren offergaver på rett vis." (Mal 3:1-3)

Dette er en todelt profeti. Han snakker om Kristi første komme, og også om Hans annet komme. Han vil komme igjen plutselig, som en tyv om natten. Men først vil Han rense sin kirke.

Vi er ikke rede for Kristi komme! Er dette den seirende Kirke? Begjær, skilsmisser, depresjoner, verdsligsinnet, jagende etter materielle goder og fremgang, konkurrerende, lunken, umoralsk, velstående og oppblåst av rikdom, uvitende om åndelig blindhet og åndelig fattigdom, fornøyelses-kjær, rekreasjonssøkende, oppslukt av sport, politikk, og makt - er det denne Kirken Jesus kommer for å hente? Som bare så vidt henger med, fylt med frykt og engstelse, fornøyd med å ha bare god helse og lykke?

Min Bibel sier at Han kommer for å hente en seirende Kirke. En Kirke uten plett eller rynke. Et folk som har hengivenhet for tingene der oppe! Et folk med rene hender og rene hjerter. Et folk som venter på Hans komme! Et folk med et `Nye Jerusalem sinnelag'.

Spørsmålet er ikke lenger "Hva kan min tro gi meg? Hvilket mirakel vil Han gjøre for meg?" Spørsmålet nå er: "Men hvem kan tåle den dagen han kommer, hvem kan stå seg når han kommer til syne?" - ( Mal 3:2 )

Spørsmålet er ikke lenger: "Hvordan føler jeg meg - hvordan oppnår jeg lykke?" "Hvordan kan jeg få det mitt hjerte begjærer?" Spørsmålet er: "Kan jeg bli stående i det øyeblikket jeg står foran Kristi Domstol?" Hvordan kan jeg bli stående når jeg har levd uten å bry meg om andre, har levd så egoistisk og vært så likegyldig ovenfor Hans mektige frelsesverk? Det sentrale spørsmålet nå har ingenting med denne verden å gjøre i det hele tatt. På dagsordenen er: "HAR JEG FORSØMT KRISTUS I DENNE MIDNATTS TIME?"

Renselsen kommer til å starte på prekestolen! " .... Han skal rense levittene .... " (Mal 3:3). Gud vil oppnå dette ved å "skru opp varmen". Gud vil gjøre forholdene så varme, så brennende, så intense, at Guds folk vil bli drevet ned på kne! Dette er den Hellige Ånds ild. Det er forfølgelsens ild. Det er prøvelsens ild. Ilden av utrolige trengsler, spott, sladder, økonomiske problemer. Han kommer til å riste alt som kan bli ristet! Han kommer til å riste, og skrubbe, og brenne, og rense - og gjøre ren!

Ingen Guds mann eller kvinne vil slippe unna renselsen! Gud er bestemt på å få all urenheten og slagget ut av oss. Renselsen vil spre seg fra prekestolen til kirkebenkene! Gjør dere klare, troende! Gud gjør seg rede til å avsløre all synd, all umoral, all dårskap! Den Hellige Ånd vil irettesette oss for vår synd. Hvordan kan du leke når Gud putter deg i Sin smeltedigel og skrur opp varmen? Din dåp i den Hellige Ånd kommer til å få stukket ild til seg nå.

Malaki sa: "Se, dagen kommer, den brenner som en ovn. Alle frekke og ugudelige skal da være som halm, og dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier Herren, Allhærs Gud, så verken rot eller gren blir igjen." (Mal 4:1)

Gud lover også å ødelegge fiendens festningsverker. Han kommer en gang for alle til å la djevelen og verden vite hvem som har makten!

Hvis Gud skal til å gjøre alt det profetene sa Han skulle - HVILKEN FANTASTISK FREMTID SOM LIGGER RETT FORAN OSS!

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Ole Bendiksen 1. Jan. 1998
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 26. Apr. 2000
Bibelsitater fra Norsk Bibelselskaps 1978/1985 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 1982 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 1982 by World Challenge, Lindale, Texas USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2000 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOPPEN AV SIDEN

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Ons. 26. Apr. 2000 12:45:00

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series