Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Bevar din Hengivenhet til Krisus!


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright + Cover Letter

Av David Wilkerson
3. November 1997.
_____________

I de tre første kapitlene av Åpenbaringsboken har apostelen Johannes et utrolig syn! Han ser Jesus vandre midt i mellom de syv Nytestamentlige menighetene i Asia. Kristi øyne er som ildsluer, og Han har på seg presteklær. Det er tydelig at Han har kommet for å dømme disse menighetene med rettferdighet.

Peter skriver: " .... dommen skal begynne med Guds hus." (1.Pet. 4:17). Og nå, som Jesus kommer til syne mellom de syv menighetene, begynner Han å dømme dem i henhold til det gode og det dårlige Han betrakter. Disse dommene kommer til syne i kapittel 2 og 3 - begge rød-skrift kapitler (I de fleste engelske Bibler er alle Jesu Ord trykt med rød farge. O.a.), som betyr at hvert ord kommer direkte fra Jesu lepper.

Disse menighetene var faktiske menigheter, på virkelige steder - menighetene i Efesus, Smyrna, Laodikea, og så videre. Men Johannes hører Guds stemme tale, ikke bare til disse særskilte menighetene, men til den universelle kirke - faktisk til hver troende som venter på Jesu gjenkomst.

Jesus begynner sin dom med å liste opp de mange gode ting om menighetene som velsigner Ham, og Han gir ros til hver enkelt menighet omkring disse tingene. Men Han ser også flere ting som gjør Ham meget sorgfull - og Han utsteder en advarsel til hver menighet.

Hans første budskap er til de kristne i Efesus - en menighet grunnlagt på den gudfryktige undervisningen til apostelen Paulus. Jesu dom over Efeserne er: ".... du har forlatt din første kjærlighet." (Åp 2:4).

Når Jesus bruker ordene "første kjærlighet" her, så taler Han ikke om den umodne kjærligheten vi erfarer når vi først er frelst. Tvert om, Han taler om en enestående kjærlighet. Han sier: "En gang hadde Jeg førsteplassen i ditt hjerte. Men nå har du mistet denne enestående kjærlighet til Meg. Du har tillatt andre ting å ta Min plass!"

Det er betegnende at, blant alle synder Jesus peker ut i disse syv menighetene - utroskap, begjær, lunkenhet, falsk lære, Jezabels ånd i lederskapet, død tilbedelse, åndelig blindhet - så er den første synden Han nevner, den som gjør Ham størst sorg: en tapt hengivenhet for Ham. Vår Gud er en nidkjær elsker - og Han vil ikke at noe skal komme foran vår kjærlighet til Ham.Jeg Tror at av Alle de Syv Menighetene
Så Var Det de Kristne i Efesus Som Såret
Kristus Aller Mest!


David skriver: "Også den mann som jeg levde i fred med, som jeg stolte på, han som åt mitt brød, har løftet opp sin hæl imot meg. (Sal 41:10). Jeg identifiserer meg med Davids ord. De menneskene i mitt liv som lettest er i stand til å såre meg, er de som elsker meg aller mest. Mine halvhjertede venner kan ikke såre meg på ordentlig, heller ikke mine fiender. Men de som hevder å være nærmest mitt hjerte kan såre meg dypt.

Nå hadde disse kristne i Efesus vandret nær til Herren. Når jeg leser gjennom Paulus' brev til Efeserne, blir jeg forbløffet over det evangelium disse menneskene hørte og levde ut. Faktisk så roser Paulus dem til sist. Han tiltaler dem som:

".... de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus .... velsignet .... med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus ....utvalgt .... før verdens grunnvoll ble lagt, .... forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd, ...." (Ef 1:1-5).

Paulus legger til at de er et tilgitt folk, som har åpenbaring om Kristi hemmelighet og har:
" .... fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt, ...." (v. 13). Han ber deretter at de må få: " .... visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om Gud, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå .... hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft." (v. 17-19)

Disse kristne hadde blitt vekket opp: " gjort ... levende med Kristus, ....(som) oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, ...." (Ef 2:5-6). Paulus kaller dem Kristi: " .... verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, (og) kommet nær til ved Kristi blod. (v. 10 og 13). Han sier at ved Guds nåde så : ".... vokser (de) til et hellig tempel i Herren. (og) bygd opp til en Guds bolig i Ånden." (v. 21-22).

Hvilken beskrivelse av et velsignet, hellig folk! Og nå, i Åpenbaringsboken, gir også Jesus ros til de efesiske kristne. Han forteller dem: "Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, .... " (Åp. 2.2). Med andre ord: "Jeg vet om alle de gode ting som foregår i livene deres. Dere arbeider tålmodig for meg uten å klage. Og dere vil gjøre hva det måtte være for andre. Dere er flittige i deres gode gjerninger - og det skal dere ha ros for!"

Jesus fortsetter å rose dem, og gjør oppmerksom på: " .... og at du ikke kan tåle de onde." (samme vers). Han sier igrunnen: "Dere hater lidenskapelig synden! Dere tolererer den ikke - i deres liv, hjemme eller i menigheten. Dere har gode moralske standarder. Og det er også rosverdig!"

".... Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere." (samme vers). Jesus sier, "Dere er rotfestet og grunnfestet i sunn undervisning. Så dere ikke har blitt kastet hit og dit med tidens kjødelige lærer. Dere er istand til på en rett måte å dømme falske lærere og falske profeter. Og dere avslører dem som løgnere, til fordel for alle blant dere. Jeg roser dere for dette også!"

".... Du hater nikolaittenes gjerninger, som jeg og hater." (v. 6). Med andre ord: "Du avviser antinominismen - læren som sier at bare man tror, kan mennesket kan leve som det selv ønsker. Du hater virkelig alle lærdommer som har et lettvint forhold til troen, som sier at Gud overser kjødets gjerninger. Du står trofast opp mot enhver uhellig livsstil, og du klamrer deg til rettferdigheten. Dette er også rosverdig!"

Det blir snart tydelig i dette avsnittet at efeserne ikke bare er en gjeng nybegynnere eller lunkne helgener. Nei, Jesus gransker hjertene til et folk som er godt grunnfestet i evangeliets sannhet - og som arbeider for å bevise det i sine liv, gjennom offer, arbeid og ved å stå opp for sannheten.

Men Jesus peker også på noe annet i efesernes hjerter - noe Han merker er fundamentalt galt. Han sier: "Jeg ser alle deres gjerninger - deres hat til synden, deres kjærlighet til sannheten, deres rettferdige tapperhet. Og likevel har dere, på en eller annen måte, i alt deres strev, tillatt at deres første kjærlighet har visnet bort. Deres hengivenhet til Meg er i ferd med å dø!"

"Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet" (v. 4). Kjære, jeg har lest om og om igjen dette verset - og jeg har trukket den slutning at dets alvorlige innhold ikke kan oversees.

Vel, jeg ønsker å tro at jeg er en efeser-type kristen, en som er en trofast medarbeider. Jeg ønsker å tro at min lidelse er for Jesu skyld, at mine gode gjerninger herliggjør ham, at jeg praktiserer et rettferdig levesett, og at jeg er satt med Ham i himmelen.

Men når jeg leser om Jesus som vandrer blant slike vellærte troende som efeserne og forteller dem at: "Jeg har noe imot deg" - så griper det fatt i min sjel! Jeg har spurt min Herre: "Jesus, har Du noe imot meg? Har jeg også mistet min hengivenhet for Deg?"Kristi Advarsel er Ikke Bare for Kristne i
En Forgangen Tid - Men For Oss i Dag!


Jeg tror at denne advarselen til efeserne er ment for meg personlig - så vel som for hver kristen som lever i disse siste dager! Enkel sagt, så forteller Herren oss: "Det er ikke nok for deg å være en omsorgsfull, gavmild og flittig tjener som sørger over synden og forkynner sannheten. Det er ikke nok for deg å holde visse moralske standarder, holde ut lidelse for Min skyld, eller til og med bli brent på bålet for Min skyld. Alt dette hører med til det å ta opp Mitt kors.

"Du kan gjøre alle disse tingene i Mitt navn. Men dersom din hengivenhet til Meg ikke øker mens du gjør dem - dersom Jeg ikke mer og mer blir den ene store gleden i ditt hjerte - da har du forlatt din første kjærlighet. Dersom din hengivenhet til Meg ikke lenger er en sak som er av stor viktighet for deg, da har Jeg noe imot deg!"

Betrakt David's ord: "Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden." (Sal 73:25). Dette er sterke ord - likevel sier ikke David: "Jeg har ingen menneskelig kjærlighet." Han vet at Gud har velsignet menneskelig kjærlighet. Snarere sier David: "Det er ingen jeg elsker så spesielt av hjertet slik som jeg elsker min Herre, jeg ønsker Ham fremfor alle andre!"

David skriver også: "Gud! .... Min sjel tørster etter deg, mitt kjød lengter etter deg i et tørt og uttørket land, hvor det ikke er vann." (Sal 63:2). "Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud...." (Sal 42:2-3).

David sier: "Jeg tørster inderlig etter Herren, slik en hjort tørster etter at den har blitt jaget. En hjort vil passere utmattelsespunktet for å finne det vannet den leter etter!"

På samme måte sier Jesus til de efesiske kristne: "Dere søker Meg ikke lenger slik hjorten gjør. Jeg er ikke lenger hovedmålet for deres lengsler. Dere kan være villige til å gjøre ting for Meg - men Jeg er ikke i sentrum av hjertene deres lengre!"Kristne har Gått For Lett Gjennom Dette
Avsnittet i Åpenbaringsboken i Årevis!


Noen troende vil svare: "Hva er så viktig med denne saken? Kanskje er jeg ikke så intens for Herren som jeg var da jeg var yngre. Og kanskje jeg har slakket noe av på min hengivenhet til Ham. Men, hva så? Jesus vet at jeg fremdeles elsker Ham."

Nei! Jesus tar enhver mangel på hengivenhet svært alvorlig. Faktisk så sier han at en slik mangel innebærer et fall: "Kom derfor i hu hva du er falt fra. Omvend deg, ...." (Åp 2:5).

Du vil kanskje svare: "Jeg kan forstå hvordan en handling av utroskap er et fall. Jeg kan forstå at å falle tilbake i stoff og alkohol er et fall. Men hvordan kan det å miste en glødende kjærlighet til Kristus virkelig være et fall?"

Når Jesus advarer: ".... Omvend deg, og gjør de første gjerninger! .... " (samme vers), sier Han: "Tenk tilbake på hvordan du var når Jeg først frelste deg. Du frydet det over at Jeg kom for å bo i ditt hjerte! Du kunne ikke vente på å komme deg i kirken på søndag, bare for å fortelle mennesker hvor høyt du elsket Meg. Og du brukte hele fritiden din på å grave deg ned i Mitt ord, for å lære om Min kjærlighet til deg. Du anså aldri bønn å være en byrde, fordi Jeg betød alt for deg. Du elsket Meg mere enn livet selv.

Men nå er du falt bort fra alt dette. Jeg får så lite av din tid nå, så lite av din oppmerksomhet. Du har blitt kald overfor Meg. Noe annet har fått ditt hjerte!"

Jesus legger en alvorlig advarsel til dette verset: " .... Omvend deg, og gjør de første gjerninger! Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted - hvis du ikke omvender deg." (samme vers). I mange år har teologer prøvd å svekke denne advarselen, ved å få den til å bety noe annet. Men den kan ikke bli svekket! Den betyr akkurat hva den sier. Jesus sier til oss:

"Dersom du hevder å ha Guds ild, og Jeg likevel ikke lenger er ditt hjertes lengsel - vil Jeg ta bort hver strime av lys du har! Uansett hvilke gode gjerninger du gjør for meg, vil du ikke lenger være mitt vitne. Jeg vil ganske enkelt ikke vedkjenne Meg noe av det du gjør - fordi du har mistet din kjærlighet til Meg!"

Det er flere tegn og beviser på en døende kjærlighet til Kristus. Jeg ønsker å liste opp tre av disse for deg. Jeg tror at du kan måle din kjærlighet til Kristus ved å undersøke disse tre tingene:
1. Din Kjærlighet til Kristus er i Ferd Med å Dø Dersom Du Tilbringer Mere Tid med Denne Verdens Ting og Mindre Tid i Hans Nærvær!

Hva er ditt hjerte opptatt av akkurat nå? Lengter din sjel etter Jesus, eller etter denne verdens ting?

For ikke lenge siden fikk jeg et smertelig brev fra en kvinne på vår e-post liste. Hun skrev: "Min mann var engang i brann for Gud. I årevis ga han seg trofast til Herrens arbeide. Men i dag er han fullstendig opptatt med sin nye beskjeftigelse - hester! Han har kjøpt flere, og han har blitt helt oppslukt av dem. Nå tilbringer han all sin fritid med å lese om hesteoppdrett istedet for å gå inn i Guds arbeide. Han har ikke lengre tid til Herren, eller til meg. Jeg er bekymret for ham, fordi han har blitt så kald!"

Selvfølgelig er det ingenting galt med å eie hester eller å ha interesse for dem. Men Jesus fortalte en lignelse om akkurat denne formen for lovlig beskjeftigelse. En rik mann sendte sin tjener ut for å invitére alle sine venner til en stor fest som han skulle holde. Men Skriften sier om mannens venner: " ....Men alle som én begynte de å unnskylde seg . " (Luk 14:18).

En av vennene fortalte tjeneren: "Jeg har nettopp kjøpt et jordstykke usett, og jeg må inspisére det. Vær så snill og fortell din Herre at jeg ikke vil være i stand til å komme." Den neste vennen sa til tjeneren: "Jeg har nettopp kjøpt et spann okser, og jeg har ikke hatt tid til å prøve dem. Fortell din Herre at jeg ikke kan komme, fordi jeg må dra ut i åkeren og pløye med dem." Og nok en venn sa til tjeneren: "Jeg har nettopp giftet meg, og jeg skal akkurat starte hvetebrødsdagene. Jeg har ikke anledning til å komme på festen."

Denne mannen hadde invitért alle sine venner til å glede seg over en stund med nært fellesskap med seg. Og han hadde lagt alt til rette for deres hygge og bekvemmelighet. Bordet var dekket, og alt var forberedt. Men ingen kom. Alle hadde det ganske enkelt for travelt eller var opptatt.

Men alle hadde de en god, lovlig grunn for å utebli. Tross alt prøvde de ikke å unngå sin venn fordi de skulle på fest eller på bar-runde. Tvert imot roser Bibelen alt disse menneskene gjorde: Kjøp og salg kan skaffe trygghet for ens familie. Og å prøve ut en større anskaffelse er sunn forretningspraksis. Og til slutt så er giftemål en velsignelse som Skriften oppmuntrer til.

Men, hvordan var denne rike mannens reaksjon? Skriften sier:

"Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere: Ingen av de menn som var innbudt, skal smake mitt festmåltid." (Luk. 14:23-24).

Jesus gir oss et veldig tydelig poeng med denne lignelsen: Hver av disse gode, lovlige tingene blir syndige når de prioriteres foran Herren!

La meg gi deg et eksempel. En favorittaktivitet etter kirketid for mange kristne er å gå på restaurant med venner. De er i stand til å snakke i timesvis om Guds anliggender over et smørbrød eller et kopp kaffe. Og når de har gått ut av restauranten, bruker de enda en halv time på å prate på parkeringsplassen før de skiller lag. Det er en tid med flott fellesskap for alle. Men, når de blir spurt, så hevder mange av disse kristne at de ikke har tid til å søke Gud!

I løpet av mine første år i tjenesten hadde jeg mange gudfryktige venner som jeg beundret for deres innvidde bønneliv. De tilbragte timer på sine ansikter i Guds nærvær - og deres prekener beviste det. De forkynte med ild, salvelse og liv!

Noen av disse mennene begynte senere på presteseminar for å søke et dypere kjennskap til Bibelen. De gravde seg dypt ned i studier av hebraisk og gresk, for å prøve å lære Skriften bedre å kjenne. Og deres studier krevde at de leste mange skrifter ved siden av Bibelen.

Men tilsist hadde imidlertid mange av disse mennene mistet gløden for Jesus. Hvorfor? De tilbragte så mye tid til å lese legitime ting - litteratur, kommentarer, tekstbøker - at de forsømte å studére Guds Ord for egen del. Deres streben etter kunnskap frarøvet dem deres egen hengivenhet til Kristus!

En hvilken som helst "god" og "lovlig" sak blir syndig når den blir prioritert fremfor Herren!

2. Du kan Måle Din Kjærlighet til Kristus med Hvor Dypt det Innvirker på Deg at Noe Frarøver Deg Kvalitetstid Alene med Ham

Dersom du kan gå omkring i ditt daglige liv og stå overfor alle slags avbrytelser og krav, og likevel ikke tilbringe ti minutter i Guds nærvær - da er din kjærlighet i ferd med å dø!

Tenk på det: Dersom du elsker noen eksklusivt over alle andre, så får du den personen til å føle seg som den viktigste skapning på jorden. Alt annet vil blekne sammenlignet med ham.

Er det ikke slik du først elsket din ektefelle, da dere hadde stevnemøter? Dersom hun ringte deg når du var opptatt med å gjøre noe annet, så slapp du alt du holdt på med bare for å snakke med henne. Og dersom noen forstyrret dere den tiden dere hadde alene sammen, så ble du meget ergerlig! Ditt eneste ønske var å utvikle kjærligheten mellom dere. Alt annet kom i andre rekke.

Likevel går mange kristne i uker, til og med måneder, uten å tilbringe kvalitetstid sammen med Jesus. Han står alltid i bakgrunnen. De kan vitne at: "Jeg elsker Jesus av hele mitt hjerte" - men hvordan kan dette være sant, når de forsømmer Ham i dager i strekk?

I Salomos Høysang, kunne ikke bruden sove fordi hennes elskede: " .... hadde vendt om og gått bort." (Høys 5:6). Denne kvinnen sto opp midt på natten og sa: "Jeg ropte på ham, men han svarte meg ikke." (samme vers). Så hun løp raskt ut på gaten og lette overalt etter sin kjære, og ropte ut: "Har dere sett min elskede?"

Hvorfor var dette en slik alvorlig affære for henne? Det var, sa hun, fordi: "Slik er min elskede, slik er min venn, ..." (v. 16). " .... jeg er syk av kjærlighet." (v. 8). Hun kunne ikke være foruten sin elskede!

Jeg kjenner et par som har alvorlige ekteskapsproblemer. Ektemannen fortalte meg: "Min kone har aldri fått meg til å føle at jeg er viktig for henne. Jeg får andreplassen i forhold til alle andre i hennes liv!"

Denne mannen reiser ganske mye i forbindelse med jobben sin. Engang, da han ringte sin kone fra et sted langs veien, fortalte hun ham at hun planla en romantisk middag når han kom hjem. Det ville bare være dem to, en tid med romantikk og intimitet. I dagesvis så mannen frem til denne spesielle kvelden. Og tilslutt, da han kom inn gjennom inngangsdøren, så var det akkurat slik hans kone hadde lovt ham: Hun hadde på seg sin yndlingskjole. Og hun hadde laget til hans favorittmiddag.

Likevel, ti minutter ut i middagen, ringte telefonen. Mannen rørte ved sin kones hånd og sa: "La det ringe. Jeg har sett slik frem til denne stunden sammen med deg."

Hun svarte: "Nei, det kan være viktig," og reiste seg raskt for å ta telefonen. Han bønnfalt henne: "Vær så snill! La oss nyte vår stund sammen bare denne ene gangen." Hun forsikret ham: "Jeg blir bare et øyeblikk."

En halv time senere, kom hun tilbake og utbrøt: "Det var mor. Hun er deprimert, så jeg ba henne komme over. Hun trenger å være sammen med folk i kveld."

Denne mannen følte seg fullstendig avskåret fra sin kones liv. Det var alltid noen andre, eller en eller annen form for avbrytelse, som virket viktigere for henne enn han var. Han fortalte meg: "Hun tilbringer timer med å snakke med sine venner eller å gi råd til folk. Men hver gang jeg ber henne om tid sammen med henne, sier hun at hun ikke har tid for meg. Dette kan ikke være kjærlighet!"

Jeg spør deg - hvordan føler Jesus det når Han dekker bordet, venter spent på vårt selskap, og så dukker vi aldri opp? Bibelen kaller oss Hans brud, Hans elskede, Hans ene store kjærlighet; den sier at vi ble skapt til fellesskap med Ham. Så hvilken avvisning må Han ikke føle når vi gang etter gang setter andre foran Ham?

3. Din Kjærlighet til Kristus er Døende Dersom Du Har Gitt Etter For en Hovedsynd!

Jeg taler ikke her om kristne som fremdeles kjemper en krig mot sine synder - som ikke er fri fra den og fortsetter å hate den. Slike troende roper trofast ut til Gud, i tro om at den Hellige Ånd skal gi dem kraft til å seire over sine lystbetonte tilbøyeligheter.

Nei, jeg taler istedet om de som tror de kan fortsette å være et vitne for Kristus mens de samtidig har gitt etter for sin skjødesynd. De har gitt opp den åndelige krig mot sin egen lyst - og gitt fullstendig etter for den!

Jeg mottok et trist brev fra en pastor nylig. Hans kone hadde lagt merke til at hans forhold til mennesker ble dårligere og hans tjeneste falt i grus. Til sist, da hun en dag gjorde rent, fant hun en stabel pornografiske videotaper. Hun konfronterte sin mann med dem og kastet dem ut.

Men mannen snek seg senere ut til søppelkontaineren og hentet tilbake videotapene. Han innrømmet at han ikke klarte å kvitte seg med dem! Nå skrev han til meg og sa: "Broder David, vær så snill og be for meg. Jeg har forlatt tjenesten og jeg underviser nå i skolen - men ingen av mine lærerkolleger respekterer meg."

Hvorfor får ikke denne mannen noen respekt? Det er fordi hans lysestake er blitt flyttet! Han kunne ikke være Kristi vitne på jobben - fordi Herren ikke lenger var med ham. Uansett hvor mange tårer han feller eller bekjennelser han gjør, vil han være blant de levende døde så lenge han holder fast på sin synd.

Men hvor annerledes var det ikke da en ung mann kom gråtende til meg og bekjente: "Pastor David, jeg falt tilbake i synd! Jeg ble ruset og tok nesten overdose. Men da jeg stod ved helvetes avgrunn, så jeg hvordan min synd såret Jesus. Jeg kan ikke gjøre dette mot Ham lengre!" Da jeg ba med ham, ropte han ut i sorg: "Herre jeg er så lei meg for at jeg såret Deg!"

Den unge mannens lysestake vil ikke bli flyttet. Hans lys vil alltid skinne! Du skjønner, Jesus lover i dette samme avsnittet: ".... Omvend deg, og gjør de første gjerninger! .... Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds Paradis!" (Åp 2:5-7). Gud lover paradis til alle som vender om!

Er din kjærlighet til Jesus enestående? Bruker du regelmessig å tilbringe kvalitetstid sammen med Ham? Eller har andre ting sneket seg inn i hjertet ditt og opptar dine tanker og din hengivenhet?
Jesus ber deg akkurat nå om å omvende deg og starte på nytt igjen. Han ønsker at du skal stoppe opp og innse: "Vent et øyeblikk - jeg ser hvordan denne tingen har sneket seg inn i mitt liv. Og den frarøver meg min spesielle kjærlighet til Jesus! Jeg kan ikke la dette fortsette lengre. Jeg må vende tilbake til min hengivenhet til Ham. Herre tilgi meg! Tenn mitt lys påny!"

Vend tilbake til din første kjærlighet i dag. Be Ham om nåde og styrke til igjen å begynne å vokte din hengivenhet til Kristus!

Amen!

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 15. Januar 1998
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 19. Januar 1998
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright + Cover Letter

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 1999 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 1999 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF PAGE

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Ons. 4. Februar 1999.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series